Hoppa till huvudinnehåll
Scania - REEL

HITS Del 1

HITS (Hållbara & Integrerade urbana TransportSystem) är ett branschöverskridande samarbete för att utveckla transporteffektiva lösningar, som ger renare och tryggare städer. Projektdeltagarna representerar allt från fastighetsägare, städer, kommuner, ingenjörsföretag, logistikföretag, och akademisk forskning. Projektet leds av Scania och projektkoordinator är CLOSER.

HITS fokuserar på områden som är kopplade till transporter i städer, där dagens lösning är en del av problemet. Några av de viktigaste frågorna handlar om policy för öppen delning av transportdata, men också en anpassning av lagstiftningsfrågor, inte minst med tanke på utveckling av nya transport- och fordonstjänster. 

Hur ser arbetsprocessen ut i HITS?

Utmaningarna med att ställa om till ett hållbart samhälle kommer att bli alltmer komplexa och kräver en allt större samverkan mellan olika aktörer. Digitaliseringen har gett nya affärsmöjligheter som utmanar traditionella strukturer. Utvecklingen med ökad urbanisering men även ökande e-handel späder på en redan besvärlig trängsel- och hållbarhetsproblematik. Dagens lösningar är således en del av problemet.

Under projektets första två år fokuseras på tre huvudsakliga frågeställningar:  

  • Hur kan effektiva hållbara logistikflöden skapas i staden kopplat till nya fordonskoncept, lastbärare  och genom att möjliggöra för samlastning och returflöden?
  • Hur bör den smarta och hållbara City Hubben utformas? Det gäller både fasta och mobila hubbar. Vidare, vilka förutsättningarna är för automation och vilka är behoven av infrastruktur i de olika hub-koncepten?
  • Hur kan digitalisering och datadelning i godsflödena öka systemeffektiviteten?

Dessa frågeställningar kommer arbetas med i fem olika arbetspaket (AP), som presenteras nedan.

Vision & Mission

simon Minaj

Vision

  • Att förstå och skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem i staden.

Mission

  • Genom samverkan öka systemeffektiviteten i form av ökat utnyttjande av fordon och infrastruktur i tid och rum.
  • Skapa förståelse för utformning av tjänster och fordonslösningar som är långsiktigt hållbara, skalbara och realiserbara.
  • Föreslå hållbara transportsystem för städer.

Lagkrav

scania

Bakgrund:

Digitalisering och automatisering driver stora förändringar inom logistikindustrin. En förutsättning för att kunna optimera flöden och åstadkomma effektiva logistiklösningar är att data kan delas såväl vertikalt som horisontellt. Men att dela data mellan olika aktörer ses ofta som problematiskt och lagstiftning är ett hinder som ofta nämns.

I flertalet av de fall som studeras inom HITS fungerar lagstiftning och regelverk både som möjliggörare och hinder. 

Mål:

Kunskap om den juridiska aspekten kring dynamiska fordon och samlastningshubbar samt hur rättigheter och skyldigheter i logistikkedjan kommer att påskynda datadelning och samarbeten.

Om framtidens leveranser sker med autonoma lastbärare, hur vet avsändaren att rätt vara levereras till rätt mottagare? Vad händer om mottagaren upptäcker att varan har skadats under leveransen? I dag sker överlämning av varor mellan två personer som direkt kan diskutera saken. Men om mottagaren inte är på plats och leverantören är ett autonomt fordon – vad gäller då? När övergår det juridiska ansvaret från avsändare/leverantör till mottagare?

Arbetspaketet fokuserar på de juridiska frågorna i en värld där varor levereras och tas emot utan någon mänsklig inblandning. Först och främst kartläggs befintliga lagar/regler och hur de fungerar i en ny situation. Det gäller även lagar som är på väg att träda i kraft. Eftersom datadelning är en huvudfråga inom projektet så läggs stor vikt vid den frågan. Men även konkurrensrätt och den ökade hanteringen av information om gemensamma kunder är viktig. Samkörning av data blir nödvändigt för att logistiken ska flyta så effektivt som möjligt.

Det andra huvudområdet, fordon och logistik, undersöker hur den fysiska hanteringen av paket påverkas och hur/om elektroniska följesedlar kan säkerställa att rätt mottagare tar emot rätt vara? Kanske kommer många små lastbärare med låsta fack fungera som ett rullande lager där mottagaren öppnar och plockar ut sin vara när det passar? Hur gör man med returer? Och hur fungerar ett sådant system i stor skala t.ex i ett shoppingcentra med många butiker på flera våningar?

HITS-projektet letar efter lösningar som är miljömässigt hållbara. Idag kan data läsas om klimatpåverkan för specifika varor och specifika transporter. Tänk om vi kunde samköra dessa båda för att få fram den totala klimatpåverkan för att hitta bästa lösningen för miljön.

Arbetspaketledare: Kristina Andersson, RISE

Vill du veta mer om HITS?