Hoppa till huvudinnehåll

Blue Supply Chains

Umeå hamn

Sjöfarten står inför stora utmaningar för att minska behovet av fossila drivmedel. Den omställning som vi ser inom andra branscher och inte minst för vägtransporter behöver ske även för den maritima sektorn. Blue Supply Chains riktar in sig mot att uppnå en klimatneutral sjöfart.

Genom att utnyttja potentialen av inlandssjöfart, kortsjöfart och järnvägstransporter ska lösningarna inom Blue supply chains skapa förutsättningar för att skapa fossiloberoende godstransporter i Östersjöregionen. För att uppnå detta mål krävs ett intensifierat arbete från hamnar och transportaktörer. 

Blue Supply Chains syftar till att minska utsläpp av koldioxid på två sätt:

  1. Stödja överflyttning från vägtransporter till mer energieffektiva transporter med  järnväg och sjöfart
  2. Förbättra balansen av koldioxidemissioner mellan järnvägs- och vattenburna transporter genom implementering av nya teknologier och drivmedel

Initiativet bakom Blue Supply Chains är ett brett konsortium bestående av aktörer runt om Östersjön som samtliga har en vilja av att utveckla fossilfria sjötransporter och integrationer mot landtransporter via effektiva hamnterminaler. Projektet leds i dess helhet av Hafen Hamburg Marketing och finansieras via EUs Interreg Baltic Sea Region

Det svenska konsortiet består av IVL Svenska Miljöinstitutet, Umeå Kommun, Umeå Energi, Umeå Hamn och Kvarken PortsProjektet leds av CLOSER vid Lindholmen Science Park Till ovan partners bistår Trafikverket, Sjöfartsverket och Inab med kunskap och kompetens.

Interreg_BSC

Umeå-caset - en måttstock för omställning mot fossilfria sjötransporter 

Det svenska konsortiet kommer att fokusera på möjligheten att erbjuda fossilfria bunkringsbränslen i svenska hamnar och att genomföra en förstudie som stödjer övergången till förnybara lösningar för specifika fall.  

Inom Blue Supply Chains undersöks hur ett framtida energidistributionssystem för fartyg kan utformas utifrån fartygstyp, handelsmönster, förbindelser till hamnar och anslutning till landbaserad transportinfrastruktur och energisystem. Därtill kommer möjliggheter för lokal bränsleproduktion och distribution kommer att undersökas.  

Det kommer att läggas fokus på vätgas, som saknar infrastruktur för bunkring i hamnar idag. Intresset bland hamnar och rederier är stort för nya lösningar som möjliggör övergången till fossilfria bränslen. Idag finns möjligheter för fartygsbunkring endast i större hamnar som använder bunkringsfartyg. I norra Sverige finns det begränsade bunkringsanläggningar och för distribution används främst tanklastbilar. Tillgängliga bränslen inkluderar fossila bränslen i form av HFO, MDO och LNG som kräver stora importvolymer av olja och gas. Mycket begränsade volymer av HVO finns tillgängliga i vissa hamnar, men används främst för små fartyg. Sverige har ungefär 70 000 fartygsanlöp per år vilket bidrar till höga utsläpp. Cirka 30 TWh fossila bränslen bunkras av fartyg i Sverige årligen (Energimyndigheten, 2020, Energiläget 2020). Med Sveriges höga ambition att bli världens första fossilfria välfärdsland är att minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn en prioriterad fråga. Förutom bränsleskifte kan alternativa marina bränslen, t.ex. vätgas och el, som producerad lokalt minska behovet av transporter av fossila bränslen och minska utsläppen. Nya bränslen kräver dock troligen bunkring oftare än idag, vilket ställer nya krav på ett framtida energidistributionssystem. 

Det svenska konsortiet fokuserar på två delar

  • En kunskapsuppbyggande studie som undersöker den nuvarande och framtida situationen för fartygsbunkring i Sverige och identifierar vad som saknas, relaterat till laddning/bunkring av fossilfria bränslen och lokal bränsleproduktion
  • En fallstudie som syftar till att förbereda för introduktion av grön vätgas som maritimt bränsle i Umeåregionen

Vill du veta mer om Blue Supply Chains?

Camilla Sundqvist

Camilla Sundqvist

Projektledare