Hoppa till huvudinnehåll

Nationellt logistikdatalabb - för ett hållbart godstransportsystem

Bridge, blue light

Organisationer som påverkar eller påverkas av transport- och logistikaktiviteter kan söka sig till Logistikdatalabbet. I datalabbet finns möjlighet att arbeta tillsammans med datadriven innovation och utveckla digitala metoder och verktyg för att nå ett mer effektivt och hållbart godstransportsystem.

Målet med Logistikdatalabbet är att tillgängliggöra data som stödjer innovation och arbeta för en gemensam begreppsbild för för transport- och logistikdata, synliggöra värdet av datadelning samt utveckla ramverk och policyer kring standarder, etik och juridik för att underlätta datadelning. 

Genom Logistikdatalabbet skapas en nationell arena där transportbranschen kan arbeta för att uppfylla Parisavtalet och Agenda 2030-målen genom att utnyttja möjligheterna med digitalisering och tillgängliggörande av data.

Logistikdatalabbet leds av CLOSER och är finansierat av VINNOVA. 29 organisationer som tillsammans representerar aktörer från akademi, samhälle och näringsliv är med i projektet och organisationer som är intresserade av att ta del av datalabbets resultat och arbete är välkomna att ansluta sig.

Projektet koordineras av CLOSER, som är en neutral samverkansplattform för ökad transporteffektivitet, med stöd från RISE som besitter stor erfarenhet av testbäddar och har initierat och drivit datalabb inom andra samhällssektorer. 

Dagens godstransportsystem kantas av en rad utmaningar. Kraven på hållbarhet och minskade utsläpp ökar samtidigt som faktorer såsom urbanisering, trängselproblematik och en snabbt ökande e-handel, med nya krav på flexibla och snabba leveranser, stressar systemet. Fyllnadsgraden på transporter ligger i genomsnitt på runt 50% och nyttjandegraden av infrastrukturen är ojämn både över tid och rum. Gemensamt för flera av de identifierade utmaningarna är att potentiella lösningar är kopplade till de möjligheter som digitalisering och delad data bidrar med. Tidigare erfarenheter visar dock att erfarenheten av att dela data inom branschen är begränsad liksom viljan att dela data. Datadelning förknippas ofta med såväl legala som affärsmässiga hinder. Trafikverket fastställer i rapporten ”Horisontella samarbeten för ökad fyllnadsgrad och transporteffektivitet med stöd av datadelning” vikten av att en neutral part kan gå före och på testnivå dela data för att påvisa hur det praktiskt kan gå till, och därmed tydliggöra vilket värde som genereras. Logistikdatalabbet ska etablera en nationell och neutral arena för att utforska datadriven innovation inom transport- och logistiksektorn och aktivt verka för att branschen tar tillvara på de möjligheter som digitaliseringen och tillgängliggörandet av data erbjuder. Syftet är att bidra till utveckling av transport- och logistikbranschen mot ett hållbart digitaliserat försörjningssystem i enlighet med Agenda 2030 och Parisavtalet.

Samverkan och kunskapsdelning

Genom Nationellt logistikdatalabb skapaas möjligheter till samverkan och kunskapsdelning. Genom ett antal use case bygger vi kunskap mellan partners, initierar samarbetsprojekt och arrangerar gemensamma event och worskhops. Har du en utmaning du önskar lyfta i Nationellt logistikdatalabb så kan vi hjälpa dig att navigera i nätverket för lösningar eller samarbetsmöjligheter i nätverket.

Nationellt logistikdatalabb ska utgöra en nationell arena för att utforska datadriven innovation inom transport och logistiksektorn. Genom att:

  • Bilda ett starkt konsortium av aktörer som kan bidra med såväl logistik och transportdata som innovationskraft och kunskap
  • Arbeta med teknisk infrastruktur som möjliggör att parter kan tillgängliggöra sin data för innovation och lärande på ett säkert och kontrollerat sätt
  • Samla in, strukturera och tillgängliggöra data under kontrollerade och säkra former
  • Bidra med kunskapsbyggande aktiviteter och facilitera workshops för innovation och lärande
  • Vara en projektverkstad för nya initiativ och stötta vid uppstart av dessa
  • Arbeta för standardisering och gemensam begreppsbild kring logistikdata
  • Föra diskussioner kring juridiska frågor samt affärsmässiga ramverk för gemensam datadriven innovation

Nationellt logistikdatalabb ska utgöra en öppen arena där aktörer som påverkar eller påverkas av transport- och logistikaktiviteter tillsammans kan arbeta med datadriven innovation och utveckla digitala metoder och verktyg på ett strukturerat och tillförlitligt sätt.

Utveckling

I labbet finns ressurser som kan bistå med att hantera och analysera data för att utveckla verktyg och modeller utifrån partnernas behov och utmaningar. Vi kan också visualisera och kommunicera data för olika ändamål. Ta kontakt med oss för att höra om vad vi kan göra ihop med din organisation. All datahantering avtalas mellan parterna före projektstart och hanteras varsamt utifrån gdpr.

Projekt

Nationellt logistikdatalabb är en plattform för att genomföra projekt och driva arbetsgrupper, dels på egen hand men framförallt i samverkan med andra företag, kommuner och forskare. Har du ett projektförslag som kan vara intressant att lyfta i labbet, ta kontakt!

Data

Det finns även möjlighet att dela med sig av data inom datalabbet, dels för att som ett första steg i en trygg miljö, testa modeller och verktyg men också för att på sikt testa nya produkter och tjänster i din organisation. Datan delas tryggt i våra miljöer och avtal ingås före varje projekt.

Fredagsmöten

Nationellt logistikdatalabb arrangerar Fredagsmöten. De sker varannan fredag och är ett avslappnat och informellt forum för presentationer och diskussioner. Vid varje tillfälle bjuds en aktör in för att presentera något som är intressant att dela i nätverket. Det kan vara ett projekt, ett forskningsresultat eller bara en presentation av ett företag som önskar komma i kontakt med samarbetspartners. Ta kontakt med oss om du önskar presentera eller få inbjudan till att bara delta och lyssna.

Se inspelningar från våra frukostseminarium

29 partners är med från start

AFRY logo
Ahlsell
Byggmaterial logo
CS24 logo
Lindholmen science park logotype
einride logo
glc logo
Greencarrier logo
Göteborgs Stad
Helsingborg logo
IndependentBusinessGroup
IBM logotyp
iBoxen logotyp
ivl logo
Linköpings Universitet
Hopworks/LogicalClocks
Malmö Stad
MobiOneAB
movebybike logo
Region Jönköping Logo
RISE logo
Stockholms stad logo
Sveriges Åkeriföretag
Trafikverket
nShift
Upphandling Södertorn
Urban Services
Volvo
Zipadoo

Vill du veta mer om Nationellt logistikdatalabb?

Vad händer inom digitaliserad logistik?

digital bild av lossning vid en terminal

Hur påverkar digitaliseringen logistiken?

Inom fokusområdet Digitaliserad logistik arbetar CLOSER för att branschen ska ta tillvara på de...
Kvinna tar foto på personer som står på en scen
-

CLOSERs resultatkonferens 2024

Visual Arena/Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3, Göteborg
Kommun, region och transport- och logistikaktör? Ta till dig innovationsresultat som du själv kan...