Hoppa till huvudinnehåll

Hur skapar vi logistik i staden på människors villkor?

CLOSER - styr och ställ_människor i rörelse

Allt fler människor flyttar in till våra städer vilket ställer krav på en effektiv och hållbar försörjning i form av paket, matvaror, byggmaterial och en effektiv retur- och avfallshantering. Tillsammans med våra partners arbetar CLOSER för att skynda på utvecklingen av, och omställningen till, en hållbar och levande stad på människors villkor. 

Vi vill tillsammans med dig som arbetar inom stad, region, akademi och näringsliv jobba med de utmaningar som finns! Hur påverkan på människorna i staden är och blir men också på miljön både lokalt och globalt.

Urbana godstransporter i samspel

Städer är i ständig rörelse för att kunna försörja invånarnas behov. Varje dag tar sig människor runt i staden för att kunna arbeta, utbilda sig, handla eller bara träffas. Samtidigt transporteras varor och material in till våra industrier, affärer och hem, och ut går avfall samt returer av varor och material. I staden pågår också byggnationer av fastigheter och infrastruktur som genererar transporter.

Alla delar behöver samsas varje dag om en begränsad yta. Om systemet inte planeras och styrs på ett effektivt sätt kan det innebära trängsel och förseningar, höga ljudnivåer och luftföroreningar.  

Vår vision inom fokusområdet Urban Logistik är att skapa förutsättningar för effektiva, säkra och fossilfria godstransporter som bidrar till en god arbetsmiljö samt hälsosamma urbana miljöer för alla invånare. Stadens logistiksystem är dynamiskt, resilient och bidrar till ekonomisk tillväxt och en attraktiv stadsmiljö. 

Effektivare varutransporter

Scanialastbild i Gamla stan

HITS

Framtidens hållbara lösningar kräver såväl ökad samverkan mellan olika aktörer som kapacitet för en snabb integrering av ny teknik, metodik och nya affärsmodeller. Transportsystemet i stadsmiljöer är...
Vy över Göteborg, Gothia Towers och Liseberg

REDIG

REDIG - Regionala Godshubbar i Göteborg var en del av Green City Zone och var en förstudie för hur samlastning av gods kan utföras hållbart, affärsmässigt och med en förbättrad miljö i...
Paket leverans i Gamla stan

Resultat och rekommendationer vid införande av miljözon klass 3 i staden

Stockholms stad har målsättning om en utsläppsfri innerstad till år 2030. Som ett steg i detta har staden valt att använda miljözon klass 3 som ett verktyg att förbättra luftkvaliteten i ett område...
dencity hubben vision

DenCity

DenCity är ett samarbete mellan parter från akademi, samhälle och näringsliv. Tillsammans har vi utvecklat och testat lösningar för hållbar person- och godsmobilitet. Här presenterar vi våra samlade...

Uppkopplade transporter i stadsmiljön för ökad säkerhet och effektivt nyttjande av yta: 

Illustration of Geofencing

GeoSence

GeoSence-projektet (2021-2024) var det första i sitt slag att undersöka implementeringen av geofencing och dess påverkan ur ett holistiskt perspektiv, allt i nära samarbete med forskare och lokala...
Enköping

HasT – Hastighetssäkrad trafikzon i urban miljö

Syftet med projektet HasT är att som första projekt genomföra en storskalig systemdemonstration i en stadskärna där flera olika transportslag hastighetssäkras med hjälp av digitala lösningar, bland...

Geofencing för säkrare och smartare stadsmiljöer

2018-05-29
Den 29 maj demonstrerades geofencing i urban miljö i Stockholm och lastbilar, bussar och personbilar användes när tekniken visades upp. Det är en del av ett samverkansprojekt med syftet att skapa...

E-handelstransporter

E-handel 2021

ASTER

E-handeln i Sverige ökar för varje dag. Och för att svensk e-handel ska kunna bli mer hållbar behöver vi arbeta tillsammans! Nu har ett stort antal organisationer inom svensk handel samlats kring...
CLOSER - kvinnor samtalar på trappa med laptop

e-COMSTRAT

Målet med e-COMSTRAT är att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö genom tillgång till leveransdata. Genom att ta del av leveransdata kommer e-COMSTRAT skapa...
Person holding a mobile, only hand and mobile can be seen

DenCity - fullservicefastighet

Fastighetsnära leveranser är ett begrepp som vuxit fram på senare tid i och med att transportörer erbjuder sista-kilometern och till och med sista-metern-leveranser till konsumenter i...
maria lin kim unpslash

Storskaliga samordnade hemleveranser

Coronakrisen har skapat ett nationellt behov av hemleveranser till riskgrupper och de som isolerar sig. Projektet ”Storskaliga samordnade hemleveranser” etablerar en miljövänlig och kostnadseffektiv...

Bygg och avfallstransporter

Vatten och en flytande återvinningscentral

DENCITY: Hur gör vi Återvinningscentraler lättillgängliga?

En flytande ÅVC som är till för alla människor som bor i staden. De kan gå ner till kajen och lämna återvinningsmaterial och minska sitt bilberoende – vilken service!
Byggarbetsplats

BÖRjA - Bygglogistik för ökad resurshushållning och transporteffektivitet genom aktörssamverkan

Projektet "Resurseffektiva cirkulära flöden av byggmaterial med stöd av effektiv datadelning " har handlat om att förbereda test av digitalisering med syftet att minimera transporter av byggmaterial...
graf och bild på stad med lastbilar och logistikcenter. Lekfull stil, ger ett hoppfullt intryck.

CIVIC

Utbyggnad av infrastruktur, utveckling av nya bostadsområden och renovering av byggnader är en nödvändighet för att skapa attraktiva och hållbara städer. Men transport av varor och personal till...
illustration av en stad, mycket färger, barnsligt uttryck

MIMIC – Aiming for sustainble construction logistics

MIMIC worked with stakeholder dialogue, logistics optimization and Smart governance to facilitate and support logistics to, from and on urban construction sites to improve mobility and reduce...

Vad gör CLOSER för att möta agenda 2030-målen?

CLOSERs arbete inom Citylogistik adresserar primärt Mål 11 i Agenda 2030: Hållbara städer och samhällen. De samarbeten och lösningar som utvecklas, testas, och utvärderas inom partnerskapets projekt berör främst följande delmål:

Globala målen_11.3
Globala målen_11.6

Vill du veta mer om hur CLOSER arbetar med urban logistik?

Felicia Hökars

Felicia Hökars

CLOSER
Projektledare
CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen till energieffektiva och fossilfria godstransporter. Vi gör detta genom att driva projekt tillsammans med dig inom näringsliv, akademi, stad eller region. Inom detta fokusområde inriktar vi oss på CLOSER särskilt på godstransporter på väg då de står för den största delen av energiåtgången för transporter i Sverige. Här testas hur ny teknik, nya affärsmodeller, regler och nya sätt att arbeta som kan leda till att Sverige når ett fossilfritt godstransportsystem till 2045.
digital bild av lossning vid en terminal

Hur påverkar digitaliseringen logistiken?

Inom fokusområdet Digitaliserad logistik arbetar CLOSER för att branschen ska ta tillvara på de möjligheter som datadriven logistik och digital innovation erbjuder. I dialog och samarbeten delas kunskap och erfarenheter mellan aktörer i logistiksystemet. Dina och din organisations behov fångas upp och kan bli till projekt och lösningar som leder till ett hållbart och digitaliserat system och samhälle i enlighet med Agenda 2030 och Parisavtalet.
Långväga

Hur kan långväga transporter bli mer effektiva?

Här gäller det att använda fördelarna med varje enskilt transportslag, rätt trafikslag för rätt uppgift. För att kunna nyttja det mest hållbara transportsättet för en sträcka är det helt avgörande att vi optimerar överflyttningen mellan olika trafikslag - det ska vara kostnadseffektivt, tillgängligt och i tid.