Hoppa till huvudinnehåll

Autolast

Automatisering ses som en stor möjliggörare för effektivare godstransportsystem. Detta projekt tog upp frågeställningar kring en del av godstransportsystemet där automation ännu är ett relativt outforskat, nämligen automatisering av lastning och lossning av gods. Syftet med projektet var att studera potentialen och de tekniska förutsättningarna för att kunna driva på utvecklingen och förbereda för en eller flera demonstrationer med autonom körning av truck som kan utföra lastning och lossning av gods.

linde autotruck i skutskar

Det sker ständig utveckling av automation inom olika delar av logistiksystemet med bland annat automatiserad produktion, automatiserad lagerhantering och på senare år även automatiserad körning av gods på väg. Automatiserad lossning och lastning av gods, det vill säga gränssnittet mellan lagring och transport, är ännu ett område med stor utvecklingspotential. Genom att utröna funktionalitets- och systemkrav för automatiserade truckar i dynamiska miljöer som terminaler och lager har projektet lagt grunden för ett senare demonstrationsprojekt som främjar både innovation och nya tjänster för marknaden. 

Resultat

I projektet har främst två case identifierats som är intressanta för vidare utveckling och där automatiserad lossning och lastning av gods kan bidra till ökad effektivitet; 1) lastning och lossning av gods lastat på pallar, och 2) lastning och lossning av pappersrullar. Inom casen har flödesbeskrivning gjorts för att identifiera de uppgifter som en autonom truck måste klara av och för att kunna räkna på den effektivitet en autonom truck behöver uppnå. De två casen innefattar olika förutsättningar för truckarna gällande teknisk utveckling, krav på komponenter, precision och miljö vilket presenterats i de kravspecifikationer som ställs på prototyptruckarna i ett potentiellt demonstrationsprojekt. Detta har tillsammans med en marknadsundersökning av tillgänglig teknik legat till grund för att ta fram förslag på de sensorer och navigationssystem som kommer behöver integreras för att utföra de önskade aktiviteterna. Utifrån marknadsundersökningen har en grov kostnadsuppskattning och en översiktlig tidplan för att konvertera en truck som kan hantera pallar samt en truck som kan hantera pappersrullar fastställts.

Det har även inom ramen för projektet gjorts en ekonomisk kalkyl på när det blir ekonomiskt hållbart att införa autonoma truckar samt undersökt vilka effekter implementering av dessa kan ha då de kan utföra aktiviteterna alla timmar på dygnet. Det kan med denna kalkyl fastställas att det finns hög ekonomisk potential i och med bland annat lägre skaderisk på personer och material, minskad energiförbrukning, ökad teknisk livslängd och optimerade flöden på lager och terminaler.
Projektet har resulterat i konkreta förslag på fortsättning för utvecklingen av autonoma truckar med detaljerade förslag på teknikplattformar och potentiella siter för test och demonstrationsprojekt som driver på utvecklingen mot implementering. Vidare behöver effekterna av att sätta in truckarna i ett större systemperspektiv studeras. De stora nyttorna beräknas på sikt kan uppstå när truckarna sätts in i ett system och rörelser och hantering av gods kan optimeras i tid och rum i samråd med andra fordon och IT-system.

Partners 
Samverkande parter var Linde Material HandlingScandfibre LogisticsLogentÖrebro Universitet och CLOSER. Projektet är en del av regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden. Projektet delfinansierades även utav Region Örebro län

Vill du veta mer om Autolast?