Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Urban Mobility

Urban Mobility är ett brett område som inkluderar nya hållbara lösningar för både gods- och persontransporter i städer. Eftersom området Urban Mobility är så brett är engagemang inom näringsliv, akademin, myndigheter och på den politiska nivån viktiga förutsättningar för att nå framgång.

Inom temaområdet drivs ett neutralt och nationellt Round Table, som anordnas fyra gånger per år. I detta forum förs förtroendefulla samtal och erfarenhetsutbyte kring aktuella utmaningar, forskning och idéer för initiativ och demonstrationsprojekt tillsammans med våra partners. Dessa samtal ligger till grund för projektinitiativ och den strategiska inriktningen inom Urban Mobility som CLOSER driver vidare i andra forum – nationellt och internationellt. 

Visionen för CLOSERs Round Table inom Urban Mobility är att samla aktörer för att gemensamt identifiera utmaningar, skapa lösningar och initiera demonstrationsprojekt för att tillsammans möjliggöra hållbar mobilitet i urbana områden. Detta genom att:

 • Utgöra en nationell plattform för urban mobilitet 
 • Möjliggöra samordning mellan projekt och satsningar
 • Bygga en kompetensnod inom urban transporteffektivitet 
 • Möjliggöra erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning
 • Stimulera till att fler svenska aktörer deltar i nationell och internationell FoU samverkan
 • Säkra koppling till relevanta färdplaner, och andra transportområden 
 • Bidra till att demonstrationsprojekt startas

 
CLOSERs Round table inom Urban Mobility har en utarbetad strategi för process, struktur och upplägg kring möten, som utgör inriktningen på arbetet framöver. Arbetet framåt baseras på Färdplanen för Citylogistik och dess identifierade innovationsdomäner, men med tydlig koppling till närliggande färdplaner. Därefter har justeringar gjorts baserat på relevans och gruppens kompetens/intresse. Målet är att verka som en nationell plattform för urban mobilitet och ser möjligheter i neutraliteten samt den nationella närvaron. Det har tagits fram en bild som strukturerar inriktningen och där projekt och fokus tydliggörs. Detta ses som ett levande dokument som kontinuerligt anpassas och uppdateras baserat på aktuella utmaningar och pågående aktiviteter.

um-bild.png

 

Följande personer deltar

Helene Giaina, DB Schenker Consulting
Emelie Wramsby, DB Schenker Consulting
Ulf Hammarberg, DHL
Magnus Jäderberg, Göteborgs stad
Robin Billsjö, Stockholms stad
Erik Levander, SKL
Max Hanander, Malmö stad
Thomas Ney, Ramböll
Frans Prenkert, Örebro Universitet
Sönke Behrends, Chalmers tekniska högskola
Christopher Öhlund, Örebro kommun
Staffan Bolminger, Älvstranden Utveckling AB
Christine Olofsson, Älvstranden Utveckling AB
Michael Koucky, Koucky & Partners
Kjell Håkansson, Coop
Ulf Ceder, Scania
Catrin Wallinder, Trafikverket
Fredrik Cederstav, Volvo
Pernilla Sustovic, Volvo
Erika Svanström, Sveriges Åkeriföretag
Per Jonsson, Tyréns
Maria Björklund, Linköpings universitet
Anna Fredriksson, Linköpings universitet
Anders Johnson, RISE
Jenny Karlsson, VTI
Pegah Amani, RISE
Sara Ranäng, Sweco
Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet
Andia Gemsjö/Stefan Back, Transportföretagen
Anders Forsberg, KTH
Andreas Hagen, Högskolan i Borås
Niklas Arvidsson, RISE
Jon Svensson, Skanska
Martin Svanberg, SSPA
Andreas Hagen, Borås Högskola
Per Hilletofth, Jönköpings Universitet
Mona Pettersson, WSP
Johan Woxenius, Handelshögskolan Göteborg

För mer information, kontakta:
Maria Oscott, 072-578 87 74
maria.oscott@lindholmen.se

 

Aktuella projekt

Avslutade projekt

Projekt

 • Automatiserade logistiktjänster Läs mer

  Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för hållbar stads- och regionutveckling krävs effektivare transporter till, från och inom städerna.

 • Kringfartslogistik - Förstudie Läs mer

  I mars 2015 blev det klart att VINNOVA stöttar en ny förstudie som går under namnet "Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen". Projektet koordineras av Closer och projektleds av DB Schenker Consulting.

 • CIVIC www.civic-project.eu/en

  Utbyggnad av infrastruktur, utveckling av nya bostadsområden och renovering av byggnader är en nödvändighet för att skapa attraktiva och hållbara städer. Men transport av varor och personal till byggen kan störa invånare, företag och trafikanter. Genom att engagera intressenter ska CIVIC-projektet bidra till ökad transport- och energieffektivitet samt minimerade störningar från bygglogistik.

 • DenCity Dencity.se

  DenCity ska hitta innovativa lösningar och tjänster som kan minska trängsel, miljöpåverkan och öka livskvalitén för boende och verksamma i täta stadsdelar. Nyckeln blir att involvera allmänheten i utformningen av lösningarna. Stockholm och Göteborg är testplatser för framtidens nya transportlösningar.

 • DenCity - Förstudie Läs mer

  För att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö krävs välplanerade gods- och persontransporter. Den Vinnova-finansierade förstudien Dencity ska undersöka hur nya stadskärnor gör det möjligt att skapa innovativa transportlösningar. Förstudien pågår 1 januari 2015 till och med 20 augusti 2015.

 • Go:smart Läs mer

  Projektet Go:smart har haft som målsättning att utveckla och testa en innovativ tjänst för hållbara persontransporter i städer. Uppdraget var att göra vardagen lättare för storstads- hushåll och främja hållbara städer genom att erbjuda en enkel, flexibel och tillförlitlig prisvärd tjänst som ett alternativ till bilägandet. Projektet skulle också pröva möjligheten att elektrifiera kollektivtrafikfordon för att göra dessa attraktivare och därigenom bidra till att förbättra stadsutveckling och miljö.

 • Kringfartslogistik Läs mer

  Den ökande urbaniseringen och förväntade regionförstoringar som planeras i storstadsregionerna i Sverige leder till stora transportutmaningar. Förbättrad transporteffektivitet genom effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur är centralt för att tillfredsställa mobilitetskrav för både människor och gods, samtidigt som miljöpåverkan minimeras samt samhälls- och näringslivsekonomin förbättras.

 • Sendsmart Läs mer

  Sendsmart är ett projekt som ska skapa hållbara godstransporter i stadsmiljö. De innovativa och hållbara lösningarna ska leda till minskad påverkan på klimat, bullernivå och människors hälsa. Resultatet blir samtidigt en mer attraktiv och konkurrenskraftig stad.

Associerade projekt

Projekt

 • ElectriCity www.goteborgelectricity.se

  Hur skapar man förutsättningar för en hållbar och attraktiv kollektivtrafik? I Göteborg arbetar industri, forskare och samhälle nu tillsammans med att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar för framtiden. Samarbetet som sträcker sig fram till 2018 går under benämningen ElectriCity. Här deltar Volvokoncernen, Chalmers, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Akademiska Hus, Keolis, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

 • SamCity

  Projektet går i sin förlängning ut på att skapa en samordnad varudistribution för hela Malmö city baserat på samordning mellan offentliga (kommunala) och privata flöden i samma system, med en gemensam c/o-adress (terminal) i utkanten av staden. Detta förväntas skapa ekonomiska skalfördelar och synergier, samt miljö- och trafiksäkerhetsvinster genom minskade körsträckor. Möjligheten att introducera miljöanpassade fordon i citydistributionen kan öka miljövinsterna ytterligare.

 • ZNOZE www.malmo.se/segepark

  Utvecklingsområdet Sege Park i Malmö stängs av för tung trafik och dirigeras om till en mikroterminal dit alla leveranser sker. Godset levereras till alla verksamheter i Sege Park med lastcykel och mindre elfordon och vid leverans hämtas avfall upp. Avfallet körs ut till mikroterminal där det hämtas med konventionell sopbil.  

Publikationer

Rapporter

 • CIVIC slutrapport

  CIVIC Final reoprt

  Publicerad den 31 augusti 2018
  www.civic-project.eu
 • Ring road logistics - efficient use of infrastructure

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 1.65 MB)
 • Digitalisering av godstransportkedjor

  Publicerad den 23 februari 2018
  Visa (pdf 692.36 KB)
 • Blockchains as a solution for traceability and transparency

  Publicerad den 23 februari 2018
  Visa (pdf 3.12 MB)
 • Leveransalternativ - En konsumentundersökning om leveransalternativ i urban miljö

  Publicerad den 27 september 2017
  Visa (pdf 2.1 MB)
 • Gods- och avfallsdistribution på urbana vattenvägar

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 4.9 MB)
 • Commercial Feasibility of Urban Waterway Transportation in Gothenburg

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 2.14 MB)
 • Sustainability criteria for urban freight systems - a case study of DenCity

  Publicerad den 31 augusti 2016
  Visa (pdf 2.12 MB)
 • (Bilagor) Slutrapport Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 29 februari 2016
  Visa (pdf 5.49 MB)
 • Slutrapport Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 29 februari 2016
  Visa (pdf 1.72 MB)
 • Färdplan Citylogistik - Godstransporter i urbana områden

  Publicerad den 1 februari 2016
  Visa (pdf 4.38 MB)
 • Master Thesis Estimating freight deliveries in urban environments - An application to Frihamnen

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 3.83 MB)
 • Slutrapport Go:smart - framtidens resetjänst

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 580.82 KB)
 • Slutrapport Sendsmart - hållbara godstransporter i stadsmiljö

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 6.59 MB)

Videos

 • DenCity 2027 - Your mobility in the future

  Publicerad den 16 februari 2018

  The future scenario about DenCity 2027 was developed by RISE as part of the Digitalization Commission's report, Digitalization for a Sustainable Climate. Services and technologies featured in the movie exist today, but are not always commercialized or widely available. The following is a version of how we might use transport in our future cities.

  Watch movie
 • Demo av innovativa lösningar för hållbar mobilitet på vattenvägar, testas i DenCity

  Publicerad den 16 februari 2018

  I en intervju med Martin Svanberg, SSPA, får du möjlighet att förstå hur gods- och avfallstransporter på vattenvägar skulle kunna bli en del av en stads transportlösningar. Demon utförs inom ramen för DenCity (CLOSER vid Lindholmen Science Park), som är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, myndigheter och akademi och delfinansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen.

  Se filmen
 • Water ways are a resource for transports in dense cities

  Publicerad den 16 februari 2018

  A test within the project DenCity of the waterways in Göteborg Spring 2017. 

  DenCity develops innovative solutions for sustainable passenger and freight mobility in dense neighborhoods, with high standards of attractiveness, accessibility and sustainability. DenCity stands for radically new thinking and innovative processes for sustainable densification.

  Watch movie
 • Film Citylogistik - livlina eller trafikkaos?

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa

Presentationer

 • Implementing Inland Waterway Transportation in Urban Logistics

  Publicerad den 14 november 2016
  Visa (pdf 1.71 MB)
 • Urban waterways - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 1.45 MB)
 • Sustainability criteria - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 2.55 MB)
 • Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 1.32 MB)
 • Presentation An Impact Analysis of Urban Activity in terms of Goods Transport Operations

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 726.87 KB)