Hoppa till huvudinnehåll

Resultat och rekommendationer vid införande av miljözon klass 3 i staden

Stockholms stad har målsättning om en utsläppsfri innerstad till år 2030. Som ett steg i detta har staden valt att använda miljözon klass 3 som ett verktyg att förbättra luftkvaliteten i ett område och minska utsläppen från transporter. För att förstå förutsättningarna för ett lyckat införande kommer en förstudie att genomföras.

Paket leverans i Gamla stan

Stockholms stad planerar att införa miljözon klass 3 i en del av Stockholms city i slutet av år 2024 samt utreda en utvidgning av zonen under 2024. Införandet av miljözon klass 3 blir därmed först i Sverige.

Gamla stan ingick ursprungligen i utredningsområdet för miljözonen, men enligt förslag till budget för 2024 har uppdraget gällande miljözon klass 3 ändrats och det  nya förslaget omfattar inte längre Gamla stan. Staden ska fortfarande arbeta mot utsläppsfri innerstad och har även mål att minska motorfordonstrafiken med 30 procent till år 2030. Det finns därmed starka önskemål att fortsatt arbeta mot mer effektiva och hållbara godstransporter i Gamla stan, med eller utan miljözon klass 3.

Möjligheter och utmaningar med miljözon
klass 3                                            

Miljözon klass 3 syftar till att förbättra luftkvaliteten och kan innebära mer attraktiva och bullerfria livsmiljöer genom utsläppsfria och tysta transporter. Regleringen innebär i grova drag att endast elfordon, bränslecellsfordon och nyare gasfordon kommer vara tillåtna. För tunga fordon tillåts även nyare laddhybrider i dessa zoner och innebär att vissa fordon kommer uteslutas från området. Detta kan innebära problem med försörjning av gods och hantering av avfall till verksamheter och privatpersoner i området. Teknologin för elektrifierade lastbilar är ny och fordonen är betydligt dyrare, vilket riskerar att driva upp antalet fordonsrörelser baserat på begränsat utbud av tunga elektrifierade fordon. Det kan även leda till att regleringen inte efterlevs och störningar i gaturummet, ökade transportkostnader eller oönskade lösningar motverkar stadens mål.

För att förstå utmaningar, behov och vilka lösningar som behövs har Lindholmen Science Park, tillsammans med Stockholms stad, genomfört en förstudie där flera aktörer har ingått i projektet.

Syfte och projektmål

Projektet ”Förstudie – hur bidrar vi till ett lyckat införande av miljözon klass 3 i Gamla stan, Stockholm?” syftade till att studera hur en fortsatt god transportförsörjning av gods kan säkerställas i Gamla stan. Syftet med en ökad effektivisering av transporter ska också bidra till stadens mål om en attraktiv, säker och utsläppsfri innerstad, med ett potentiellt införande av miljözon klass 3. Projektet har även undersökt behov som kan uppkomma för verksamheter och boende när miljözon klass 3 införs samt arbetat fram lösningar för godstransporterna och utvärderat dess effekter och genomförbarhet.

Målet har varit att definiera ett antal möjliga och genomförbara lösningar som bidrar till ett lyckat införande av miljözon klass 3. Lösningarna ska vara så transporteffektiva att de möter kraven som miljözon klass 3 innebär. Det kan till exempel innebära ett mer energieffektivt nyttjande av fordon samt ge aktörer incitament att fortare ställa om till eldrivna fordon.

Projektmetodik och resultat

Förstudien har haft ett utforskande anslag och genomförts via en design thinking-process som omfattat workshops och intervjuer med relevanta aktörer. Ambitionen har varit att resultaten och insikterna ska ge svar på användarnas behov, teknikens möjligheter och hur regelverk kan påverkas. Testande av lösningar har inte skett inom ramen för förstudien, utan kan bli ett möjligt nästa steg.

Förstudien har resulterat i en verktygslåda med en uppsättning av generaliserbara och skalbara lösningar. Dessa ska fungera som en vägledning för införande av miljözoner i flera delar av Stockholm och i andra svenska kommuner. Projektet har också resulterat i ett antal identifierade lösningar specifikt för Gamla stan, utifrån dess unika förutsättningar.

De lösningar som föreslås kommer förutsätta effektiviseringar i transportkedjan med fokus på "sista milen". Lösningarna kan både vara i fysisk infrastruktur, i fordonen eller kopplat till transporttjänster.

Slutdokumentationen från förstudien

Projektperiod
Juli 2023 – januari 2024


Projektpartners:
Logeco, MoveByBike, Ragn-Sells, Scania, Stockholms hamnar, Stockholms stad, Sveriges åkeriföretag, Widriksson.

ProjektledareJack Lu, Lindholmen Science Park

Ytterligare aktörer deltar som referensaktörer, såsom fastighetsägare, transportörer och verksamheter i Gamla stan.


Projektet finansieras av Vinnova
Vinnovanummer: 2023-00786