Hoppa till huvudinnehåll
Illustration of Geofencing

GeoSence

GeoSence utvecklar geofencing-lösningar som syftar till att förbättra trafikflödet, säkerheten och luftkvaliteten. Utmaningar om hur man får användaracceptans och användbara förbättringar tas upp.

Projektet är det första i sitt slag som undersöker implementeringen av geofencing och dess påverkan ur ett holistiskt perspektiv, i nära samarbete med lokala planeringsmyndigheter. Det övergripande syftet med GeoSence är att designa, testa och utvärdera nya geofencing-koncept och lösningar för specifika fall i städer och att föreslå nya sätt att distribuera olika geofencing-applikationer.

Detta kommer att genomföras genom

 1. Köra tester, demonstrationer och utvärderingar i deltagande städer
 2. Tillämpa metoder för att förstå och närma sig användaracceptans av tekniken för olika användningsfall
 3. Mäta förbättringspotentialer med undersökningar och datainsamling för olika utmaningar och ge konkreta bevis på effekterna av lösningar
 4. Upprättande av en rättslig ram och ett styrande ramverk för kraven på infrastruktur, fordonsregistrering, dataåtkomst, etc. för geofencing-funktioner
 5. Utveckla strategiska implementeringsriktlinjer för geofencing-lösningar. Detta inkluderar att ta itu med utmaningar, beskriva system, ställa operativa krav för implementering och visa hur man integrerar geofencing i SUMPs/SULPs

Nyckelresultat

 1. Undersökningsresultat om utmaningar och behov från städer och nationella myndigheters perspektiv och identifiering av viktiga användningsfall
 2. Empiriska resultat av acceptansanalyser av intressenter inklusive beteendeförändringar, deltagande processer och rekommendationer om hur man kan övervinna acceptansrelaterade barriärer
 3. Ökad förståelse för hur policy/lagstiftning i kombination med styrning kan användas för att skala upp geofencing
 4. Rapport om konsekvensanalys som visar robusta data från demonstrationer med fördelarna med geofencing-lösningar
 5. En strategisk implementeringsriktlinje som ger lokala planeringsmyndigheter rekommendationer och lämpliga åtgärder att vidta för att implementera tekniken
 6. Integrering av riktlinjer för geofencing i befintliga strategier och guider på stadsnivå (partners) och EU-nivå, SUMPs/SULPs

Bakgrund

Projektet är ett gemensamt programinitiativ (JPI) Urban Europe-projekt finansierat av Europeiska unionens Horizon 2020 och samlar projektpartners från Tyskland, Norge, Sverige och Storbritannien. GeoSence-projektperioden är april 2021 till mars 2024 med en budget på cirka 1,6 miljoner euro.

Utförda piloter

Göteborg

Detta test tar upp geofencing i offentlig upphandling, det vill säga hur man beskriver krav på geofencing funktionalitet och hur man följer upp efterlevnaden av de krav som anges i kontraktet mellan staden och en trafikoperatör. Syftet är att säkerställa att hastighetsbegränsningar respekteras särskilt kring områden där utsatta trafikanter är t.ex. närliggande skolor. Tester kommer att genomföras med fordon för Specialtransporttjänster, som betjänar personer med funktionsnedsättning. Zoner med lägre hastighet än den reglerade hastighetsbegränsningen kommer att sättas upp som geofences i trafikoperatörens flottledningssystem, och utrustning kommer att installeras i fordonen för att stödja förarna att inte åsidosätta hastighetsgränsen i dessa zoner. Demonstrationen kommer att göra det möjligt för användarstudier att utvärdera förarens upplevelser under och efter användningen av den hastighetsbegränsande utrustningen.

Stockholm

Stockholm

Inom GeoSence kommer Stockholm att undersöka hur ett nytt innovativt arbetssätt skulle kunna utvecklas för att kunna implementera geofencing och andra uppkopplade lösningar i sin dagliga trafikplanering/ledningsverksamhet. Detta kommer att göras genom att kartlägga relevanta befintliga processer inklusive utfärdande, uppdateringar av lokala trafikregler, nätverksredigering, skapa nya rutiner/processer gällande datahantering (t.ex. delning, lagring, GDPR, datainmatning från sensorer, etc.) för alla transportsätt (varor, mikromobilitet, servicefordon) främst för statisk geofencing men också riktlinjer för vad som behöver göras för att hantera datahantering av dynamisk och smart geofencing). Stockholm kommer att vara den första demonstratören som fullt ut antar och integrerar de strategiska genomföranderiktlinjerna för geofencing.

Munich

München

München strävar efter att genomföra en demonstration av geofencing. En sammankoppling mellan befintlig geo-data och fordon med delad mikromobilitet kommer att initieras, vilket kommunicerar lokala trafikregler på en digital kanal. Ett övervaknings- och dataanalysverktyg för delad mikromobilitet kommer att användas som ger explicit information om rörlighetsbeteende och trafikpåverkan. Geofencing definierar parkering, parkeringsförbud och no-go-zoner för e-skotrar. På angivna parkeringsområden kommer olika sensorteknologier som förbättrar GPS-signalens noggrannhet att testas. Undersökningar kommer att genomföras för att analysera effekten och acceptansen av geofencing och sensorteknologierna. En övervakning och utvärdering av övervakning kommer att ske och undersöka att trafikreglerna inte följs. Kärnfrågor inkluderar effekten av geofencing på trafik- och mobilitetsbeteende, dess effektivitet jämfört med nuvarande standard, tänkbar effekt om den skalas upp på stadsnivå, användarnas åsikter om geofencing (acceptans, integritetsfrågor etc.) och nödvändig datahantering och trafikkontroll strategier som tar hänsyn till geofencing och tillämpar det.

Läs mer

Finansiärer:

 • Detta projekt är en del av en JPI Urban Europe-utlysning, ERA-NET Urban Accessibility & Connectivity som samfinansieras av Europeiska kommissionen (Grant nr 875022)
 • Detta projekt får finansiering från Economic and Social Research Council (ESRC) i Storbritannien.
 • Detta projekt får finansiering från det tyska federala utbildningsministeriet (BMBF)
 • Detta projekt får finansiering från Norges forskningsråd (RCN)
 • Detta projekt får finansiering från Svenska Energimyndigheten (SWEA)