Hoppa till huvudinnehåll

Systemeffekter och design av hållbara system

Här byggs kunskap om hur de nya koncept och tjänster för citylogistik som utvecklas och testas i HITS bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem och samhälle.

globelet

Arbetet synkroniseras bland annat med projektet ”Systemeffekter av självkörande fordon”, som finansieras av Trafikverket.

Mål

  • Att bygga kunskap kring hur hållbara koncept och tjänster för citylogistik ska designas, implementeras och skala upp
  • Att sprida kunskap om tjänsternas effekter och förse beslutsfattare inom privat och offentlig sektor med underlag för strategiska beslut och policy-relaterade beslut

Innehåll

  • Beskrivning av transportsystemet med hjälp av System Dynamics, baserat på kvalitativa och kvantitativa metoder samt workshops med projektets partners.
  • Ramverk och KPI:er för utvärdering av systemeffekter. 
  • Implementering av en simuleringsmodell för att utvärdera effekter (enligt ovan ramverk och KPI:er) av transportkoncept, affärsmodeller och policys

Ur ett hållbarhetsperspektiv

Truck in the city at night

De flesta logistiksystem idag fungerar bra. Och det finns många intressanta lösningar som kan göra dem bättre och mer hållbara. Men vad är det som gör dem bra? Och vad karaktäriserar ett bra koncept för hållbara urbana transporter?

Forskarna i detta arbetspaket studerar de olika konceptens styrkor och svagheter samt sammanställer och analyserar redan existerande forskning. Framförallt kartläggs de olika systemen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Många koncept är hållbara på ett sätt, men mindre hållbara på ett annat. Nu tar forskarna fram olika mätetal (KPI) för att kunna jämföra och se vad som fungerar bäst totalt sett. Olika områden som är i fokus är bl.a: utsläpp, buller, trängsel, transporteffektivitet, ekonomi och miljöpåverkan.

I nästa steg studeras olika effekter av ett nytt koncept. T.ex om alla leveranser sker på nätterna kommer antalet leveranser totalt sett att öka då, eftersom det blir lättare? Och om den tunga trafiken flyttar till nätterna kommer det ökade utrymmet på vägarna att fyllas av fler personbilar då (och färre resenärer i kollektivtrafiken)?

I det här delprojektet testas om ett koncept är bra genom att studera dynamiska effekter. Utgångspunkten är att studera det urbana transportsystemet som helhet och se hur olika koncept eller policyer (exempelvis nattleveranser, trängselskatter, dieselpriser osv.) påverkar det Så här utgår deltagarna från helheten för att efter hand sätta sig in i detaljerna.

Vill du veta mer om Systemeffekter och design av hållbara system?