Hoppa till huvudinnehåll

Säker vätgasinstallation

Projektet säker vätgasinstallation är en förstudie där vi undersöker områden och barriärer som omgärdar installation och drift av fartyg drivna av vätgas och bränsleceller. Målet är att ta fram en färdplan för installation av vätgasdrift på ett befintligt fartyg, Ventrafikens fartyg Uraniborg.

Arbete bedrivas i nära samarbete med bland annat rederier och teknikleverantörer med utgångspunkt i fem områden. Där varje område relaterar till var sitt arbetspaket i projektet:

  • Litteraturstudie och omvärldsanalys
  • Nytta och potential
  • Konceptinstallation av vätgasdrivet bränslecellssystem
  • Säkerhetslösningar för konceptinstallation
  • Regelverk respektive färdplan för vätgasdrivet fartyg

Parallellt med själva arbetet med förstudien i arbetspaketen är ambitionen att även bilda ett
svenskt nätverk/konsortium kopplat till installation av vätgasdrivna bränsleceller ombord på
fartyg. Detta har en potential att bli ett område där både näringsliv och akademi har mycket att hämta kopplat till utveckling, produktion och försäljning.

CLOSER arbetar främst med att kartlägga och beskriva pågående initiativ och utvecklingsprojekt med relevans för projektet med fokus på vätgasinstallationer i fordon och farkoster. Därutöver arbetar CLOSER med en sammanställning och beskrivning av relevanta aktörer för en framtida uppskalning av (nationellt) kunskaps- och utvecklingskluster för bränsleceller och vätgas inom den maritima branschen.

Förstudien omfattas av en kompetent och bred referensgrupp med kollektiva kunskaper inom området  och används aktivt genom att framtaget material presenteras, värderas och kompletteras.

Vill du veta mer om säker vätgasinstallation?