Hoppa till huvudinnehåll

Biogas för tunga lastbilstransporter

Utmaningen med att ställa om godstransportsektorn till fossilfri energi kommer att kräva mer än ett energislag. Elektrifiering är ett lovande alternativ för urban distribution i stadsregioner och även interregionalt mellan storstadsregionerna. För att försörja hela Sverige med fossilfri energi kommer det dock att krävas alternativa drivmedel.

arnaud mesureur unsplash

Metangas ses som ett av flera alternativ till dieselmotorn för tung trafik. Metan finns i stora mängder som naturgas men kan även framställas fossilfritt till Biogas ur förnybara råvaror. Gasen kan antingen användas i komprimerad form i trycktankar (CNG/CBG) eller i kyld, förvätskad form (LNG/LBG). CNG används i stora mängder globalt sett och är av en väl beprövad teknik. Problemet med komprimerad metan är att räckvidden inte är tillräcklig för många godstransporter. Genom att förvätska gasen ökar räckvidden betydligt och passar då bättre in i många logistiska system.

Denna genomförbarhetsstudie har haft som syfte att identifiera kostnadseffektiva koncept för logistikupplägg som anpassas till Compressed biogas(CBG) respektive Liquified biogas (LBG) samt varuägare och intressenter som är intresserade av att investera i CBG respektive LBG för godstransporter. Faktorer som hindrar en kommersiellt hållbar introduktion av biogasdrivna logistikflöden har undersökts och en analys av hur infrastrukturen kan se ut för att försörja marknaden med biogas har gjorts. Målet har varit att identifiera möjliga demonstrationsprojekt med intresserade företag och varuägare där ett logistikupplägg för alternativa bränslen kan aktualiseras. 

Resultat

De intervjuer och workshops som har genomförts inom ramen för projektet har kunnat fastställa att de olika aktörerna från utbudssidan, distributionssidan och efterfrågesidan se liknande möjligheter och barriärer för biogas, inklusive flytande biogas, till tunga lastbilar. Den främsta  drivkraften är att biogasen är ett hållbart bränsle som bidrar till en minskad klimatpåverkan och en cirkulär ekonomi. Flera av aktörerna ser även möjligheter att producera egen biogas av sitt avfall och därmed få avsättning för produkten. Att det nu har kommit nya LBG-lastbilar på marknaden samt att nya styrmedel så som reduktionsplikten trätt i kraft, ses som faktorer som kan öka förutsättningarna för flytande biogas för tunga lastbilar. Det finns emellertid flera barriärer som behöver överkommas för att marknaden ska kunna ta fart. En av de barriärer som nämns mest frekvent i studien är att det saknas långsiktiga, stabila styrmedel. Detta gör att flertalet aktörer inte vågar investera i fordon, gasproduktion eller i infrastruktur. 

Vidare har studien kunnat fastställa att det råder kunskapsbrist inom området där viktiga aktörer saknar kunskap både om flytande biogas, men även om förnybara drivmedelsalternativ i allmänhet och dess olika egenskaper. Det kommer krävas informationskampanjer och demonstrationsprojekt som ökar kunskapen om biogaslösningar samt visar att tekniken finns och fungerar. Demonstrationsprojekt kan bidra både till att minska informationsbristen, såväl som bristande infrastruktur och de upplevda riskerna med ny teknik. 

Exempel på demonstrationsprojekt är samarbeten mellan exempelvis transportköpare, åkerier, fordonsleverantörer, drivmedelsdistributörer, gasproducenter, logistik-centrum, m.fl. för att sätta upp tankstationer på strategiska platser där transportköpare och åkerier får pröva att köra de nya LBG-fordon som finns. Demonstrationsprojekten kan göras lokalt, tex genom investering i en ny tankstation vid ett logistikcentrum, eller på regional respektive nationell nivå, tex genom informationskampanjer respektive en eller flera tankstationer som täcker behov längs stora godsflöden. På så sätt får de olika aktörerna i värdekedjan lösa eventuella problem tillsammans och lära sig av varandra. Genom att visa upp den här typen av demonstrationsprojekt ute på vägarna sätts förhoppningsvis goda exempel som kan leda till att fler aktörer vågar investera i biogastekniken.

Partners

Samverkande parter är VTIRegion Jönköpings länRegion Örebro länEnergikontor SydostVästra GötalandsregionenRegion SkåneRegion Blekinge och CLOSER.

Projektet är en del av regeringens samverkansprogram "Nästa generations resor och transporter" och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden

För mer information om projektet, kontakta:

Projektledare Yvonne Andersson-Sköld, VTI
E-post: yvonne.andersson-skold@vti.se