Hoppa till huvudinnehåll

HITS 2024

HITS (Hållbara & Integrerade urbana TransportSystem) är ett branschöverskridande samarbete för att utveckla transporteffektiva lösningar, som ger renare och tryggare städer. Projektdeltagarna representerar allt från fastighetsägare, städer, kommuner, ingenjörsföretag, logistikföretag, och akademisk forskning. Projektet leds av Scania och projektkoordinator är CLOSER.

truck

HITS fokuserar på områden som är kopplade till transporter i städer, där dagens lösning är en del av problemet. Några av de viktigaste frågorna handlar om policy för öppen delning av transportdata, men också en anpassning av lagstiftningsfrågor, inte minst med tanke på utveckling av nya transport- och fordonstjänster. 

Hur ser arbetsprocessen ut i HITS?

Utmaningarna med att ställa om till ett hållbart samhälle kommer att bli alltmer komplexa och kräver en allt större samverkan mellan olika aktörer. Digitaliseringen har gett nya affärsmöjligheter som utmanar traditionella strukturer. Utvecklingen med ökad urbanisering men även ökande e-handel späder på en redan besvärlig trängsel- och hållbarhetsproblematik. Dagens lösningar är således en del av problemet.

Under projektets första två år fokuseras på tre huvudsakliga frågeställningar:  

  • Hur kan effektiva hållbara logistikflöden skapas i staden kopplat till nya fordonskoncept, lastbärare  och genom att möjliggöra för samlastning och returflöden?
  • Hur bör den smarta och hållbara City Hubben utformas? Det gäller både fasta och mobila hubbar. Vidare, vilka förutsättningarna är för automation och vilka är behoven av infrastruktur i de olika hub-koncepten?
  • Hur kan digitalisering och datadelning i godsflödena öka systemeffektiviteten?

Dessa frågeställningar kommer arbetas med i fem olika arbetspaket (AP), som presenteras nedan.

Projektet leds av Scania, finnansieras av innovationsmyndigheten Vinnova och koordineras av CLOSER.

lindholmen

Projektledning, kommunikation och projektutveckling

Projektet leds av Scania, som är projektägare. Ledningen sker i nära samarbete med CLOSER och de genomför regelbundna projekt- och konsortiemöten. Projektet har en referensgrupp bestående av externa...
this is engineering

System-, flödes- och fordonsdesign

Detta arbetspaket bryts ner i mindre arbetspaket. Det inleds med en analys av problemställningarna, som utförs i WS eller som intervjuer. Framför allt så syftar detta arbetspaket till att hämta in...
Javier de la maza

Smarta och hållbara hubblösningar

Arbetspaketet består av kunskapsutveckling som syftar till att kunna demonstrera koncept till nästa fas i projektet.
Athena lam

Digital infrastruktur och datadelning

Effektiviseringar i citydistribution kräver datasystem som kan kommunicera med varandra, datadelning och optimering av flöden. Syftet med arbetspaketet Digital infrastruktur och datadelning är att...
globelet

Systemeffekter och design av hållbara system

Här byggs kunskap om hur de nya koncept och tjänster för citylogistik som utvecklas och testas i HITS bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem och samhälle.
scania

Lagkrav

Digitalisering och automatisering driver stora förändringar inom logistikindustrin. En förutsättning för att kunna optimera flöden och åstadkomma effektiva logistiklösningar är att data kan delas...

Vision & Mission

Här hittar du HITS projektets Vision & Mission.
scott graham

Projektpartners

Projektet leds av Scania och består av FTL, HAVI, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), LogTrade, Stockholm stad, Upphandling Södertörn, Catena, Dagab, Ericsson, Fabege, Göteborgs Universitet, IVL -...

Vill du veta mer om HITS?