Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Långväga multimodala godstransporter

Foto: chuttersnap on Unsplash

För att nå ett transporteffektivt samhälle krävs bättre koordinering och samspel mellan de olika trafikslagen. Genom att nyttja varje enskilt trafikslags fördelar skapas förutsättningar till långväga multimodala transportlösningar. 

Inom temaområdet Långväga Multimodala Godstransporter ligger fokus på innovationer för att öka transporteffektiviteten för samtliga trafikslag samt vid terminalhantering och överflyttning mellan trafikslagen. 

Genom en kombination av transporteffektiva farkoster, innovationer vid hantering och omlastning vid terminaler, hållbara affärsmodeller och digitaliseringens möjligheter skapar fokusområdet en plattform för att testa idéer, utröna vilka systemeffekter förslag ger och sprida kunskap om nya innovationer som kan stödja effektivare multimodala transporter.

Behov av samverkan mellan offentliga organisationer, näringsliv och forskning är centralt för att finna svar på de utmaningar som finns inom transport- och logistikbranschen. Det är i gränssnittet mellan dessa aktörer som CLOSER bidrar med att lyfta de behov och utmaningar som behöver lösas för att nå målet om en ökad andel långväga multimodala transportlösningar.

Temaområdet fungerar som ett paraply för ett antal arbetsgrupper och kraftsamling kring aktuella initiativ som enskilt bidrar med kunskap inom specifika domäner.

I nuläget sätter vi fokus på:

 • High Capacity Transport (HCT)
 • Innovationer inom järnvägstransporter
 • Effektiva terminaler
 • Horisontella samarbeten och öppna data mellan transportköpare

Vill du veta mer om långväga multimodala godstransporter?

 • Anna Kristiansson
  Projektledare

Rapporter

Rapporter

 • Behovsanalys - Långväga multimodala godstransporter

  Publicerad den 31 oktober 2019
  Visa (pdf 1.3 MB)
 • Multimodal Informationsdelning

  Publicerad den 31 oktober 2018
  Visa (pdf 4.38 MB)
 • Slutrapport Swiftly Green

  Publicerad den 19 oktober 2017
  Visa (pdf 1.59 MB)
 • GET Greener Slutrapport

  Publicerad den 7 september 2017
  Visa (pdf 2.78 MB)
 • Extended Gates – Applicerbarhet i ett urval Svenska hamnstäder

  Publicerad den 1 april 2016

  Studien har genomförts under oktober-december 2015 i form av ett samarbetsprojekt mellan CLOSER, IVL Svenska Miljöinstitutet och Logistics Landscapers med finansiering av Vinnova. Syftet med studien var att, baserat på resultaten från förstudien om en Extended Gate i Göteborg, och utifrån att den har visat på att konceptet är kostnadsneutralt/lönsamt i Göteborg göra en potentialanalys för liknande koncept i utvalda svenska hamnstäder, samt visa på indikatorer för enkel bedömning för när konceptet kan vara lönsamt/applicerbart.

  Visa (pdf 1.31 MB)

Presentationer