Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen till energieffektiva och fossilfria godstransporter. Vi gör detta genom att driva projekt tillsammans med dig inom näringsliv, akademi, stad eller region.

Inom detta fokusområde inriktar vi oss inom CLOSER särskilt på godstransporter på väg då de står för den största delen av energiåtgången för transporter i Sverige.

Här testas hur ny teknik, nya affärsmodeller, regler och nya sätt att arbeta kan leda till att Sverige når ett fossilfritt godstransportsystem till 2045.

Vad CLOSER gör inom varje transportslag?

Vill du veta vad vi gör, tillsammans med våra partners, inom vägtransporter?

För att minska klimatutsläppen och skynda på omställningen till ett klimatneutralt transportsystem, arbetar CLOSER tillsammans med våra partners inom flera projekt för att visa på lösningar med nya idéer och ny teknik.

Tunga och lätta lastbilar står för cirka en tredjedel av vägtrafikens klimatutsläpp (Trafikverket, 2021). Det tunga vägtrafikarbetet har ökat de senaste åren, trots detta har klimatutsläppen minskat från tung trafik med omkring 25 procent 2010-2017. Denna positiva trend som till stor del berott på ökad användning av biodrivmedel har dock avtagit de senaste åren. För att återigen nå en positiv trend med minskade klimatutsläpp och för att accelerera omställningen driver CLOSER tillsammans med våra partners ett antal innovationsprojekt för att demonstrera systemlösningar med ny teknik. Samtidigt utforskar vi tillsammans med er nya sätt att arbeta och formulerar hur systemen ska vara konstruerade i framtiden. Ett viktigt mål i detta är att se över hur regler och policyer ska vara utformade för att vi ska uppnå Sveriges uppsatta mål med energieffektiva och fossiloberoende vägtransporter till 2045.

Här kan du läsa om några av våra projekt

dencity hubben vision

DenCity steg 3

DenCity har utvecklat innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i...
Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Förbereder för en storskalig implementering och drift av elektriska lastbilar inom anslutande...
CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!
aleksandar kanizaj unsplash

Västsvensk arena för flytande biogas

Västsvensk arena för flytande biogas har som syfte att skapa och sprida kunskap om flytande biogas...

Vill du veta mer om vad vi gör, tillsammans med våra partners, inom järnvägstransporter?

Drivsystem för sista milen

Innovativa och energieffektiva framdrivningskoncept utvecklas och utvärderas för sista milen för godslok. Dessa framdrivningssystem är baserade på batteridrift, vätgas eller diesel. På så sätt kan loket köra hela sträckan som ofta innebär en oelektrifierad bana första/sista milen vilket innebär minskade utsläpp och behov av särskilda lok och dyra elektrifieringar. Hybridlok gör också systemet mindre sårbart eftersom tågen blir mindre känsliga mot störningar på huvudlinjen.

Hur arbetar vi tillsammans med våra partners kring detta?

train tracks at night

FR8RAIL II

Fr8Rail II är ett projekt inom Shift2rail med huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad...

Framtidens godslok

Inom detta arbete tas ett helhetsgrepp för hela loket. Det undersöks hur framtidens lok ska vara konstruerat för att vara kompatibelt med nya tekniker så som ERTMS och distribuerad dragkraft. 

Målet med dessa nya tekniker är att öka flexibiliteten i loket och minska driftkostnader som påverkas av energikostnader. 

Hur arbetar vi tillsammans med våra partners kring detta?

close-up of train tracks

FR8HUB

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9...
railway tracks

FR8RAIL III

FR8RAIL III är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla...
train on a track in the forest

FR8RAIL IV

FR8RAIL IV är ett projekt inom Shift2Rail med syftet att vidareutveckla teknologier som är relevanta...

Hybridisering av befintliga växellok

Idag körs många gamla växellok på rangerbangårdar. För att utnyttja befintlig kapacitet på bästa möjliga sätt undersöks på vilket sätt det går att uppdatera dessa lok för att minska CO2 utsläpp, detta genom att värdera och testa alternativ hållbara drivlinor som komplement till konventionell dieseldrift.

Hur arbetar vi tillsammans med våra partners kring detta?

close-up of train tracks

FR8HUB

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9...

Vill du veta vad vi gör, tillsammans med våra partners, inom sjöfart?

Sjöfarten är och har varit ett av de mest energieffektiva sätt att frakta gods sett till den volym som sjöfarten årligen hanterar och i relation till dess totala utsläpp. Men i takt med att landbaserade transportalternativ och övriga samhället ställer om till fossilfri drift spår IMO att sjöfarten kan bli en av de största källorna till miljö- och klimatfarliga utsläpp i mitten av århundradet om inte nya tekniker för fossilfridrift börjar användas i större skala. 

Sjöfarten är global och påverkar och påverkas av internationellt samarbete för att finna lämpliga alternativ för att minska dess klimatpåverkan. Från CLOSER ser vi att genom att stötta våra partners i att skapa svenska och internationella demonstrationer och testa nya lösningar, kan vi bli ett föregångsland i fråga om att skynda på omställningen mot en fossilt oberoende europeisk och global sjöfart.

 

Det finns ett antal olika lösningar som nu utvecklas, testas och utvärderas men också används i drift för att minska sjöfartens klimat- och miljöpåverkan:

  • Använda fossilfria bränslen eller fossilbränslen med inblandning av låg koldioxid bränsle så som, flytande naturgas eller biogas (LNG/bio-LNG), metanol, HVO och elektrobränslen (tillverkade av vatten och CO2 genom el)
  • Använda energibärare utan koldioxid eller med kolavskiljning ombord så som vätgas, ammoniak och batterier
  • Öka användningen av segel, drakar, solpaneler ombord och öka energieffektiviteten

Här kan du läsa om några av dessa projekt

dji 0068

Säker vätgasinstallation

Projektet säker vätgasinstallation var en förstudie där vi undersökte områden och barriärer som...

Vad är Sveriges mål gällande energiförsörjning?

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Målet är att senast år 2045 inte ha några utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Transportbranschen bidrar med en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp, där godstransporter utgör ungefär en tredjedel. Därför är minskningen av godstransporternas växthusgasutsläpp viktig för att nå uppsatta klimatmål. Sverige har också formulerat ett delmål som innebär att växthusgaser för inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med 70 % till år 2030 jämfört med 2010.

Även om växthusgasutsläppen för inrikes godstransporter mellan 2010 och 2018 har minskat med cirka 20%, är detta mindre än den minskning som hade behövts till för att lyckas nå 2030-målet. Dock har utvecklingen av växthusgasutsläpp varierat mellan de olika trafikslagen. Tunga lastbilar, järnväg och lätta lastbilar har mellan 2010 och 2018 minskat växthusgasutsläppen med 29%, 21% och 11%, vilket innebär att de tunga lastbilarna är det enda trafikslaget som minskat växthusgasutsläppen i en takt som är förenlig med 2030-målet. Den inrikes sjöfarten har istället ökat sina växthusgasutsläpp med 9 %.

Vad gör CLOSER för att möta agenda 2030-målen?

CLOSERs arbete inom Energiförsörjning adresserar primärt Mål 7 i Agenda 2030: Hållbar energi för alla. 
De samarbeten och lösningar som utvecklas, testas, och utvärderas inom partnerskapets projekt berör främst följande delmål: 

Globala målen_7.2

CLOSER startar och driver projekt som strävar för att hitta lösningar som ökar andelen förnybar energi för godstransportsystemet.

 

Globala målen_7.3

CLOSER utvecklar och testar nya lösningar som är mer effektiva än dagens och på så sätt minskar energiåtgången för transportsystemet.

 

CLOSER_globala målen 7_A

CLOSER arbetar för att stärka samarbeten mellan olika aktörer för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik.

Vill du veta mer om hur CLOSER arbetar med energiförsörjning?