Hoppa till huvudinnehåll

Säker vätgasinstallation

Projektet säker vätgasinstallation var en förstudie där vi undersökte områden och barriärer som omgärdar installation och drift av fartyg drivna av vätgas och bränsleceller. Målet är att ta fram en färdplan för installation av vätgasdrift på ett befintligt fartyg, Ventrafikens fartyg Uraniborg.

Resultat

Resultatet visar att det är möjligt att genomföra en retrofit-installation av ett bränslecells- och batteribaserat som samtidigt tar hänsyn till säkerhetsaspekter ombord. I Uraniborgs fall skulle det dock innebära omfattande ombyggnationer ombord, och det finns fortfarande flera områden där ytterligare studier behövs innan ett sådant arbete skulle kunna genomföras.

Sammanfattningsvis är slutsatsen att den föreslagna designen är ett genomförbart koncept men att det skulle vara lättare att bygga ett nytt fartyg anpassat för vätgasdrift istället för att göra en retrofit-lösning. Detta på grund av de förändringar som skulle behöva genomföras i fartygets utformning för att lagra och ventilera vätgasen på ett säkert sätt och hålla det avskilt från gemensamma utrymmen samt utrymmen där elektriska installationer finns.

Utöver det teoretiska konceptet har projektet även skapat ett industrinätverk för vätgas i maritima applikationer med totalt 47 industrimedlemmar (i skrivande stund). Nätverket kommer att fortsätta att fokusera på implementeringen av vätgas i maritima tillämpningar även efter studiens avslut genom kunskapsdelning och stödja skapandet av nya forsknings- och utvecklingsprojekt.

Under projektets genomförande identifierades flera områden där ytterligare forskning behövs, exempelvis:

  • Utredning angående olika lagringsmöjligheter av vätgas med tillhörande rörsystem ombord. Skillnader i säkerhets-, kostnads- och driftsaspekter
  • Ytterligare bedömning av bunkringsförfarandet för vätgas och tillhörande säkerhetsaspekter
  • Fullskaliga installationer av vätgasprojekt i olika fartygstyper och operativa profiler. Både i form av nybyggnationer, ombyggnader på befintliga fartyg och i kombination med lokal vätgasproduktion, distribution av vätgas och vätgaslagring
     

Bakgrund

Arbete bedrevs i nära samarbete med bland annat rederier och teknikleverantörer med utgångspunkt i fem områden. Där varje område relaterar till var sitt arbetspaket i projektet:

  • Litteraturstudie och omvärldsanalys
  • Nytta och potential
  • Konceptinstallation av vätgasdrivet bränslecellssystem
  • Säkerhetslösningar för konceptinstallation
  • Regelverk respektive färdplan för vätgasdrivet fartyg

Parallellt med själva arbetet med förstudien i arbetspaketen var ambitionen att även bilda ett svenskt nätverk/konsortium kopplat till installation av vätgasdrivna bränsleceller ombord på
fartyg. Detta med potentialen att bli ett område där både näringsliv och akademi har mycket att hämta kopplat till utveckling, produktion och försäljning.

CLOSER arbetade främst med att kartlägga och beskriva pågående initiativ och utvecklingsprojekt med fokus på vätgasinstallationer i fordon och farkoster. Därutöver fokuserade CLOSER på en sammanställning och beskrivning av relevanta aktörer för en framtida uppskalning av (nationellt) kunskaps- och utvecklingskluster för bränsleceller och vätgas inom den maritima branschen.

Förstudien omfattades av en kompetent och bred referensgrupp med kollektiva kunskaper inom området och användes aktivt genom att framtaget material presenteras, värderas och kompletteras.

Vill du veta mer om säker vätgasinstallation?