Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Multimodal informationsdelning – En öppen digital plattform för delning av logistikdata

Vad är svårigheterna med att effektivisera informationsdelningen i de komplexa transportkedjorna och hur kan man skapa bättre förutsättningar för detta?

Komplexa logistiknätverk skapar svårighet för effektiviteten

Logistikbranschen står inför stora utmaningar för att öka effektiviteten i försörjningskedjorna. Logistiknätverken blir alltmer komplexa och antal involverade aktörer i kedjan blir allt fler. Detta har skapat en allt mer bristande samordning, transparens och tillförlighet som ger en stor osäkerhet för transportköpare, likväl som kund och transportörer. Detta leder inte enbart till ekonomiska konsekvenser för enskilda aktörer utan på sikt till en minskad konkurrenskraft för svenskt näringsliv.

Projektet Multimodal informationsdelning som drivs av CLOSER har i en förstudie undersökt förutsättningar för en digital plattform – en översättare – som kan sända och hantera information mellan olika IT-system och överbrygga den uppsjö av dataformat och standarder som finns tillgängligt inom den världsomspännande logistik- och transportbranschen.

Svårigheter med gemensam informationsdelning

Ett av de avgörande hindren för en effektiv dataöverföring mellan aktörerna, grundar sig i att den data som idag delas digitalt hanteras av system uppbyggda på en uppsjö olika dataformat och standarder. Många aktörer har investera mycket i både tid och pengar i egna IT -lösningar och vill ogärna göra om denna insats i nya system.

Man kan även se en kraftigt avgränsad datadelning - i många fall delas datan enbart av kontraktila parter samtidigt som fler aktörer längre ner i försörjningskedjan inte når den, vilket skapar betydande luckor i informationsdelningen.

Kartläggning av exportflöden ska effektivera samarbetet

I förstudien som genomförts i projektet har två specifika exportflöden analyserats; Sandvik och SSAB, båda via Gävla Hamn. I kartläggningen har RISE uträtt hur den nuvarande informationsstrukturen är uppbyggd och vilka hinder som idag finns för en effektiv informationsdelning. För att få en så tydlig genomlysning som möjligt så har informationsdelningen hos alla aktörer som är involverade i utförandet av transportverksamhen analyserats -  från produktion till kund.

Kartläggningen visar på stora möjligheter att, genom att öppna upp data och dela med fler aktörer, skapa en mer transparent och effektiv ström av information som stöd för effektivare transport- och logistikverksamhet. För att lyckas med detta har man identifierat tre randvillkor som måste uppfyllas;

  • Digitalisering - Samtliga data måste digitaliseras, det får inte förekomma relevant information som inte är tillgänglig digitalt. Idag sker i första hand informationsdelningen via traditionella vägar som telefon, personliga möten, brev eller epost, eller via specifika EDI kopplingar mellan två aktörer.
     
  • Samarbete – Skapa tillit mellan aktörer och bryta upp organisatoriska barriärer genom att se försörjningskedjan som ett gemensamt uppdrag att lösa. Dela rätt data i rätt tid är centralt för att uppnå detta mål. Kartläggningen visar på stora möjligheter att, genom att öppna upp data och dela med fler aktörer, skapa en mer transparent och effektiv ström av information som stöd för effektivare transport- och logistikverksamhet. 
     
  • Visualisering – Genom tillgång till rätt data i rätt tid skapas en ökad transparens i försörjningskedjan som stöd för att öppna upp en flexibel planering och styrning av transport- och logistikverksamheten.

För att uppnå denna gemensam datadelningen krävs en rigid och öppen digital plattform som, utöver att möjliggöra delning av information, även kan överbygga alla de olika dataformat och standarder för kommunikation.

En öppen digital plattform för delning av multimodal information

Den konceptuella plattform, som under ledning av Ericsson, tagits fram i förstudien har haft som utgångspunkt att ersätta dagens ”punkt-till-punkt”- kommunikation med nya metoder för att dela information till en bredare grupp av mottagare. Genom att använda unika identiteter för exempelvis ett paket, pall, container och sammankoppla dessa identiteter med en en sökbar adress (URI)  skapas möjlighet att dela information via internet. För att sedan överbrygga svårigheten med olika dataformat så översätts datan till olika format och standarder genom en Logistics Data Interchange (LDI). Detta innebär att det inte ska krävas dyrbar utveckling för att koppla samman de olika informationssystemen, och företagen behöver inte överge redan implementerad IT-infrastruktur.

Det innebär också att den sökbara informationen uppdateras i realtid vilket innebär att den senaste informationen alltid är aktuell och  finns tillgänglig för samtliga aktörer.

kristofer_skjutare.png- Det blir det tydligt att samtliga aktörer har stora vinningar av en effektivare delning av information i försörjningskedjan, framför allt genom möjligheterna man får att utföra kontraktuella förbindelser effektivare och med större precision, säger Kristoffer Skjutare, projektledare på CLOSER som driver förstudien.

- Förutom att detta även möjliggör effektiviseringar i förbättrad transportekonomi och ett ökat resursutnyttjande, så skapas även en grund för bättre kunskap om faktiska förbättringsområden. Dessa vinningar ställs mot den relativt begränsade insats, i form av tid och budget, som krävs för att sammankoppla aktörer i föreslagen systemarkitektur.

Projektet med förstudien är nu avslutat, och man planerar nu att gå in i en demonstrationsfas där ansökan för medfinansiering har lämnats till Vinnova med ett utökat partnerskap.   

Ta del av rapporten här

Läs mer om projektet här

Projektet Multimodal Informationsdelning drivs av CLOSER vid Lindholmen Sceince Park och är finansierat av VINNOVA via Regeringens Samverkansprogram under portföljen Nästa generations resor och transporter.  Projektet har genomförts i samverkan mellan Sandvik, Ericsson, Trafikverket, Sjöfartsverket, RISE med CLOSER som projektkoordinator. Utöver projektets partners har följande aktörer bidragit vid projektets genomförande: SSAB, Panalpina, Geodis, Yilport, Gävle Hamn och Green Cargo