Hoppa till huvudinnehåll

Verktyg för genomförande av systemdemonstratorprojekt

Man kommer här att driva ett antal stödjande aktiviteter inom hantering av data och information, systemmodell- & strukturutveckling men även policyutveckling.

nina mercado
  • Data och information från uppbyggnaden och driften av systemdemonstrationerna delas om möjligt för att bidra till uppbyggnad av bästa systemlösning ex. identifierade flaskhalsar i elnätet m a p effektuttag och hur vi kommer runt detta,  know how åkeri om hur man går tillväga för att installera depåladdare, ev hinder som åkerierna identifierar på vägen för att elektrifiera och hur den svenska åkerinäringen kan komma över dessa samt erfarenheter från nya typer av laddutrustning samt utformning av laddplatser.
     
  • Affärskritisk(a) data och information som ej direkt kan delas för att säkerställa konkurrens och efterlevnad av EUs regelverk är tex, laddstrategi, nyttjandegrad och åkeriets transporteffektivitet, ruttoptimering map batterikapacitet, prestanda för lastbilarna, TCO, uptime, produktivitet. För dessas filtrering, avidentifiering och aggregering kommer mekanismer att föreslås baserat på erfarenheter från FFI -och EU- projekt.
     
  • Arbetspaketet skall kartlägga behov och inventering av tillgängliga systemmodeller och verktyg för analys, utveckling och dimensionering. En adaption av de tillgängliga respektive utveckling och validering av nya modeller skall utföras i den storskaliga systemdemonstrationen. Resultat från AP1 sammanvägs i skapandet och dimensioneringen av en interoperabel systemarkitektur med en god och successivt utökbar funktionalitet med hög samhällsnytta och låg kostnad. Behovet av moduler, och gränssnitt dem emellan, för data, elektriska och fysiska kopplingar; för att uppnå bästa funktionalitet av ett integrerat logistiksystem adresseras.  Detta inkluderar bl a gemensamma krav på och gränssnitt för laddstationer, fordon och tjänster. Arbete sker i växelverkan med pågående internationell forskning, utveckling och standardisering​.
     
  • Regelverk och processer som behövs för att möjliggöra demonstration av, samt processen för att ge underlag till de regelverksförändringar som krävs för transformationen till ett framtida elektrifierat logistiksystem kartläggs. Samarbetspartner etableras för utforskande och utveckling av dessa underlag kartläggas och etableras bl a publika regionala och nationella aktörer som Trafikanalys, Trafikverket & Energimyndigheten.