Hoppa till huvudinnehåll

Lokala energisystem för elektrifierade logistikapplikationer (LEELA)

Kvinna laddar ellastbil

Projektet Leela ska hjälpa till att öka förståelse om hur energiförsörjningen till elektriska tunga fordon kan säkerhetsställas vid olika logistikenheter i takt med att introduktionen av dessa fordon intensifieras. Fokuset kommer att ligga på hur det elektrifierade logistiksystemet kan utformas på lokal nivå för att bidra till transportsystemets omställningstakt till fossilfria transporter på ett snabbt, effektivt och inkluderande sätt. Inom projektet kommer också koncept som kan vara relevant att demonstrera i ett potentiellt fortsättningsprojekt tas fram. Projektet samlar relevanta aktörer för att adressera dessa utmaningar.  

Bakgrund

Betydelsen av och utmaningar knutet till energiförsörjning kristalliserar sig allt eftersom introduktionen av elektrifierade tunga lastbilar accelererar. För att tillgodose logistiksystemets behov samt för att fordonen skall kunna utnyttjas effektivt, förläggs laddning på tider och platser där lastbilen står stilla, under omlastning och uppställning. Det skapar betydlig högre energibehov hos terminaler och i vissa fall väldigt höga effekttoppar. Vilket i sin tur ställer större krav på effekt-tillgång från elnätet samt ökar kostnader i form av nätanslutningsavgifter och effekttariffer.

Med den rådande först till kvarnen-principen till eventuellt tillgänglig-effekten i elnätet och med en bred elektrifiering av samhället blir tillgång till effekt snabbt en bristvara, vilket är både tids- och resurskrävande att åtgärda genom utbyggnad och förstärkning av elnätet. I tillägg har logistikterminaler historiskt placerats utan hårda krav på effekt-tillgång från elnätet som kan ytterligare försvåra arbetet med att koppla ihop logistik och elsystem genom elektrifiering av lastbilar.

Med effekt från elnätet som både bristvara och kostnadsdrivare kan lokala lösningar i form av energilagring och elproduktion bli en viktig möjliggörare för snabb elektrifiering av lastbilar. De lokala energilösningarna kan också bidra till att stötta det existerande elnätet och avlasta den förväntade höga utbyggnadstakten av den. På det sättet också bidra till den bredare elektrifieringen av vårt samhälle.

Faktaruta:

Projektledare: Lindholmen Science Park

Projektparter: GLCSvenska Retursystem, AlltransportJula LogisticsDagab.

 

Vill du veta mer?