Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Intelligent Video Gate ska effektivisera järnvägen i Europa

FR8HUB är ett projekt under Shift2Rail med syfte att arbeta med teknisk utveckling för europeisk järnväg och hur dessa strategiskt kan implementeras. FR8HUB kommer avslutas hösten 2020 och de teknologier som tagits fram kommer vidareutvecklas inom flera av Shift2Rails underprojekt, bland annat FR8RAIL III.
Bangården i Nürnberg. Bild: Anna Björkman

I FR8HUB ingår 8 arbetspaket (Work Packages). Fokus för arbetspaket 4 är att konstruera Intelligent Video Gate (IVG). Gaten läser av information och tar bilder på de tåg som kör igenom den för att leta efter defekter och slitage. Detta är idag en manuell process och målet med IVG är att initiera automatisering av terminaler. 

Teknologin som möjliggör IVG är en kombination av Radio-Frequency Identification (RFID) som är en teknik för att läsa information på avstånd, HD-bilder och Optical Number Recognition (OCR) som identifierar data från bilder.

Underlättar och effektiviserar

-Utan IVG måste alla processer kontrolleras och utföras genom manuellt arbete. De HD- bilder som tas av gaten ger bättre beslutsunderlag genom att skador och slitage synliggörs. Detta löser praktiska problem och ökar datapålitligheten samtidigt som det är mer tidseffektivt.  Detta möjliggör ett bättre utnyttjande av terminalkapaciteten, säger Jürgen Karl, arbetspaketledare på Deutschebahn. 

- Idag är informationsflödet i intermodala järnvägsterminaler underutvecklade och mycket av utbytet sker helt genom manuella rutiner. Syftet med gaten är att automatisera informationsflödet mellan intressenterna, dessa är bland annat terminaloperatörer, speditörer, järnvägsföretag. Gaten gör att all information på vagnarna och lastbärare, som exempelvis containrar och lastflak, läses in med id-nummer och skyltar. När informationen väl är på plats kan den användas för att optimera terminalens resurser genom minskad väntetid eller optimera mellanlagring, säger Mats Åkerfeldt, strategisk planerare på Trafikverket.

Informationsdelning bland intressenter måste fastställas

Arbetet med IVG-konceptet ska utvecklas och implementeras i ett fullskaligt test inom ramen för FR8RAIL III. Målsättningen utifrån resultat från FR8HUB var initialt att installera IVG-konceptet på två terminaler, en i Sverige och en i Tyskland. I Tyskland har en gate redan byggts upp på en bangård i Nürnberg och därav ligger nu fokus på att bygga upp IVG i Sverige, vid Göteborgs hamn.

Godståg i Nürnberg som åker igenom den Intelligenta Video Gaten.

- Tanken är att i FR8RAIL III undersöka skillnader och synergier mellan en IVG på en intermodal terminal och på en rangerbangård. Överlag kan man säga att den i bangården är fokuserad på vagnundershåll medan den på terminalen är fokuserad på att detektera vagnar, lastbärare och farligt gods. Båda innebär en förbättrad skadehantering av vagnar, och lastbärare i terminaler, då skador registreras digitalt samt till möjligheter att upptäcka skador automatisk. De kan förbättra ankomstinspektionen i första hand men även avgångsprocesser kan förbättras via digitalisering och automatisering av manuella processer, säger Behzad Kordnejad, Tekn. dr., Transport och Logistik på KTH.

- Detekteringen i gaten sker via kameror och OCR och kompletteras med RFID-läsare för vagnar utrustade med RFID-taggar. I FR8RAIL III kommer algoritmer vidareutvecklas för en effektiv bildhantering och tillämpningen av OCR-tekniken. Metoder och förslag tas även fram hur informationen ska fördelas mellan transportkedjans intressenter på ett säkert och effektivt sätt, fortsätter Behzad Kordnejad.

Viktigt att svensk järnväg håller europeisk standard

Senast 2021 är det planerat att IVG ska vara installerat på en sträcka mellan Göteborgs Hamn och Kville bangård. Gaten förväntas skicka digitala notifikationer om inkommande och utgående tåg. På så vis kan operatörer i hamnen förvarnas om farligt gods och vagn- och lastbärarsekvens.

-Det är viktigt att testa ny teknik i Sverige för att visa att det fungerar för svensk industri men även i ett internationellt perspektiv eftersom transporter nästan alltid har en internationell koppling, säger Mats Åkerfeldt

Genom att ny teknik som IVG testas i Sverige kan det säkerställas att Sverige är i framkant gällande järnvägsteknologier och landet är anpassat för ett gemensamt europeiskt järnvägssystem. Detta kan underlätta för transporter in och ut ifrån Sverige vilket kan göra Sverige till en strategisk handelspartner. 

Fakta
Shift2Rail är ett forskningsprogram inom ett av EUs ramprogram där tågindustrin, myndigheter och forskningen samlats för att ta ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa. Målet är att på ett hållbart sätt stärka den europeiska industrin och att utveckla ett gemensamt järnvägssystem för att möta morgondagens transportbehov. I projektet FR8HUB ingår partners från Italien, Spanien, Sverige och Tyskland.