Hoppa till huvudinnehåll

HITS

Framtidens hållbara lösningar kräver såväl ökad samverkan mellan olika aktörer som kapacitet för en snabb integrering av ny teknik, metodik och nya affärsmodeller. Transportsystemet i stadsmiljöer är redan hårt belastat och speditörer och transportföretag behöver möta kundernas ökade förväntningar på snabbhet och flexibilitet genom att sätta in ett ökande antal fordon med mindre lastkapacitet. 

Scanialastbild i Gamla stan

Projektet hållbara och integrerade urbana transportsystem (HITS) är ett fyraårigt projekt som pågår fram till december 2024. Den första delen avslutades i april 2022 och fokuserade på kunskapsuppbyggnad och genererade omfattande kunskap och ett antal koncept och prototyper att bygga vidare på.

HITS projektets vision i del två är att ”Att förstå och skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem i staden”. Styrkan i projektet är att vi tillsammans samarbetar för att hitta innovativa lösningar som leder både till ett hållbart näringsliv och ett hållbart samhälle.

  De övergripande effektmålen syftar till att: 

  • Bygga en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
  • Bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
  • Bidra till att inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara städer.
  • Bidra till hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar.
  • Bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

  Arbetet tar avstamp i fyra arbetspaket som bygger på att förstå hur digitalisering kan bidra till att skapa kundvärden. Nedan är en kort beskrivning av respektive arbetspaket. 

  Projektresultat

  Inom projektet har man arbetat fram tre scenarier som undersöker omställningen mot en sömlös, hållbar och flexibel godsleverans.

  Scanialastbil utanför McDonalds

  Effektiv godsdistribution i städer med off-peak

  Genom elektrifiering, digitalisering och systemintegrering mellan olika parter kan gods distribueras energieffektivt och hållbart off-peak. 

  Delmål

  • Möjliggöra leveranser på obekväm arbetstid.
  • Beskriva hur städer kan säkerställa att transporterna kan ske på ett hållbart sätt.

  Beskriva hur transportörer kan optimera leveranser utifrån laddinfrastruktur och dygnsdrift samt att säkerställa låga bullernivåer vid leverans och upphämtning.

  Se filmen om Off Peak

  Ansvarig
  Elisabeth Hörnfeldt, Scania

   

  Person som lastar av gods

  Samlastning i stadsmiljö med hållbara transporttjänster

  Hållbar distribution av gods och returflöden i city med fokus på att: 

  • Identifiera möjligheten till konsolidering av flöden via t.ex en city hub.
  • I samverkan mellan fastighetsägare, staden och relevanta aktörer genomföra, utvärdera och validera fysiska och digitala tester.
  • Hitta nya affärsvärden och innovationer som kan bidra till effektivare transporter och ökad attraktiv stadsmiljö.
  • Förstå hur policy behöver utvecklas för att främja innovation och implementering av hållbara lösningar inom urban logistik.


  Ansvarig: 
  Jack Lu, CLOSER, Lindholmen Science park

  Hammarby sjösad

  Ett hållbart transportsystem 2030+.

  Utforska transformationen mot en sömlös, hållbar och flexibel godsleverans.

  • Utforska digitaliseringens och systemintegrationens roll för ett hållbart transportsystem. 
  • Utforska hur teknik- och tjänsteinnovationer kan förbättra transportsystemet på ett hållbart sätt.
  • Visualisera ett koncept för hållbar transportlösning bestående av fordon och lastbärare.   
  • Samverka kring framtida hållbara koncept och lösningar.


  Ansvarig
  Ewa Sondell, Scania

  Urlastning från lastbil

  Forskning inom systemeffekter och design av hållbara system

  Bygga kunskap om vilka systemeffekter städers pågående arbeten med logistiksystem har för påverkan på dagens transportlösningar och befintliga trafikflöden utifrån tre frågeställningar: 

  • Hur påverkas systemeffekter av exempelvis olika affärsmodeller och policys?
  • Hur kan samverkan mellan olika parter bidra till nya innovationer och hållbara transportlösningar?
  • Hur påverkar denna samverkan de olika aktörerna i ekosystemet kopplat till affärsmodeller och förmåga att skapa nya affärs värden. 


  Ansvarig:
  Peter Georen, KTH

  Partners i HITS 2022-2024

  Konsortiet är representerat av hela värdekedjan kopplat till urbana godstransporter.

  Projektet leds av Scania och består av 16 parter: 

  Forskning och akademi
  Göteborgs universitet, IVL, KTHLinköpings universitet, RISE 

  Kommuner: 
  Stockholms stad, Södertörns kommuner

  Näringsliv: 
  AxfoodAtrium LjungbergCLOSERFabegeFTL LogisticsHAVIM LogisticsRagn-SellsUrban Services

  Mer information
  Läs intervjun där Elisabeth Hörnfeldt berättar vad som är på gång inom projektet

  Elisabeth Hörnfeldt-Scania

  Elisabeth Hörnfeldt

  Scania
  Huvudprojektledare
  Emilie Zetterström

  Emilie Zetterström

  Kommunikatör
  Ewa Sondell, Scania

  Ewa Sondell

  Scania
  Projektledare
  Peter Georen, KTH - HITS

  Peter Georen

  KTH
  Projektledare