Hoppa till huvudinnehåll

High Capacity Transport (HCT)

33,5 meter lång lastbil utanför falköping

Från och med första december 2023 får 34,5 meters långa lastbilar köra på delar av Sveriges vägar. 

Införandet av längre fordon är en fråga som utretts i snart 15 år och för 10 år sedan, 2012, startades High Capacity Transport (HCT)-programmet på CLOSER. CLOSER har sedan dess varit navet för forskningen som bedrivits inom programmet.

 

Resan fortsätter, nu ska lämpligt vägnät öppnas och här krävs det samarbete mellan alla väghållare

Fotografi på man i skjorta, leer och har en röd industriell bakgrund.

– Det känns mycket bra att vi nu efter 15 års forskning tar det första och viktiga steget i implementeringen av 34,5 m, främst med tanke på de miljömässiga och ekonomiska vinster som finns.

För att kunna få full nytta så krävs det dock att fordonen kan komma hela vägen till terminalen och där har kommunerna en viktig roll då den biten nästan alltid är på kommunal väg,

menar Thomas Asp, projektledare för HCT-projektet, CLOSER

– Det är glädjande att arbetet med att tillåta längre fordon i Sverige tagit fart. För oss är längre fordon en viktig åtgärd för att minska våra utsläpp av klimatgaser eftersom det då blir färre antal fordon på våra vägar.

säger Ylva Öhrnell, hållbarhetschef, DHL Freight.

– Det, av Trafikverket, utpekade vägnätet för längre fordon är ett stort första steg för oss att implementera längre fordon i vår dagliga trafik. För att kunna göra det här är vi dock beroende av att de kommunala vägarna öppnas upp för den här trafiken och vi hoppas därför att samtliga kommuner kommer att ha en tydlig och smidig process för att tillåta längre fordon. 

Ylva Öhrnell, hållbarhetschef, DHL Freight

Regeringen beslutade under 2022 att 34,5 meter långa lastbilar nu får köra på Sveriges vägar, vilket möjliggjorts tack vare ett gediget arbete inom CLOSERs nätverk, ett beslut som blir verklighet den första december i år. Det kommer att medföra stora miljö- och kostnadsvinster inte bara för den svenska transportbranschen utan också för Sverige i stort. 

Till en början sker öppnandet för två olika fordonskombinationer och på ett nästan 600 mil långt statligt vägnät. För att komma första och sista biten tillkommer även ett kommunalt vägnät. Öppnande av ytterligare vägnät kommer ske sommaren 2024 och här har stora delar av Sveriges näringsliv möjlighet att ge förslag på ytterligare vägar till kommuner och Trafikverket. När det gäller det kommunala vägnätet (och ibland även statliga) så är det viktigt att även se om bärighetsklassen för vägar och broar behöver höjas då den bör vara BK4-klassad och minst BK1.
 
Den del av vägnätet som nu öppnas är främst delar av Europavägnätet. För att se på möjligheterna att öppna ytterligare vägnät så kommer ett antal tester att fortsätta,  framförallt de som är inriktade på trafiksäkerhetsfrågor, men det sker även forskning om möjligheten att elektrifiera HCT-fordonen. 

Önskemål om ytterligare statliga anslutningsvägar

Det finns fortfarande möjlighet att komplettera med fler statliga anslutningsvägar. Trafikverket fortsätter föra dialog med kommuner i anslutning till det utpekade vägnätet under hösten 2023.

Önskemål och behov om ytterligare statliga anslutningsvägar behöver vara Trafikverket tillhanda senast 31 december 2023.

De tillkommande statliga vägar som spelas in under hösten kan förhoppningsvis inkluderas i vägnätet 1 juli 2024.

Fordonskrav

För att det ska vara möjligt för en väghållare, Trafikverket eller en kommun, att föreskriva om att tillåta långa lastbilar (fordonståg) upp till 34,5 meter, krävs också att det finns fordonskrav beslutade, något som Transportstyrelsen ansvarar för. Fordonskraven har varit på remiss under våren 2023 och trädde ikraft 15 september 2023. Se även länk nedan för mer info om Transportstyrelsens fordonskrav.

Transportstyrelsens fordonskrav

Innovationsresan för HCT 

Ta del av innovationsresan för HCT-projektet där flera aktörer spelat och fortfarande spelar en stor roll för utvecklingen och implementeringen av HCT på de Svenska vägarna. Det kan du göra antingen i videoformat eller i rapportformat. 

Innovationsarbetet fortsätter 

– Det finns även kvarvarande forskningsfrågor t ex för att kunna öppna ytterligare vägnät så behövs det pilotprojekt där man ser på trafiksäkerhetsfrågor och en annan sak är hur 34,5 m fordonen bäst kan utnyttjas ”praktiskt” i logistiksystemet, 

säger Thomas Asp, CLOSER

HCT

HCT Duo Demo

I projektet HCT Duo Demo testas användande av längre fordonskombinationer för transporter på sträckan mellan Hallsberg och Örebro. Syftet är att bland annat utreda vilka effekter nyttjande av det längre fordonsekipaget får avseende transporteffektivitet, transportkostnader och trafiksäkerhet.
Duo2-lastbil

Projekt inom HCT-programmet som implementerats.

I Duo2-projektet pågår två parallella piloter mellan Göteborg och Malmö med målet att sänka fordons bränsleförbrukning med upp till 20%.

Vill du veta mer om Duo2?

Lastning på en kombiterminal

Vilka effekter fås av att tillåta HCT för transporter till/från kombiterminaler?

Studien initierades av CLOSER och genomfördes som en fortsättning på det arbete som CLOSER och Trafikverket gemensamt har bedrivit inom ramarna för HCT-programmet.  

I arbetet analyserades vilka potentiella effekter avseende transporteffektivitet, miljö och kostnader som skulle kunna uppstå om HCT i en större omfattning användes för transporter till och från intermodala järnvägsterminaler. Vidare studerades vilka eventuella hinder som finns för att introducera HCT-transporter i Sverige på en bredare front. Arbetet inkluderade också en omfattande omvärldsbevakning i vilken flertalet kombiterminalägare/-operatörer, transportörer och sakkunniga inom akademin intervjuades.

Resultatet av studien visar stora potentiella effekter av HCT i form av minskade utsläpp och reducerade transportkostnader med upp till 15 %.

Nyheter om HCT

hct lastbild

Idag rullas 34,5 m långa lastbilar för mer effektiva transporter ut på Sveriges vägar

2023-12-01
Införandet av längre fordon är en fråga som utretts i snart 15 år och för 10 år sedan, 2012, startades High Capacity Transport (HCT)-programmet på CLOSER. CLOSER har sedan dess varit navet för...
Man is standing on a stage with his microphone in his hand, smiling out to the croud

Vad händer inom High Capacity Transport (HCT) 2023?

2023-10-23
Nordic HCT conference har precis ägt rum, här delades de senaste utvecklingarna inom forskning, erfarenheter från tester och implementering relaterat till transport med hög kapacitet (High Capacity...
HCT

Första december får 34,5 meters långa lastbilar köra på Sveriges vägar

2023-06-22
– Det är glädjande att arbetet med att tillåta längre fordon i Sverige tagit fart, säger Ylva Öhrnell, hållbarhetschef, DHL Freight. För oss är längre fordon en viktig åtgärd för att minska våra...
Woman standing on a scene talking in front of people

Cross-border knowledge-sharing to reduce CO2 emissions

2022-10-11
High-Capacity Transport (HCT) refers to transporting things longer and/or heavier than current regulations allow. Increased use of HCT vehicles would increase energy efficiency and thereby reduce CO2...
HCT fordon

Snart rullar riktigt långa lastbilar på Sveriges vägar

2022-05-25
Regeringen öppnar nu för att 34,5 meter långa lastbilar ska kunna köra på svenska vägar, vilket möjliggjorts tack vare ett gediget arbete inom CLOSERs nätverk. Något som kommer att medföra stora miljö...

Event

-
Online and Conference room Pascal at Lindholmspiren 3-5, Göteborg
Lång lastbil står framför fartygscontainrar

Nordic HCT Conference 2023

The conference reported on the latest developments in research, experiences from tests, and...
-
Gothenburg, Sweden
BUSS på landsväg, omges av åkrar en strålande sommardag

Nordic HCT conference 2024

Invitation to the Nordic HCT Conference 2024 The Nordic HCT conference 2024 will be on October 9...

En utökad användning av HCT-fordon skulle höja energieffektiviteten och därmed minska CO2-utsläppen samt höja kapaciteten i infrastruktursystemet. CLOSER ansvarar för ett FoI-program som kallas HCT (High Capacity Transport) där målet är att kunna föreslå ett regelverk som gör det möjligt att introducera längre och tyngre fordon på delar av det svenska vägnätet. Definitionen av HCT är att det är längre och/eller tyngre än vad nuvarande regelverk tillåter.

CLOSER ansvarar för att driva HCT-programmet och i det ingår 10 arbetspaket enligt figur nedan. CLOSER är också ansvarig för arbetspaketet; Internationellt samarbete. Årligen arrangeras en Nordisk HCT-konferens och det ges även ut en Årsrapport.

För styrning av HCT-programmet har vi en styrgrupp som har fyra möten per år där ansvariga för respektive arbetspaket plus övriga partners i CLOSER deltar.

HCTs arbetspaket

Arbetspaketen inom HCT.

Vill du veta mer om High Capacity Transport?

Fotografi på man i skjorta, leer och har en röd industriell bakgrund.

Thomas Asp

High Capacity Transport (HCT)
HCT - High CapacityTransport
daniel-moback

Daniel Moback

Innovations- och forskningsledare