Hoppa till huvudinnehåll

Förstudie: Branschgemensam färdplan mot ett effektivt intermodalt transportsystem

kombiterminal

Som en följd av den nationella godstransportstrategin fick Trafikverket i uppdrag att ”verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg” och att ”intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter”. I slutredovisningen av regeringsuppdraget konstaterades bland annat att en gemensam målbild saknas och att innovation krävs för att attraktiva och kostnadseffektiva intermodala transporter ska kunna erbjudas. Med bakgrund i detta genomförs nu en förstudie avseende vad en sådan färdplan bör innehålla och hur den skulle kunna arbetas fram.

Projektet syftar till att föra dialog med de olika aktörerna i transportbranschen om deras delaktighet i framtagandet av en gemensam färdplan, etablera myndighetskontakter hos olika forskningsprogram och forskningsinstitut för deltagande och mottagande av behovsbild samt att samla in kunskap över vad som krävs för en framtida färdplan för intermodala godstransporter ska bli effektiv och användbar för transportbranschens aktörer. Detta inkluderar att inhämta kunskap från andra länder inom EU för att därigenom värdera goda exempel för hur en utveckling mot effektiva intermodala godstransporter kan påskyndas. Vidare att hitta avgränsningar och förhållningssätt till pågående färdplaner och utvecklingsområden inom trafikslagsspecifika satsningar. Ambitionen är att denna förstudie ska vara det första steget i att ta fram en färdplan som ska fungera som branschens samlade bild över vilka åtgärder som krävs för att realisera en effektivisering av det intermodala godstransportsystemet. 

Målet är att efter genomförd förstudie ha tagit fram en första version av en branschgemensam färdplan, som har bekräftats av en specifikt utvald referensgrupp, samt en plan för hur arbetet med att framledes utveckla, revidera och aktualisera färdplanen ska gå till. Utöver detta kommer förstudien resultera i en lista med intressenter, dels avseende aktörer som ska vara med vid framtagande av den branschgemensamma färdplanen, dels sådana som på ett eller annat sätt kommer att beröras av och/eller inkluderas i en sådan.
 

Kort fakta om projektet

Förstudien utförs av CLOSER med stöd från representanter hos Trafikverket och pågår under perioden januari till oktober 2023. Projektet finansieras av Trafikverket inom ramen för FoI-portföljen Planera.

Vill du veta mer om projektet?

David Fridner

David Fridner

Projektledare
daniel-moback

Daniel Moback

Fokusområdesansvarig Långväga transporter