Hoppa till huvudinnehåll

Automatiserade logistiktjänster

Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för hållbar stads- och regionutveckling krävs effektivare transporter till, från och inom städerna. För att kunna öka möjligheterna till planering och effektivisering krävs teknik för att hantera bland annat informationsflöden, samordning, styrning och övervakning av regelefterlevnad.

shutterstock image

Projektet, som skedde inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, bedrevs av partners från näringsliv, akademi och myndigheter och är en förstudie som ämnade att identifiera effektiviseringsmöjligheter genom automatiserade logistiktjänster. Detta via uppkoppling av gods, lastbärare och fordon så att transportflöden kan synkroniseras och konsolideras samt hantering och förflyttning automatiseras.

En del av projektet var även att identifiera hur automatiserade logistiktjänster kan underlätta insamlingen av väsentliga data gällande hur godstransportsystemen ser ut, det vill säga få koll på vilka typer av godstransporter som utförs och hur de utförs, vilket kunskapen om idag är mycket bristfällig. Viktigaste biten var att ta fram vilka nyttor som automatiserade logistiktjänster kan göra för olika aktörer, men också för samhället i stort.

Projekten behandlade följande frågeställningar:

 • Identifiering av konkreta logistik-case bestående av tjänster, funktioner, flöden och noder där det förväntas finnas stora effektiviseringspotentialer och som är specifikt intressant ur ett automationsperspektiv samt för kommande demonstrationsprojekt
  • Vilka vinster/nyttor finns av automatiserad och uppkopplad godstransport, och för vem? (Intressentanalys/affärslogik)
  • Hur ser kunskapsläget ut (identifiering av tidigare relevanta projekt och studier)
  • Hur ser marknadsutvecklingen ut för aktuella regionala och urbana godsflöden samt vilken samhällelig (bl a. trafik-) styrning kan förväntas?
 • Vilken typ av möjliggörande teknik finns, såsom
  • Automatiserad gods-/lastbärar-/fordonsspårning & styrning
  • Automatiserad hantering och transport (b.la. körning, lastning/lossning och lagring)
  • Automatiserad insamling av data (systematisering)
 • Vilka samarbetskonstellationer måste etableras för att få bärkraft i en automatiserad logistiktjänst?

Ta del av projektets slutrapport! 

Slutrapportscover

Projektet finansierades till 50% av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Projektdeltagare: Region Örebro länGävle kommunDHLTrafikanalysChalmers
SwecoSandvikInvotech och CargoBeacon.

Vill du veta mer om Automatiserade logistiktjänster?