Hoppa till huvudinnehåll

Om programmet

Med fyraårig finansiering från Trafikverket startade programmet våren 2019 för att driva på utveckling mot implementering av geofecning för säkrare och mer hållbara trafiksystem.

computer

Geofencingprogrammet har som syfte att fungera som facilitator och kunskapsnod. Där möts samhälls- och näringslivsaktörer för att stödja handlingsplanens rekommendationer och inleda nödvändiga utvecklingssteg inom området. Programmet ska möjliggöra för koordinerade processer och system vilket medför skalbarhet och implementering både nationellt och internationellt.

I december 2018 presenterades en övergripande handlingsplan med en 7-punktslista som pekar ut prioriterade aktiviteter för implementering av geofencing som ett verktyg för att bättre kvalitetssäkra viktiga hållbarhetsaspekter i urbana miljöer. En av de sju punkterna består i att etablera ett forsknings- och innovationsprogram som driver på utvecklingsarbetet gentemot en gemensam satt vision; att genom en kombination av teknik, IT- och kommunikationsinfrastruktur och stadens utformning främja hållbara, trygga och säkra folktäta miljöer. Detta program drivs nu inom ramen för CLOSER.

Förväntade resultat

 • Initiera och genomföra förstudier och innovationsprojekt inom området
 • Upprätta beslutsunderlag för ändringar i regelverk
 • Genomföra pilot- och demonstrationsprojekt i utpekade områden
 • Säkerställa överhörning mellan pågående initiativ och relaterade områden
 • Bli en kunskapsnod och tillhandahålla expertis inom området

Syfte

Syftet med forsknings- och innovationsprogrammet är att fungera som en facilitator och kunskapsnod för att ta fram förutsättningar för användning av geofencing som ett verktyg för ett säkrare och mer hållbart transportsystem. Programmet avser att identifiera områden som kräver utveckling och där projekt behöver initieras för att säkerställa skalbarhet.

skarmavbild

Bakgrund

Efter terrordådet på Drottninggatan under 2017, fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att testa geofencing i demonstrationsprojekt i urban miljö. Arbetet gjordes i nära samverkan med fordonsindustrin samt Stockholms stad och Göteborgs stad. 

Uppdraget resulterade dels i en demonstration av koncept för geofencing, dels i en övergripande handlingsplan, som påvisar vägen mot implementeringen av det digitala verktyget geofencing i större skala. På demonstrationen i maj 2018 visades funktioner såsom säkrad maxhastighet, styrd drivlina samt tillgång till utpekat område, i en folktät zon i Stockholm. Syftet med demonstrationen var att visualisera potentialen med geofencing för att utveckla ett vägtransportsystem där oskyddade trafikanter och fordon kan samexistera i komplexa miljöer med hög säkerhet och trygghet.

I dag saknas framför allt två viktiga förutsättningar för att en storskalig introduktion av geofencing ska kunna göras i våra städer – dels en fungerande IT- och kommunikationsinfrastruktur, dels ett tillämpbart regelverk. Därför tog uppdraget i samverkan med näringsliv och myndigheter fram en handlingsplan, en lista på sju punkter som syftar till att bana väg för implementering och uppskalning av geofencing-konceptet. Utgångspunkten för de sju punkterna i handlingsplanen är den utmaning som det innebär att utgå från lokala förutsättningar för att uppnå önskade samhällseffekter när det gäller framförallt säkerhet och miljö i städer, och samtidigt möjliggöra för nationell och internationell interoperabilitet. Den viktigaste förutsättningen för att handlingsplanen ska realiseras i sin helhet är därför att det etableras en samverkansplattform med tydlig innovationsagenda. Handlingsplanen fokuserar både på genomförande av piloter utifrån de förutsättningar som råder, men också på att initiera en översyn av legala förutsättningar liksom nödvändiga digitala gränssnitt.

De sju punkterna i handlingsplanen är:

 • Etablera ett FoI-program med riktade forsknings- och innovationsprojekt för att ta fram nödvändigt underlag för arbetet med handlingsplanens samtliga punkter.
 • Verka för lagstiftning och regelverk som stöttar implementering av geofencing
 • Utveckla organisatoriska och digitala processer samt data för geofencing-zoner
 • Utveckla system, rutiner och processer för självreglerande system och styrning i smarta zoner
 • Utreda den samhällsekonomiska och affärsmässiga potentialen
 • Verka för en nationell och internationell harmonisering
 • Främja och driva demonstrations- och pilotprojekt