Hoppa till huvudinnehåll

Umeå utreder om grön vätgas är vägen till fossilfri sjöfart

onsdag, februari 22, 2023

Hur kan man framöver erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar? EU projektet Blue Supply Chains ska studera bästa förnybara bränslelösningar och dess infrastrukturbehov inom sjöfarten, men också definiera krav för bunkring av dessa i Umeå hamn. Det kommer också ske en kunskapsöverföring av det svenska resultatet till andra Östersjöhamnar.

Umeåhamn

Foto: Lars Lindh, Umeå hamn

Hamnar är en viktig nyckel i framtidens hållbara transportsystem. Genom projektet kan vi utforska vätgasen som möjliggörare för en hållbar omställning både lokalt och regionalt. 

Mikael Brändström, hållbarhetschef Umeå kommun

Hur ser framtidens marknad ut för grön vätgas och andra vätebärande bränslen som e-metanol och ammoniak? Och vilka tekniska aspekter är avgörande för produktion av grön vätgas?  Hur får man ekonomi i det? Det är frågor som det nystartade projektet Blue Supply Chains nu ska utreda.

Det är en möjlighet för Umeå att klargöra vätgasens roll i framtidens hållbara energisystem, säger Jan Ridfeldt, vd Umeå Energi AB.

Med Sveriges höga ambition om att bli världens första fossilfria välfärdsland behöver utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn minska kraftigt. Sjöfarten står för stora växthusgasutsläpp, men branschen står inför en förändring med ökad reglering och höjda miljö- och klimatkrav. I den förändringen är tillgång på fossilfria bränslen en helt avgörande fråga.

Sjöfartens väg mot fossiloberoende är lång. Bland annat på grund av en mycket begränsad tillgång på alternativa bränslen. Den utveckling som sker nu innebär nya affärsmöjligheter för hamnar, rederier och energibolag som kommer att ge konkurrensfördel till de företag som ligger i framkant i omställningen, säger Linda Styhre, forskare inom sjöfart och marina bränslen, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Intresset bland hamnar och rederier är stort för nya lösningar som möjliggör övergången till fossilfria bränslen. 

Det pågår en omfattande utbyggnad och utveckling av Umeå hamn. Hamnen har infrastruktur och ytor som kan vara strategiskt viktiga för hantering av vätgas och andra alternativa bränslen. I och med denna satsning har vi nu möjlighet att utreda både våra konkurrensmässiga fördelar i form av befintlig infrastruktur och de affärsmässiga möjligheterna att tillverka och lagra vätgas i hamnen, säger Mikael Isaksson, vd Umeå Hamn AB.
 

Om projektet Blue Supply Chains

Blue Supply Chains är ett treårigt projekt som leds av Hafen Hamburg Marketing och finansieras via EU:s Interreg Baltic Sea Region Program. Den svenska delen innehåller bland annat en förstudie som drivs i samverkan mellan: IVL Svenska Miljöinstitutet, Kvarken Ports, Umeå Energi, Umeå Hamn, Umeå kommun och CLOSER vid Lindholmen Science Park. INAB, Trafikverket och Sjöfartsverket bistår med kunskap och kompetens. Projektet delfinansieras även av Trafikverket och Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL).

Faktaruta vätgas

Vätgas har stor potential att minska koldioxidutsläppen inom olika branscher och sektorer, då utsläppen av vätgasanvändning endast blir vattenånga. Vätgas kan därför användas som energibärare för att ersätta fossila bränslen som gas eller olja. Den kan också användas i industriella processer för att ersätta fossila material som tex kol. Detta förutsätter dock att vätgasen produceras på ett hållbart sätt, så kallad Grön Vätgas. Detta säkerställs genom att endast använda förnybar elektricitet för att tillverka vätgas. (Spjälka vattenmolekyler, -dela upp i väte och syre-, genom elektrolys.)

Faktaruta bunkring av fartyg

Sjöfarten är idag helt fossilberoende, där närmare 100 % av allt bränsle är fossilt. De årliga växthusgasutsläppen från global sjöfart är cirka en miljard ton CO2-ekvivalenter, vilket motsvarar ungefär 3 % av de totala utsläppen i världen. I Sverige har vi runt 70 000 fartygsanlöp årligen. Sålt fartygsbränsle motsvarar ett energiinnehåll på cirka 25–30 TWh. 

Vill du veta mer?

Camilla Sundqvist

Camilla Sundqvist

Projektledare