Hoppa till huvudinnehåll

Innovationszon Hornsgatan

Lastbil på trafikerad gata

Demonstrationen “Innovationszon Hornsgatan” utfördes på Hornsgatan i Stockholm där dynamiskt hastighetsstyrda distributionsfordon, som levererar matvaror till butiker och restauranger i området, ingick i testet. Hastighetsregleringen av fordonen syftade till att öka trafiksäkerheten och baserades på antalet fotgängare som rörde sig i området. Inom denna demonstration utrustades även en lastplats med en sensor som genererade data på hur ytan nyttjas.

Lastbil står vid sidan av väg

Vad har vi kommit fram till?

Resultatet visar att det är tekniskt möjligt att skapa en smart zon för dynamisk hastighetsreglering. Förarna i fordonen som testats var mestadels positiva till systemet, dock skedde en del mindre hastighetsöverträdelser inom zonen. Detta beror troligtvis på att zonen var för liten eller hur trafiken ser ut i området som testats. För att med säkerhet kunna uttala sig om vilka effekter tillämpningen har på trafiksäkerheten skulle lösningen behöva testas på fler platser, samt med fler deltagande fordon för att samla in mer data. Informationen som den uppkopplade lastplatsen ger har gett Stockholm stad nya idéer angående hur planering och nyttjande av gaturummet kan utvecklas för ett mer dynamiskt nyttjande. Smarta urbana trafikzoner har också utforskat hur en smart zon av detta slag skulle kunna implementeras genom att kravställa hastighetsefterlevnad eller geofencing i upphandling av samordnad varudistribution.

Lyssna till vad de deltagande parterna säger om testet

Vill du veta mer?

Victoria Herslöf

Victoria Herslöf

Stockholms stad