Hoppa till huvudinnehåll

Informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning

Digitalisering av godstransportsystemet och tillgängligheten till data är en tydlig trend och drivfaktor för att nå ökad transporteffektivitet. Genom informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning underlättas samverkan mellan aktörer och skapar bättre möjlighet till situationsanpassat beslutsfattande samt mer effektiva processer.

jared murray unpslash

Förstudien som har utförs på uppdrag och i samarbete med Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket beskriver vad som är gjort inom trafikslagen väg, järnväg, flyg- och sjöfart avseende informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning samt vad som kan göras för att utveckla området.

För att undersöka utvecklingsmöjligheter har förstudien lyft upp, beskrivit och jämfört state-of-the-art projekt som ligger i framkant eller som utmärker sig i aspekten ambition avseende informationsdelning och samverkan för att uppnå ökad effektivitet inom transportsektorn.

Förstudien slår fast att de olika trafikslagen har kommit en bit med att tillgängliggöra data och information, men förutsättningarna mellan trafikslagen skiljer sig åt även om de står inför liknande utmaningar med ökad konnektivitet. Luftfarten är det trafikslag som idag har kommit längst med trafikslagsövergripande trafikledning tack vare de krav som finns på ökad flygplatseffektivitet och ökad transportkapacitet i luftrummet. Genom informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning mellan aktörerna som verkar på en flygplats har man lyckats minska tiden som flygplanen är på marken och skapat underlag för bättre beslutsfattande vid olika scenarier. Inom sjöfarten har informationsdelning ökat säkerheten och skapat miljövinster. För persontåg har Trafikverket kommit långt med öppna APIer och möjliggjort för tredjeparts tjänsteutveckling i form av bland annat tågtavlan.

Alla myndigheter jobbar med projekt som ökar tillgängligheten av data, men det finns en generell förbättringspotential för hur datan kan göras mer överskådlig och lättillgänglig för att öppna upp möjligheter för tjänsteutvecklare och integrering av information från myndigheterna. 

Publikationer

För mer information om projektet, kontakta: