Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Gemensam infrastruktur leder till ett effektivt och hållbart transportsystem

Det finns en stort engagemang och driv från näringsliv, politiker och myndigheter att ställa om till ett mer effektivt och hållbart transportsystem. Ett effektivt och hållbart transportsystem för långväga godstransporter bygger på ett smart utnyttjande av vår gemensamma infrastruktur och att tillgänglig kapacitet i fordon och farkoster effektivt utnyttjas.

Vart enskilt trafikslag ska effektiviseras samtidigt som gränssnitt för omlastning och samordning mellan olika trafikslag och aktörer behöver stödjas. Detta står till grund för samverkan mellan organisationer i vilket CLOSER tar rollen som motor för att driva på innovationer som stödjer målbilden av ett effektivt, multimodalt transportsystem för långväga transporter.

Den nyligen genomförda behovsanalys, som har tagits fram av CLOSER i dialog med branschföreträdare, ger en fingervisning kring vilka områden vi behöver kraftsamla, för att börja resan mot ett framtida långväga transportsystem. Behovsanalysen är tänkt att fungera som ett underlag för att fokusera och prioritera projektförslag inom området där vi bjuder in organisationer till dialog. Detta för att finna lämpliga demonstrationer och pilotprojekt som kan bidra med kunskap och nya lösningar för transportsektorn.

Läs hela rapporten Långväga multimodala godstransporter här

Under våren 2019 genomfördes en rad intervjuer som bland annat ligger till grund för rapporten. Här är ett urval av citat från dessa intervjuer:

- Innovationsprojekt till stöd för multimodala transporter ska ses som viktiga för framtiden och visa på att lönsamhet och förbättrad miljöprestanda kan förenas.

- Logistikföretag ska bli advokater för intermodala transporter för att bättre utnyttja våra gemensamma resurser.

- Förmågan att skapa kreativa samarbeten har varit bristfällig med undantag för flygbranschen där det gemensamma branschorganet IATA har tagit en ledande roll i att skapa gemensamma innovationer. Kan övriga trafikslag lära från flygbranschen?

Vill du veta mer?

Kristoffer Skjutare
kristoffer.skjutare@lindholmen.se
+46(0)721-85 22 41