Hoppa till huvudinnehåll

Hur kan långväga transporter bli mer effektiva?

Långväga

Här gäller det att använda fördelarna med varje enskilt transportslag, rätt trafikslag för rätt uppgift. För att kunna nyttja det mest hållbara transportsättet för en sträcka är det helt avgörande att vi optimerar överflyttningen mellan olika trafikslag - det ska vara kostnadseffektivt, tillgängligt och i tid.

Detta måste göras tillsammans med er. Den långväga transporten, inklusive terminal- och hamnhantering kanske är den mest komplexa i hela försörjningskedjan. Det är massor av olika aktörer som ska samspela i ett stort men hyfsat trångt ekosystem med hård konkurrens. Traditionellt har mycket arbete och kommunikation skett i silos. 

För att förändra det långväga logistiksystemet i riktning mot Agenda 2030s hållbarhetsmål behöver vi arbeta tillsammans. Alla behöver vara med tvärs över alla trafikslag och alla delar av logistikkedjan. CLOSER gör det här samarbetet möjligt. Vi vill fokusera på dina idéer för att hitta initiativ inom långväga transporter som stärker en hållbar försörjning av transporter till och från samt inom Sveriges gränser. 

Långväga transporter är avgörande för import och export till och från Sverige för att vi ska ha ett välfungerande näringsliv och hög servicegrad mot Sveriges invånare, detta samtidigt som vi arbetar tillsammans med våra partners för att motverka negativa konsekvenser som transporter bidrar till för klimat, arbetsförhållanden och vår närmiljö.

"Vi ser stora fördelar med en neutral plattform, som CLOSER, där olika aktörer kan träffas för att diskutera projektförslag, skapa projektgrupper, dela upp arbetet så att arbetet så att alla går framåt mot i stort sett samma mål, konsolidera och sprida projektresultat."

Lena Larsson, Volvo Group

För att lyckas med detta behöver vi veta vad just du drivs av och vilken roll du ser att du spelar för att vara relevant i den stora omställningen som Sverige, Europa och världen står inför. Vad är incitamenten för din organisation? Vad behöver du hjälp med? Det behövs engagemang från alla delar av samhället för att uppnå rätt balans av de olika hållbarhetsaspekterna - ekonomi, miljö och social. Specifikt söker vi dig som är öppen för nya idéer och vill vara i framkant i omställningen mot en hållbar framtid.
 

Vad CLOSER gör inom varje transportslag?

Järnväg

CLOSER är engagerade i ett antal initiativ inom järnväg. Vi ser att järnvägen kommer att fylla en stor roll i ett hållbart logistiksystem, främst då det är energieffektivt och robust trafiksystem som kompletterar övriga trafikslag. Målet är ett konkurrenskraftigt järnvägssystem som är pålitligt. 

Tillsammans med våra partners vill vi utnyttja alla möjligheter som finns inom järnvägen och förbättra hur järnvägen fungerar tillsammans med andra trafikslag. Vi tror att CLOSER tillsammans med sina partners är en viktig arena för att främja innovation inom hållbara affärsmodeller och systemlösningar. För att uppnå ett tillgängligt och användbart järnvägssystem är teknikutvecklingen avgörande. Här har vi ett flertal initiativ och samarbeten inom Sverige och på Europanivå, exempelvis, uppkopplade tågvagnar och automatiserad ihopkoppling av tågset.  

Vad gör CLOSER inom järnväg?

Tåg på räls

Shift2Rail

Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för...
close-up of train tracks

FR8HUB

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9...
train tracks at night

FR8RAIL II

Fr8Rail II är ett projekt inom Shift2rail med huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad...
railway tracks

FR8RAIL III

FR8RAIL III är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla...
train on a track in the forest

FR8RAIL IV

FR8RAIL IV är ett projekt inom Shift2Rail med syftet att vidareutveckla teknologier som är relevanta...

Långväga vägtransporter

Tillsammans med våra partners arbetar vi med långväga transporter på väg framförallt genom att undersöka möjligheten att introducera längre och tyngre lastbilar på delar av det svenska vägnätet. CLOSER driver High Capacity Transport (HCT) ett program finansierat av Trafikverket. Främsta anledningen till att programmet har sin hemvist hos CLOSER är att det är helt avgörande att ha en neutral aktör som ett nav för att förena offentlig sektor, akademi och privata aktörer som i vissa fall är direkta konkurrenter.

Främsta fokuseringen just nu och i programmets fortsättning är effekter i logistiksystemet, hur längre fordon i kombination med andra trafikslag kan skapa ett levande samhälle på människors villkor och inte fordonens. Längre fordon, upp till 34,5 meter, kan vara en sista-milen-lösning i kombination med järnväg eller sjöfart för att öka effektiviteten över hela transportkedjan, än en gång rätt trafikslag för rätt uppgift.  Den potentiella vinsten är exempelvis att mycket gods kan lastas tillsammans på en sträcka. Både på en lång sträcka och kortare t ex från terminalen eller hamnen ut till slutkund - det blir billigare, utsläppen minskas och vi får färre lastbilar på våra vägar vilket påverkar bullernivåer och en säkrare trafikmiljö.

Inom HCT undersöker vi tillsammans med våra partners också eventuella risker och med längre och tyngre fordon, till exempel gällande trafiksäkerhet. 

Vad behöver du veta om High Capacity Transport?
 

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Förbereder för en storskalig implementering och drift av elektriska lastbilar inom anslutande...
33,5 meter lång lastbil utanför falköping

High Capacity Transport (HCT)

En utökad användning av HCT-fordon skulle höja energieffektiviteten och därmed minska CO2-utsläppen...
CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!

Vill du veta mer om Långväga transporter?

daniel-moback

Daniel Moback

Fokusområdesansvarig Långväga transporter
Fotografi på man i skjorta, leer och har en röd industriell bakgrund.

Thomas Asp

Projektledare
HCT - High CapacityTransport
Anna Björkman

Anna Björkman

Projektledare
Digitaliserad logistik, långväga transporter, järnväg & terminaler
CLOSER - styr och ställ_människor i rörelse

Hur skapar vi logistik i staden på människors villkor?

Allt fler människor flyttar in till våra städer vilket ställer krav på en effektiv och hållbar försörjning i form av paket, matvaror, byggmaterial och en effektiv retur- och avfallshantering. Tillsammans med våra partners arbetar CLOSER för att skynda på utvecklingen av, och omställningen till, en hållbar och levande stad på människors villkor.
digital bild av lossning vid en terminal

Hur påverkar digitaliseringen logistiken?

Inom fokusområdet Digitaliserad logistik arbetar CLOSER för att branschen ska ta tillvara på de möjligheter som datadriven logistik och digital innovation erbjuder. I dialog och samarbeten delas kunskap och erfarenheter mellan aktörer i logistiksystemet. Dina och din organisations behov fångas upp och kan bli till projekt och lösningar som leder till ett hållbart och digitaliserat system och samhälle i enlighet med Agenda 2030 och Parisavtalet.
CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen till energieffektiva och fossilfria godstransporter. Vi gör detta genom att driva projekt tillsammans med dig inom näringsliv, akademi, stad eller region. Inom detta fokusområde inriktar vi oss på CLOSER särskilt på godstransporter på väg då de står för den största delen av energiåtgången för transporter i Sverige. Här testas hur ny teknik, nya affärsmodeller, regler och nya sätt att arbeta som kan leda till att Sverige når ett fossilfritt godstransportsystem till 2045.