Hoppa till huvudinnehåll
Light bulb

BoostLog

I mer än två årtionden har EU investerat i forskning och innovation genom olika ramprogram ex. FP5 (1998-2002), FP6 (2002-2006), FP7 (2007-2013), och det pågående Horisont 2020 (2014 – 2020). Detta har bidragit till att utveckla logistiksektorn genom att exempelvis skapa nya företag, implementera koncept på marknaden och genom att ta fram vetenskaplig reglering.

Boostlog, ett treårigt projekt, har erhållit finansiering av EU genom Horisont 2020 för att undersöka framgångsrika resultat och implementeringar från EU-finansierade projekt och utvärdera effekterna. Projektet kommer att behandla fler än 160 projekt som finansierats av FP5, FP6, FP7 och Horisont 2020, i syfte att identifiera framgångsrika marknadsimplementeringar och regler. Och även utveckla så kallade ”actionable reports” kring olika ämnesområden som prioriteras av intressenter. 

CLOSERs roll

CLOSER kommer, som delaktig partner, att med stöd från vårt partnerskap bidra till att kartlägga och utvärdera de olika projekten utifrån olika godstransport- och logistikdomäner som urban logistik, multimodala transporter och delning av gods- och logistikdata med flera. För att i slutändan identifiera högprioriterade och potentiella kunskapsluckor som kräver ökad prioritering av framtida FoI-insatser

Boostlog kan sammanfattas till att understödja effektgenerering av FoI-investeringar som bidrag till:

  • EUs policys avseende klimatneutralitet, utsläpp, trängsel, minskade ljudföroreringar, fri rörlighet för gods, intern säkerhet, digital transformation av logistikkedjor samt datadelning i logistiska ekosystem.
  • Företags hållbarhet och konkurrenskraft för att skapa värde för samhället.

Mål:

Ett av huvudmålen med BoostLog är att identifiera luckor och prioriteringar för framtida finansieringsprogram som syftar till att öka effekterna från framtida EU-finansierade projekt för att bidra till EU: s politiska mål, hantera samhällsutmaningar och öka EU: s konkurrenskraft.