Hoppa till huvudinnehåll

Hur nyttjar vi stadens ytor på bästa sätt?

onsdag, juni 21, 2023

Under hösten 2023 startar de sista testerna inom Smarta urbana trafikzoner, en satsning, ledd av CLOSER och delfinansierad av Vinnova, som fokuserar på hur vi kan använda digitala lösningar som ett verktyg i den fysiska stadsmiljön. Syftet är att vidareutveckla dessa lösningar som testats i en tidigare del av satsningen, allt för att städer, transportörer och transportköpare i framtiden ska kunna använda detta som en del i det dagliga arbetet.

Geofencing Malmö

Foto: Lindholmen Science Park

Smarta urbana trafikzoner testar smarta lösningar i Göteborg och Stockholm som ska bidra till ökad flexibilitet i användningen av stadens ytor, effektivare transporter och ökad trafiksäkerhet. Detta genom att testa och utvärdera digitala lösningar som man bygger upp med hjälp av verktyg såsom t ex geofencing, sensorer och digital skyltning. Målet är att skapa förutsättningar för implementering av smarta zoner. 

Vi är stolta att vi lyckats samla 25 olika organisationer från både industrin såsom fordonstillverkare, teknikleverantörer och logistikaktörer, akademi och offentlig sektor för att gemensamt testa en mer digitaliserad och smart användning av stadens ytor,

Felicia Hökars, projektledare, CLOSER

Smarta urbana trafikzoner fokuserar på tre olika delar som kommer testa och utveckla olika koncept av smarta zoner, ett arbete som påbörjats sen tidigare inom samma satsning. 

Hur kan vi få mer effektiva lastplatser i staden? 

I centrala Göteborg i området kring vallgraven ska konceptet för effektiva lastplatsytor testas. Flera transportörer kommer dela information om hur de nyttjar olika lastplatser, vissa lastplatser kommer också att utrustas med sensorer för att kunna kontrollera nyttjandegraden. Cirka 35 leveransfordon kommer att delta i testet, som dagligen rör sig i detta område.  

Det kommer även att göras ett likadant test i Stockholm fast i mindre skala.  

– Bättre nyttjande av lastplatsytor, minskat körande och köande i staden leder till mindre utsläpp och en förbättrad arbetssituation för transportörer. Genom delad data och gemensam lägesbild tror vi att stadens yta kan användas mer dynamiskt, att transportörer kan planera sin verksamhet bättre och att vi kan få en bra förståelse för deras behov, säger Kristina Bäck Jensen, Göteborgs stad

Hur är det möjligt att få säkrare och tryggare delade ytor i centrum? 

Det andra testet som görs inom satsningen handlar om säkra och trygga delade urbana ytor och hur vi på ett dynamiskt vis kan nyttja stadens gator. Denna del kommer testa hur vi med hjälp av smarta lösningar kan skapa en säker och trygg trafikmiljö i områden i staden som ändrar sitt syfte beroende på tid och behov. Ett bra exempel är helt vanliga gator som omvandlas till gågator under sommaren. Målet med detta test är att höja medvetenheten, och förändra beteendet hos cyklister, gående och förare i dessa delade ytor, det gör vi genom att erbjuda nya lösningar som digital skyltning och dynamisk hastighetsstyrning för att därigenom öka trafiksäkerheten och tryggheten på dessa platser. 

– När städerna växer ökar konkurrensen på stadens ytor och vi måste hitta lösningar där gatans funktion och utseende kan skifta över dygnet på ett helt annat sätt än idag. Det vi testar i Stockholms innerstad utforskar möjligheterna till detta, samtidigt som vi hittar nya möjligheter för ökad trafiksäkerhet, och kommunikation mellan olika trafikslag. Inom Smarta urbana trafikzoner har vi skapat en unik möjlighet, med bred kunskap från olika aktörer, att testa och implementera långsiktigt hållbara lösningar. Genom öppen dialog och diskussion kring olika aktörers förutsättningar och behovsbild skapar vi lösningar som tidigt har en bred förankring och som går i linje med städernas ambitioner kring gatans utveckling, säger Victoria Herslöf, Stockholm stad.  

Hur får vi effektiva och samtidigt säkra byggtransporter i staden? 

Byggtransporter utgör en stor andel av de transporter som kör inom en stad och i den här delen av Smarta urbana trafikzoner utvecklas lösningar som både bidrar till ökad säkerhet och mer effektiva byggtransporter. Ett smart system för säkrare utfarter av byggtransporter vidareutvecklas och testas på nytt vid en byggplatsutfart i Stockholm. Det finns även behov av dessa typer av system vid platser där många byggfordon rör sig, exempelvis de betongfabriker som ligger nära stadens centrum och i vissa fall helt inbyggda i staden, såsom betongfabriken i Hammarby sjöstad är, som deltar i testerna. Vi kommer också att testa hur man kan vidareutveckla intelligent dispensgiving av transporter och ur staden kan utveckla hur de delger dispensvillkoren till förare och fordon, såsom godkända rutter, tider och hastigheter. 

Både testerna i Göteborg och Stockholm startar under hösten 2023 och pågår fram till hösten 2024.  Alla testresultaten kommer utvärderas både gällande tekniken men även gällande dess potential vid när vi senare ska göra det i en framtida implementering.  Vi kommer parallellt med detta utreda frågor kopplat till standardisering av meddelanden mellan fordon och dess fleet-managementsystem, infrastruktur och stad, i linje med det som görs inom EU. Ett lättillgängligt material kommer tas fram som riktas till kommuner gällande hur de kan göra för att implementera just dessa lösningar i sin stad.  

Vill du veta mer?

Felicia Hökars

Felicia Hökars

CLOSER
Projektledare