Hoppa till huvudinnehåll

Triple Helixsatsning Gods - Förstudie

Kan en samlad satsning på forskning och innovation (FoI) inom godsområdet vara effektivt för att bidra till ett mer sammanhållet godstransportsystem? För att svara på den frågan startades en ny förstudie om ”Triple Helixsatsning Gods”.

Prognoserna för godstrafiken inom Sverige antyder en ökning av transportarbetet med ca 55 % till 2030. 

Nyinvesteringar kommer inte att räcka för att utveckla väg- och järnvägsnätets kapacitet och kvalitet i takt med behoven. Gods- och persontransporternas kapacitet och effektivitet måste därför i huvudsak ökas inom befintligt väg- och järnvägsnät, samtidigt som sjöfartens roll bör stärkas. Förbättrad effektivitet i transporter är centralt för att tillfredsställa mobilitetskrav för gods samtidigt som miljöpåverkan minimeras och samhälls- och näringslivsekonomin förbättras. Att förbättra effektiviteten är också ett sätt att minska utsläppen av klimatgaser. 

Godstransportsystemet är i grunden co-modalt, dvs varje trafikslag möter efterfrågan på transportlösningar var för sig, men också i samverkan där transporter inom flera trafikslag bidrar till transportlösningen. Varje trafikslag behöver därför utvecklas efter sina egna förutsättningar så de komparativa fördelarna med respektive trafikslag kan tas till vara. När trafikslagen samverkar uppstår möjligheter att skapa en hållbar samhällsutveckling.

Avsaknaden av ett sammanhållet transportsystem kan till stor del anses vara ett resultat av att varje funktion av dess delar har utvecklats separat. Särskilt i noder mellan trafikslagen har utvecklingen varit eftersatt och där finns också goda förutsättningar för förbättringar.

Ansatsen i denna förstudie är att pröva om en samlad satsning på forskning och innovation (FoI) inom godsområdet kan vara effektivt för att bidra till ett mer sammanhållet godstransportsystem, som bättre möter kraven på ökad effektivitet och hållbar utveckling. 

Förutsättningar

Syftet med förstudien var att undersöka möjligheten att starta en Triple Helixsatsning ino FoI inom området gods. Förstudien är tänkt att pågå under 2016. Godssatsningen ska kännetecknas av co-modalitet. Varje trafikslag ska utvecklas och förbättras efter sina egna förutsättningar, men också tillsammans med, och i samspel med andra trafikslag.

Målet för förstudien var att svara på frågan om en satsning inom gods bör initieras samt hur den skall gestaltas. Det innebär också att upprätta en projektplan för hela satsningen som ett underlag för beslut om eventuell start.

Arbetet genomfördes i nära samarbete med de grupperingar och nätverk som finns etablerade inom Closers verskamhet.

Förstudien finansierades av Trafikverket.

Vill du veta mer om förstudien till Triple Helixsatsning Gods?