Hoppa till huvudinnehåll

Smarta och hållbara hubblösningar

Arbetspaketet består av kunskapsutveckling som syftar till att kunna demonstrera koncept till nästa fas i projektet. I HITS-projektet fokuserar detta arbetspaket på att kunna leverera gods under off peak-tider med mindre elfordon och cyklar. Exempelvis kan gods levereras med elfordon under nattetid för minimal störning i trafiken.

Javier de la maza

Vi ser i dagsläget minst tre intressanta utvecklingsområden för framtidens hubbar:

 • Distributionscentral
 • Smart city-hub
 • Mobil hub (Lokalfri hub)

Open innovation är viktigt eftersom de medverkande parterna inte alltid har möjlighet att lösa de problem som vi tror kommer upptäckas.

Syftet med detta arbetspaket är:

 • Att utreda förutsättningar för och utformning av koncept för smarta och hållbara stadshubbar, som utformas efter kundernas behov och förväntningar och möjliggör effektiv drift 24/7 samt underlättar för hög resurseffektivitet genom samlastning.  
 • Förstå hur ny teknologi och automation kan underlätta off peak transporter, returflöden, samlastning och omlastning till ”sista sträckan” med för syftet anpassade fordon såsom t.ex. små elfordon och cyklar.
 • Underlätta för utveckling av nya tjänster kring hubbarna genom kunskapsbyggande och innovation

Mål

Utveckling av minst tre koncept för distributionscentraler och smart city-hubs, vilka tillsammans med ett system av anpassade fordon, lastbärare och personaloberoende leveransmottagning, kommer att förberedas för tester i verklig miljö. 

Data och erfarenheter utnyttjas för att förbereda för framtida teknik- och tjänsteinnovationer vilka sammankopplat i ett integrerat system av system bidrar till ett hållbart och kostnadseffektivt transportsystem.

Innehåll

 • AP 3:1 State of the art studie
 • AP 3:2 Innovation & design för tjänsteutveckling
 • AP 3:3 Value capture i ekosystemet kring en smart hub
 • AP 3:4 Design av hubbkoncept för effektiva godsflöden
Truck in the city at night

Frågeställningar i arbetspaketet

Detta är ett utmanande område eftersom det redan fungerar och många av ändringsförslagen kommer inledningsvis verka krångliga för de inblandade. Men målet är att transporter ska ske utanför rusningstid och gärna på nätter för att ge ett smidigare transportflöde. Och med nattrafik avlastas den redan intensiva personbilstrafiken. Men samtidigt uppstår några nya frågeställningar/utmaningar.

Den första utmaningen är förstås hur godset ska tas emot på natten. Både transporten och hanteringen måste vara tyst så att man inte stör de boende. Bemannade stationer är dyrt. Hur löser vi det med obemannade stationer? Hur signerar man att godset levererats och vem har ansvaret om något blir fel?

Den andra utmaningen är att de flesta kunder är nöjda med hur det fungerar idag och har löst leveranserna. Hur kan de ändra uppfattning så att själva transporten kan bli mer lönsam när det kostar mer eller blir sämre service för mottagaren? Hur kan vi se vilken metod som är mest lönsamt totalt sett?

Den tredje utmaningen är att inne i städerna finns det inte några lagringsutrymmen där gods kan levereras på natten. Godset som levereras på dagen går rakt in i affären. Om godset ska levereras på natten, var ska det då ställas? Och ska gods som levereras till en distributionscentral utanför staden på natten levereras till kund först nästa natt via en central HUB, 24 timmar senare?

  Nästa steg: Arbetspaketet går vidare med tre spår:

  • Det första fokuserar på leveranser till obemannade stationer där det finns plats att ställa godset. Lösningar som tex. digitala nycklar och tyst hanteringsutrustning testas.
  • Det andra spåret samarbetar med fler AP för att se hur leveranser kan ske i Arenastaden med autonoma fordon och samverkande datasystem.
  • Det tredje är en utveckling av mobila hubbar som följer med flödet av gods. Detta är i sin linda och många frågor kring lösningar, flöden, gods, lagring måste tas hänsyn till. Att intervjua de som påverkas blir ett första steg.

  Vill du veta mer om smarta och hållbara hubblösningar?

  Magnus Blinge
  Magnus Blinge