Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer

Trängseln på in- och kringfartsleder är ett allt större problem för godsförsörjningen i framför allt Stockholm och Göteborg. Resultaten från en förstudie som nyligen avslutats visar att befintliga vägar kan utnyttjas på ett bättre sätt genom att låta samhällsviktig och miljöklassad godstrafik få tillgång till ett prioriterat körfält. Tack vare uppkopplade fordon skulle trafiken kunna styras till specifika körfält beroende på trafiksituation och om fordonen uppfyller vissa krav.

– Vi ser att det finns stor potential att effektivisera och öka kapaciteten i den befintliga infrastrukturen. Till exempel skulle miljöklassade fordon och viktiga godstransporter under högtrafik kunna få tillgång till ett prioriterat körfält och på så sätt förbättra tillförlitligheten för godstransporter i städerna. Studien visar att det under vissa trafikförhållanden skulle förbättra trafiksituationen inte bara för den prioriterade trafiken utan för alla körfält, säger Sönke Behrends forskare inom Urban Logistics på Chalmers Tekniska Högskola.

CLOSER vid Lindholmen Science Park har tillsammans med näringsliv, forskningsinstitut och universitet genomfört förstudien som syftar till att undersöka om det går att effektivisera godstrafiken på in- och kringfartsleder.

– Tekniska lösningar finns redan. I takt med digitaliseringen ger uppkopplade fordon och infrastruktur möjligheten att styra trafiken till specifika körfält. Det vi utrett i förstudien är hur godstrafiken dynamiskt kan styras baserat på aktuell trafiksituation utifrån om fordonen uppfyller uppsatta krav. Det finns stora möjligheter nu när fordonen börjar kommunicera med infrastrukturen, säger Heléne Giaina på DB Schenker Consulting som varit projektledare för förstudien.

Nästa steg har precis beviljats av VINNOVA (FFI). Syftet är att bland annat utreda regelverk och vilka krav som bör ställas på fordon och godstransportörer som ska prioriteras och att vidare simulera trafikflöden för att verifiera effekterna. Detta kommer att pågå från augusti 2016 till april 2018.

– Vi vill undersöka och se om det här kan fungera på de mest trafikerade lederna i Stockholm och Göteborg. Förhoppningen är att i förlängningen kunna starta ett demonstrationsprojekt för att påvisa de samhällsekonomiska fördelarna, fortsätter Heléne Giaina

Förstudien som går under namnet "Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen" har finansierats av FFI-programmet via VINNOVA. Totalt har sju partners ingått i projektet: DB Schenker, AB Volvo, Scania, Chalmers tekniska högskola, KTH, Trafikverket och CLOSER vid Lindholmen Science Park. I fortsättningsprojektet tillkommer Stockholms stad, Göteborgs Stad och Mindconnect.

Ladda ned slutrapporten för förstudien

För mer information om förstudien kontakta:

Lina Olsson, projektledare CLOSER, Lindholmen Science Park, 031-764 70 43, lina.olsson@lindholmen.se.