Hoppa till huvudinnehåll

Dialog och engagemang visar vägen för effektiva godstransporter i Gamla stan!

torsdag, mars 7, 2024

Det var bred uppslutning av olika aktörer och högt engagemang när resultatkonferensen av förstudien "Hur bidrar vi till ett lyckat införande av miljözon klass 3 i Gamla stan?" genomfördes.

Foto på Lars Strömgren, Stockholms stads trafikborgarråd, när han föreläser om stadens visioner Gamla stan som en mer tillgänglig stadsdel

Stockholms stads trafikborgarråd, Lars Strömgren, inledde med att prata om stadens visioner om godstransporter i en framtida stadmiljözon i Gamla stan:

– Vi hör att stockholmarna efterfrågar en stad med mindre asfalt, fler trädkronor och mer plats för folkliv. För att möta upp dessa önskemål vill vi göra flera insatser för att Gamla stan ska bli en mer tillgänglig stadsdel. Den här förstudien är en del i arbetet med att undersöka hur vi kan effektivisera och hitta nya lösningar för godsleveranser. För att ge plats för mer folkliv behöver även antalet parkeringsplatser minska. Förändringen kommer att innebära minskad biltrafik, men vi är måna om att ändå se till att bussar, leveranser och boende kan komma fram. 

Lärdomar och insikter från förstudien

Därefter presenterade Felicia Hökars behovsbilden och problemformuleringen som framkommit genom intervjuer och workshops med bland annat verksamheter och boende. Jack Lu, projektledare tillsammans med Felicia, gick igenom några av de lösningar som arbetats fram som svar på den identifierade behovsbilden. Han gav också en översiktlig bild av lärdomar från arbetet.

- En intressant insikt från förstudien är att oron gällande införande av miljözon klass 3 till stor del beror på fördomar eller bristande kunskap om andras omställningsförmåga, eller upplevelsen att man inte känner sig delaktig i omställningsresan. Förstudien har möjliggjort för olika aktörer att synliggöra och delge sina behov, oron och perspektiv. På så sätt har också projektet ökat förutsättningar för aktörerna att lösa de gemensamma utmaningarna som finns i Gamla stan gällande godstransporter.

Resultatpresentationerna följdes av en paneldiskussion med några av de som medverkat i förstudien.

Foto från föreläsningssal där det pågår ett panelsamtal med moderator och tre medverkande i panelen

I panelen medverkade från höger, Joachim Wiberg, Sveriges åkeriföretag, Katarina Malmgren och Victoria Herslöf. Panelen modererades av Emilie Zetterström, Lindholmen Science Park, längst till vänster.

- För Stockholms stad har det varit särskilt värdefullt att dela insikten om att enbart övergången från dagens fordon till el- eller gasfordon, eller att låta transportarbetet fortsätta som vanligt, inte är ett önskvärt scenario. Tillsammans med nyckelaktörer har vi identifierat verktyg där varje enskild aktör bidrar för att istället effektivisera och reducera antalet transporter och på så vis uppnå en bättre lokal miljö i Gamla stan, kommenterade Victoria Herslöf, ansvarig från Stockholms stad. 

Katarina Malmgren, ordförande i Gamla stans företagarförening belyste vikten av fortsatt god dialog med alla involverade parter.  

- Varutransporterna till hundratals företag inom handel och besöksnäring i Gamla stan sker under några få intensiva timmar under förmiddagen. Bredden av aktörer i förstudien har beskrivit många av utmaningarna som påverkar leveranskedjans yttersta länkar. När nya lösningar ska prövas är det avgörande att dialogen fortsätter med alla berörda aktörer för ett lyckat resultat.  

Workshop om ny superlastplats 

Utifrån de 15 lösningar som arbetades fram under förstudien har Stockholms stad valt att i ett första skede gå vidare med att undersöka förutsättningarna för en "superlastplats" i kombination med en mobil samlastningshub. 

Som ett led i att möjliggöra fortsatt dialog avslutades mötet med en workshop som tog avstamp i dessa utvalda förslag.

Deltagarna fick diskutera och ge förslag på hur godstransporterna kan effektiviseras genom att göra om en befintlig parkeringsyta i Gamla stan till en  superlastplats. Vad behöver finnas på ytan, hur ska in- och utflöden av godstransporter fungera och hur ska platsen se ut för att den ska passa in estetiskt i Gamla stans miljö? var några av de frågor som lyftes. 

Idéerna och medskicken från grupperna kommer staden ha med sig när de fortsätter att planera för den nya lastplatsen. Workshopen avslutades med en kort summering av diskussionerna från de fyra grupperna.

Foto från workshopen när grupperna diskuterade olika ideer för en ny lastplats