Hoppa till huvudinnehåll

Get Greener

Get Greener är ett projekt som bygger på de resultat som levererats inom de båda tidigare EU projekten GreCOR och SWIFTLY Green. Med Get Greener ser finansiären Trafikverket möjligheter att ta till vara på och utveckla de resultat som tagits fram inom GreCOR och SWIFTLY Green. Delvis genom att titta på hur resultaten, på bästa sätt, kan bidra till att utveckla Sveriges transportsystem men även genom att använda det material som tagits fram, vilket kan ge en värdefull grund i arbetet mot att nå klimatmålen.

gat greener

Inom SWIFTLY Green togs drygt 120 åtgärder fram med fokus på att möta EUs klimatmål och i GreCOR demonstrerades ytterligare åtgärder. Samtliga åtgärder är identifierade och kartlagda utifrån att de har en hög relevans till utveckling av Gröna Transportkorridorer och har sammanställts i en Toolbox. Åtgärderna rankades utefter tre parametrar: Greening effects, Marketability och Corridor scope för att identifiera åtgärder med hög potential. Även om samtliga åtgärder i toolboxen är relevanta för att utveckla transportsystemet är effekten vid implementation beroende av lokala förutsättningar. En åtgärd som har en hög ranking och som visat på en en stor effekt och enkel implementering i en del av Europa kan därför vara mindre lämpad för implementering i Svenska förhållanden eller vice versa.

Get Greener syftar till att identifiera åtgärder i form av ”lågt hängande frukter” som var för sig eller i kombination kan implementeras i den skandinaviska delen av Scan-Med korridoren. Strukturen baseras på verkliga användar-case med för tre trafikslag som alla är intermodala i sin karaktär. Effekterna av åtgärderna analyseras genom som specifik åtgärd för aktörscaset men även med hänseende till transportkorridoren som helhet. En referensgrupp kommer att upprättas för att validera arbetet och säkra kompetens i samtliga områden.

Målet med projektet är att ta fram olika ”paket” av åtgärder som kan implementeras inom en nära framtid tid, vilka samtidigt kan bidra till en kraftigt minskad miljöbelastning.

Projektet finansieras genom Forskning och innovationsportföljen från Trafikverket och pågår mellan augusti 2016 till mars 2017.

Publikation

Vill du veta mer om Get Greener?