Hoppa till huvudinnehåll

Geofencing

Illustration of Geofencing

Geofencing är ett forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Trafikverket och syftar till att samla nödvändiga aktörer inom samhälle, näringsliv och akademi för att tillsammans ta fram lösningar som ska främja användningen av geofencing i styrning av transportsystemet.

Initiativet är ett av resultaten av en handlingsplan som togs fram av Trafikverket och fokuserar på att identifiera områden som kräver utveckling och där projekt behöver initieras för att driva arbetet framåt och säkerhetsställa skalbarhet av tekniken.

Vad är geofencing?

Geofencing (även kallat Geostaket) är ett samlingsbegrepp som omfattar tillämpningen av tekniska lösningar i kombination med lämpliga digitala och organisatoriska processer för att säkerställa att fordon följer bestämda egenskaper inom vissa geografiska områden. Geofencing bedöms vara ett viktigt verktyg för att skapa ett säkert vägtransportsystem för oskyddade trafikanter i dagens komplexa trafikmiljöer. Det bedöms också vara viktigt för att kunna möta såväl dagens som framtidens efterfrågan på säkra, fossiloberoende och tystare transporter. Forsknings- och innovationsprogrammet för geofencing har som syfte att facilitera och koordinera projekt samt initiativ som driver mot storskalig implementering.

Fordon är idag till stor del uppkopplade vilket kan användas för att skapa en hållbar och säker miljö. Geofencing definierar en digitaliserad geografisk zon inom vilken egenskaper hos uppkopplade fordon kan styras t.ex. hastighet och drivlina. På sikt kan geofencing också användas för att begränsa tillgång till specifika zoner eller områden. Ni kan läsa mer om geofencing på Trafikverkets hemsida.

Hur kan din kommun använda geofencing för att skapa hållbara trafikmiljöer?

Under det här inspelande seminariet kan du som arbetar med trafik- och stadsplanering eller upphandling av transporter lära dig om hur geofencing kan vara ett verktyg för att just din kommun ska få ett säkert vägtransportsystem i dagens komplexa trafikmiljöer. Du kommer också kunna ta del av exempel som visar på att Geofencing fungerar som ett viktigt verktyg för fossiloberoende och tystare transporter i stora som små städer.

Hur blir geofencing verklighet?

Geofencingprogrammet har som syfte att fungera som facilitator och kunskapsnod. Där möts samhälls- och näringslivsaktörer för att stödja handlingsplanens rekommendationer och inleda nödvändiga utvecklingssteg inom området. Programmet ska möjliggöra för koordinerade processer och system vilket medför skalbarhet och implementering både nationellt och internationellt.

Vad vill vi uppnå med detta samarbete?

 • Initiera och genomföra förstudier och innovationsprojekt inom området
 • Upprätta beslutsunderlag för ändringar i regelverk
 • Genomföra pilot- och demonstrationsprojekt i utpekade områden
 • Säkerställa överhörning mellan pågående initiativ och relaterade områden
 • Bli en kunskapsnod och tillhandahålla expertis inom området

Vilka är vi som arbetar inom programmet?

Geofencing teamet

Från vänster: Ted Cruse, CLOSER, Anna-Karin Salmi, Trafikverket, Rodrigue Al Fahel, Caroline Karlsson, Felicia Hökars & Daniel Moback, CLOSER

Vill du veta mer om vad för satsningar som görs inom Geofencing?

DIGITALA SYSTEM MOBILITET OCH SYSTEM

Digitala system - mobilitet och system

Inom ramen för projektet har en nulägesanalys av hur transportdispenser hanterats samt lämnat en rad förslag på förbättringsåtgärder. Fokus har legat på digitalisering och juridiska processer.
Eccentric

ECCENTRIC

ECCENTRIC fokuserade på hållbar mobilitet i perifera områden och innovativ urban godslogistik, områden som tidigare har fått mindre uppmärksamhet i stadsmobilitetspolitik.
Illustration of Geofencing

GeoSence

GeoSence utvecklar geofencing-lösningar som syftar till att förbättra trafikflödet, säkerheten och luftkvaliteten. Utmaningar om hur man får användaracceptans och användbara förbättringar tas upp.

Geofencing nyheter

Smarta urbana trafikzoner

Smarta zoner för en mer hållbar och säker stad

2022-08-31
Smarta urbana trafikzoner
— För att skapa en stad på fotgängarnas villkor behövs rätt teknik och bra samarbete, säger Felicia Hökars, projektledare, Smarta urbana trafikzoner. Resultatet från projektet smarta urbana...
CLOSER - urban översikt

I en stad på människors villkor

2022-02-16
Smarta urbana trafikzoner
Genom att använda geofencing, ett verktyg för ett digitalt definierat geografiskt område och regler för fordonen att följa, är det möjligt att skapa mer flexibla städer där fordon rör sig på...

Nya tester ska ge säkra byggutfarter

2021-06-28
Smarta Urbana Trafikzoner
I sommar genomförs hundratals stora byggen och ombyggnationer i våra storstäder. Nu testas sensorsystem för byggutfarter vid test- och demoanläggningen AstaZero, ett test som utförs inom ramen för...

Filmer om geofencing

Bakgrund

2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att testa geofencing i demonstrationsprojekt i urban miljö. Arbetet gjordes i nära samverkan med fordonsindustrin samt Stockholms stad och Göteborgs stad. 

Uppdraget resulterade dels i en demonstration av koncept för geofencing, dels i en övergripande handlingsplan, som påvisar vägen mot implementeringen av det digitala verktyget geofencing i större skala.

De sju punkterna i handlingsplanen är:

 • Etablera ett FoI-program med riktade forsknings- och innovationsprojekt för att ta fram nödvändigt underlag för arbetet med handlingsplanens samtliga punkter.
 • Verka för lagstiftning och regelverk som stöttar implementering av geofencing
 • Utveckla organisatoriska och digitala processer samt data för geofencing-zoner
 • Utveckla system, rutiner och processer för självreglerande system och styrning i smarta zoner
 • Utreda den samhällsekonomiska och affärsmässiga potentialen
 • Verka för en nationell och internationell harmonisering
 • Främja och driva demonstrations- och pilotprojekt

Faktaruta:
Programmet pågår fram till 2022, koordineras av CLOSER med medverkande styrgruppsparter: Scania AB, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB, Veoneer AB, Stockholms stad, Göteborgs stad, Transportstyrelsen och Trafikverket.
Konsortiet breddas kontinuerligt och är en plattform för att dela med sig av kunskap inom geofencing. FoI-programmet har ett nära samarbete med Nordic Way-projekten och projektet Smarta Urbana Trafikzoner

Vill du veta mer om Geofencing?

daniel-moback

Daniel Moback

Fokusområdesansvarig Långväga transporter
Rodrigue Al Fahel

Rodrigue Al Fahel

Internationell samordnare
Felicia Hökars

Felicia Hökars

Fokusområdesansvarig City logistik
Ted Kruse

Ted Kruse

Projektledare
Digitaliserad logistik

Lär dig mer om Geofencing

Av och med Malin Stoldt, Göteborgs Stad och Robin Billsjö, Stockholms stad. 

 

Kartläggning av intressenters behov gällande geofencing i transportsystemet

Denna rapport är resultatet av en intervjustudie gällande geofencing. Ett antal aktörer verksamma inom transportsystemet har intervjuats avseende vilka problem och utmaningar de upplever i sitt arbete och där geofencing skulle kunna vara en möjlig lösning. Rapporten innefattar även en analys gällande kunskapsläget om geofencing samt möjliga affärsmodeller. Arbetet har finansierats av Trafikverket inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet Geofencing. Studiens huvudsakliga syfte är att ge inspel och inriktning till det fortsatta arbetet inom programmet.

Partners

Forsknings- och innovationsprogrammet för geofencing är ett samverkansprojekt mellan samhälle, näringsliv och akademi som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Samhälle

Göteborgs Stad
Stockholms stad logo
Trafikverket
CLOSER

Näringsliv

Ericsson logo
Scania logo
Sebratec logo
Veoneer logo
Volvo

Akademi

KTH logo
Lunds Tekniska Universitet
RISE logo