Hoppa till huvudinnehåll
Globala målen lång

Agenda 2030

De globala målen i Agenda 2030 är centrala i CLOSERs arbete. Men mål nummer 17 Genomförande och Globalt Partnerskap är det mål som som verksamheten utgår i från. Mål 17 handlar om partnerskap och samarbete, om solidaritet och kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser. Ingen ska lämnas utanför, alla i samhället skall med. Det handlar om innovation tillsammans. Precis det som partnerskapet i CLOSER står för.

Det är viktig att balansera alla 17 mål och 169 delmål för att säkerställa att vi går i rätt riktning och medvetet avväger eventuella målkonflikter. Arbetet med Agenda 2030 är levande och förändras löpande med ny kunskap. Vi ser agendan som en helhet men med speciellt fokus på vissa av delmålen som CLOSER tillsammans med vårt partnerskap direkt påverkar. 

De mål com CLOSER fokuserar på tillsammans med er, våra partners är: 

  • Mål 3 God hälsa och välbefinnande

3.6 Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken 

  • Mål 5 Jämställdhet

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor 
5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande
5.B Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik

  • Mål 7 Hållbar energi för alla

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen 
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet
7.A Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi

  • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla 

  • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastruktur
9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

  • Mål 10 Minskad ojämlikhet

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering1
10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering 

  • Mål 11 Hållbara städer och samhällen

11.2 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla    
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
11.6 Minska städers miljöpåverkan

  • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

  • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar 

  • Mål 17 Genomförande och Globalt Partnerskap

17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation
17.16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap

Denna sidan är under uppbyggnad som mer information kommer under januari 2022.