Hoppa till huvudinnehåll

DISCO - morgondagens urbana transportlösningar!

DISCO-projektet syftar till att påskynda uppskalning av nya urbana logistiklösningar. Genom att leverera innovativa ramverk och verktyg kommer projektet bidra till en övergång till koldioxidfria och digitala städer. Projektet kommer också att undersöka hur underutnyttjade områden i städer kan användas för att möjliggöra mer resurseffektiva urbana transporter.

Foto över en stad med stora vägar som leder in till staden. Över fotot ligger en skiss som visar uppkopplade molnbaserade internetkopplingar.

Projektnamnet DISCO står för Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimised urban freight meta-model for a new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living Labs.

Bakgrund

Beräkningar visat att trafikköer och trängsel kostar den europeiska ekonomin runt 100 miljarder euro per år. Luftföroreningar påverkar även människors hälsa på ett negativt sätt med såväl personliga konsekvenser som kostnader för samhället.   

EU’s mål är att minska klimatutsläppen med 55 % till 2030 och att städerna ska bli klimatneutrala till 2050. Detta kan inte uppnås bara genom att ha mål för att minska mängden koldioxidutsläpp från fordon. Man måste också titta på nya lösningar och tillvägagångssätt som t ex genom att omvandla och använda stadsutrymmen på nya sätt samt utveckla tjänster och teknik som bidrar till mer effektiva transporter.   

Syfte  

DISCO-projektet syftar till att påskynda uppskalning av en ny generation urbana logistiklösningar.  Genom att leverera innovativa ramverk och verktyg kommer projektet bidra till en övergång till koldioxidfria och digitala städer. Projektet kommer också att undersöka hur underutnyttjade områden i städer kan användas för att möjliggöra mer resurseffektiva urbana transporter. Projektet bidrar på så sätt att stödja övergången från dagens stadslogistik och stadsplanering till ett fysiskt internetstyrt tillvägagångssätt. Sammantaget innebär dessa åtgärder att det totala behovet av transportfordon kommer att minska.   

“Operated network-of-networks” syftar på ett komplext system där flera enskilda logistiknätverk är sammankopplade och samordnas för att fungera som en sammanhållen enhet. Det möjliggör sömlös kommunikation och dataöverföring genom att samordna och administrera de olika näten, vilket ökar skalbarheten, tillförlitligheten, effektiviteten och flexibiliteten. Det kräver också komplex hantering av säkerhet och interoperabilitet. 

Fast infrastruktur innebär de fysiska och tekniska system som används för kommunikation och dataöverföring. Det kan till exempel vara permanenta strukturer som fiberoptiska kablar och kopparkablar som innebär stabila anslutningar med hög kapacitet. Mobil infrastruktur omfattar trådlösa system som mobilnät och satelliter.

Metod

DISCO:s partners och intressenter kommer tillsammans att utforma, distribuera, demonstrera, och utvärdera innovativa, uppkopplade och datadrivna lösningar för stadslogistik och planering av stadslogistik.  

Projektupplägg  

DISCO-projektet omfattar 48 partners från 12 länder i Europa. De representerar städer, leverantörer av logistiktjänster, detaljhandlare, fastighetsägare/ägare av offentlig och privat infrastruktur, transportoperatörer, forsknings- och teknikgrupper samt civilsamhället.   

Projektet är indelat i sju arbetspaket. CLOSERs, som är en del av Lindholmen Science Park, ansvar är att utvärdera resultatet av åtta (4+4) städer, s.k. Living Labs.   

De fyra första städerna kallas Starring Living Labs och dessa är:   

 • Köpenhamn, Gent, Helsingfors och Thessaloniki.   

De följande städerna kallas för Twinning Living Labs och dessa är:    

 • Barcelona, Padua, Valencia, Zaragoza   

Utvärderingen 

Resultaten från Living Labs kommer att utvärderas utifrån fem så kallade effektdomäner. Utvärderingen stöds av ett verktyg kallat Dashboard. Dashboarden kommer att utvecklas i Excel som ett interaktivt verktyg och ska möjliggöra att visualisera resultatet av utvärderingen. 

De effektdomäner som kommer att utvärderas är:

 • Delade lösningar 
 • Uppkopplad logistik 
 • Smart logistik 
 • Hantering av stadsnät   
 • Flexibel lagring och sista milen-distribution  

Utvärderingen kommer att ske i: 

 • Stora stadsområden   
 • Medel tättbebyggda områden 
 • Högt tättbebyggda områden 

Verktygets användningsområden 

Det interaktiva verktyget, Evaluation Dashboard, kommer att utvecklas för att underlätta utvärderingen och förbättra lokala myndigheters och andra intressenters förmåga att fatta beslut baserade på insamlade data. Besluten kan t.ex. handla om hur man optimerar användningen och fördelningen av ytor och utrymmen som kan påverka trängsel, buller, säkerhet, luftkvalitet, utsläpp av växthusgaser, samhällets acceptans och livskvaliteten i städer. 

Projektperiod 
2024-2026

Medverkande länder
Italien, Tyskland, Grekland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Finland, Danmark, Tjeckiska republiken  

Kontaktperson 
Jonas Höglund, CLOSER, Lindholmen Science Park  
Jonas.hoglund@lindholmen.se

CLOSER'S projektperiod 
2024-2026