Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete och standarder underlättar omställningen i byggbranschen

onsdag, februari 10, 2021

”Vi måste ha bättre koll på det vi gör, det är bråttom och vi måste samarbeta”. Så föll orden när Sven Hunhammar, måldirektör för miljö och hälsa på Trafikverket, inledde det första mötet i en ny webbinarieserie inom bygglogistik.

Webbinarieserien ”Bygglogistik, Miljödata och Sveriges miljömål” anordnas av CLOSER och MIMIC-projektet i ett samarbete med Trafikverket, Stockholms stad, Sveriges Åkeriföretag och Byggherrarna. Syftet med serien är att visa på att en omställning behöver göras redan idag inom bygg-och anläggningsbranschen för att kunna nå upp till miljömålen, men också varför miljödata har en nyckelroll i omställningen.
- Vi behöver skyndsamt bli överens om hur vi skall göra. Det här gäller alla i leverantörsledet, underströk Tommy Lenberg, VD för Byggherrarna.

Sektor med stor miljöpåverkan

Sveriges riksdag har i enlighet med Parisavtalet beslutat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Bygg- och anläggningsbranschen är en av de sektorer i samhället som har störst miljöpåverkan och ger upphov till 25–40 % av de globala utsläppen av växthusgaser, samtidigt som det är den sektor som i störst utsträckning använder ändliga naturresurser. 

För att kunna säkerställa att utsläppsmålet nås behöver flera förändringar ske i branschen, inte minst genom ökade krav på rapportering av miljödata, som är en grundförutsättning för att kunna få en mer detaljerad bild och spårbarhet över utsläppen från transport, material, schaktmassor och
och avfallsflöden. 
- En större tillgång till miljödata är också oerhört värdefullt för akademin med insikter som kommer leda till effektivare lösningar exempelvis inom bygglogistik, menar Anna Fredriksson, biträdande professor, Stadsutveckling och logistik vid Linköpings universitet

Standarder, mallar och enkelhet

Majoriteten av den miljödata som samlas in idag hämtas analogt, exempelvis genom följesedel och transportdokument etc. Samtidigt utvecklar flera aktörer idag egna unika digitala lösningar för att hantera stora informationsflöden med större automatik. Detta är en omständlig process som innebär en ökad mängd gränssnitt, portaler och olika sätt att rapportera för alla inblandade. 
- För att det här ska kunna ske på ett effektivt sätt är det angeläget att säkerställa och framtidssäkra också ett enhetligt digitalt informationsutbyte när det gäller miljövarudeklarationer. Det behövs gemensamma standarder och mallar för digitala miljödata, menar Susanna Toller, ansvarig för klimatkalkylmodell på Trafikverket.
- Kravställningar behöver vara tillräckligt specificerade för att möjliggöra utveckling av system och arbetssätt. Det är viktigt att inte diskvalificera mindre aktörer i det här fallet och vi behöver se till att vi uppnår en enkelhet, mervärde och att det innebär låga trösklar ekonomiskt, fortsätter hon. 

Behov av digitalisering och standardisering inom branschen är stor. 
– Det handlar inte bara om att dela miljödata utan även planering, beställning och faktureringsunderlag, avslutar Peter Svensson, branschföreträdare Sveriges Åkeriföretag.

Titta på webbinariet i sin helhet

 

Nästa möte: insamling och kvalitetssäkring av miljödata

Nästa möte, del 2, kommer att hållas online den 26 mars kl 08:00-10:00 och fokuserar på hur insamlingen och kvalitetssäkringen av miljödata behöver gå till. Alla med intresse är välkomna att delta.

Mer information och anmälan finns här

Fakta om webbinariet
Över 100 personer deltog i den första delen av webbinarieserien, med presentationer från Sven Hunhammar, Trafikverket, Patrick Amofah, Upphandlingsmyndigheten, Tommy Lenberg, Byggherrarna, Anna Fredriksson, Linköpings universitet, Susanna Toller, Trafikverket, Fredrik Bergman, Stockholms Stad och Peter Svensson, Sveriges Åkeriföretag.