Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Hållbara transportkorridorer

Vi driver och deltar i projekt som rör utveckling av transportstråk med fokus på hållbarhet, säkerhet och effektivitet, så kallade hållbara transportkorridorer (f.d. gröna korridorer).

Effektiva Transport- och logistiklösningarna är avgörande, och en direkt förutsättning för att företag i Norden ska kunna konkurrera på en internationell marknad. Effektivitet är ett sätt att minska betydelsen av att Sverige har långa avstånd och en stor portion export- och import beroende.

Utmaningen är stor och kräver samsyn och samverkan. Det är i detta sammanhang som arbetet med att utveckla hållbara transportkorridorer (f.d. Intermodalitet och Gröna korridorer), spelar en aktiv roll.

Kontaktperson: Nicklas Blidberg, 0702-11 71 94, nicklas.blidberg@lindholmen.se

Aktuella projekt

Projekt

 • Shift2Rail closer.lindholmen.se/shift2rail

  Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem. På uppdrag av Trafikverket agerar CLOSER som klusterkoordinator för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom innovationsprogram 5 - godstransporter.

Avslutade projekt

Projekt

 • Automatiserade logistiktjänster closer.lindholmen.se/automatiseradelogistiktjanster

  Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för hållbar stads- och regionutveckling krävs effektivare transporter till, från och inom städerna.

 • Extended gates closer.lindholmen.se/extended_gates

  Extended gates är ett projekt som ska leda till minskad trängsel och miljöeffekter från tunga fordon i anslutning till hamnar och terminaler. Studien koordineras och projektleds av Closer och vidareutvecklar resultat från ett FFI-projekt som IVL och Logistics Landscapers drev och slutredovisade i juni 2015, som visade på en stor förbättringspotential i Göteborgs hamn.

 • Get Greener closer.lindholmen.se/get-greener

  Get Greener är ett projekt som bygger på de resultat som levererats inom de båda tidigare EU projekten GreCOR och SWIFTLY Green. Med Get Greener ser finansiären Trafikverket möjligheter att ta till vara på och utveckla de resultat som tagits fram inom GreCOR och SWIFTLY Green.

 • GreCOR www.grecor.eu

  GreCOR – Green Corridor in the North Sea Region –
   is an Interreg IVB North Sea Region project that started the 1st of January 2012. GreCOR promote the development of a co-modal transport corridor in the North Sea Region. Important in this collaborative approach, is the focus on secondary networks and the hubs, and the regional hinterland around the Green transport corridor Oslo-Randstad from a co-modal perspective.

 • Informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning closer.lindholmen.se/informationsdelning-och-trafikslagsovergripande-trafikledning

  Digitalisering av godstransportsystemet och tillgängligheten till data är en tydlig trend och drivfaktor för att nå ökad transporteffektivitet. Förstudien som har utförs på uppdrag och i samarbete med Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket beskriver vad som är gjort inom trafikslagen väg, järnväg, flyg- och sjöfart avseende informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning samt vad som kan göras för att utveckla området.

 • Physical internet closer.lindholmen.se/projekt-closer/physical-internet

  Physical internet innebär kort ett öppet globalt logistiksystem som är baserat på fysiska, digitala och operativ samtrafik. Detta möjliggörs genom smarta modulära enheter, gränssnitt och protokoll för ökad effektivitet och hållbarhet.

 • Swiftly Green https://www.swiftlygreen.eu/en

  SWIFTLY Green (Sweden-Italy Freight Transport and Logistics Green Corridor) is a European project aiming to develop a toolbox for green corridors. The toolbox will consist of guidelines, tools and recommendations for greening of logistics and transport. It will be based on best practice and transferable results from a thorough mapping and analysis of previous and on-going projects.

Publikationer

Rapporter

 • Förstudie om informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning

  Publicerad den 20 oktober 2017
  Visa (pdf 4.34 MB)
 • Slutrapport Swiftly Green

  Publicerad den 19 oktober 2017
  Visa (pdf 1.59 MB)
 • Automatiserade logistiktjänster slutrapport

  Publicerad den 9 oktober 2017
  Visa (pdf 3.29 MB)
 • Physical internet slutrapport

  Publicerad den 6 oktober 2017
  Visa (pdf 1.88 MB)
 • GET Greener Slutrapport

  Publicerad den 7 september 2017
  Visa (pdf 2.78 MB)
 • Extended Gates – Applicerbarhet i ett urval Svenska hamnstäder

  Publicerad den 1 april 2016

  Studien har genomförts under oktober-december 2015 i form av ett samarbetsprojekt mellan CLOSER, IVL Svenska Miljöinstitutet och Logistics Landscapers med finansiering av Vinnova. Syftet med studien var att, baserat på resultaten från förstudien om en Extended Gate i Göteborg, och utifrån att den har visat på att konceptet är kostnadsneutralt/lönsamt i Göteborg göra en potentialanalys för liknande koncept i utvalda svenska hamnstäder, samt visa på indikatorer för enkel bedömning för när konceptet kan vara lönsamt/applicerbart.

  Visa (pdf 1.31 MB)

Presentationer