Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

Kringfartslogistik – effektivare utnyttjande av infrastrukturen

Kringfartslogistik - effektivare utnyttjande av infrastrukturen

Den ökande urbaniseringen och förväntade regionförstoringar som planeras i storstadsregionerna i Sverige leder till stora transportutmaningar. Förbättrad transporteffektivitet genom effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur är centralt för att tillfredsställa mobilitetskrav för både människor och gods, samtidigt som miljöpåverkan minimeras samt samhälls- och näringslivsekonomin förbättras.

Under 2015 och början av 2016 har det genomförts en FFI-finansierad förstudie från vilken slutsatsen dras att det finns goda möjligheter, både kapacitetsmässigt och tekniskt, att dynamiskt prioritera samhällsnyttig godstrafik och öka kapaciteten i befintlig infrastruktur genom att effektivisera transporter på in- och kringfartsleder i storstadsregionerna.

Syftet med detta samverkansprojekt är att utreda den samhällsekonomiska potentialen av en effektiviserad in- och kringfartslogistik för godstransport, genom dynamisk prioritet, för att i förlängningen även göra fullskalig demonstration.

Projektet förväntas resultera i ett förslag på hur en fullskalig demonstration skulle kunna genomföras, baserat på en analys av genomförbarhet, miljö- och affärsmässiga nyttor samt systemeffekter av effektiviserad in- och kringfartslogistik i storstadsregionerna.

Huvudsökande för projektet är CLOSER vid Lindholmen Science Park och samverkande parter är DB Schenker, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs Stad, Stockholms Stad och Mindconnect. AB Volvo, Scania och Ericsson stödjer den fortsatta utvecklingen av projektet och de två förstnämnda ingår i referensgruppen genom sin medverkan i CLOSERs Round Table inom Urban Mobility.

Projektet finansieras av FFI, Trafikverket och Västra Götalandsregionen, och avses pågå mellan augusti 2016 och april 2018. Total budget för projektet är 3,7 Mkr.