Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

DenCity

DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. DenCity står för radikalt nytänkande och innovativa processer för hållbar förtätning. DenCity in English

DenCity är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle, som pågår mellan 1 december 2015 och 25 oktober 2018. Projektet leds av den nationella arena för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park. Satsningen omfattar ca 20 miljoner kr där hälften finansieras av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA och resterande del av deltagande parter.

DenCity tittar på lösningar och tjänster som ska testas i verkligheten. Projektet skall t.ex. gå igenom vilka typer av tjänster man behöver för att lösa livspusslet utan att äga en bil. Det kan vara en ny e-handelstjänst där man får en samlad leverans av paket och matkasse. Eller att man får tillgång till en samlad mobilitetstjänst så som elcykel- och bilpool via sin fastighetsvärd. 

Lokala myndigheter står inför stora utmaningar kring förtätning och utveckling av städer. Hänsyn till hållbarhet, energieffektivitet, minskad trängsel och buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes och yrkesverksammas krav på service- och leveranstjänster. Projektet har redan hittat ett par tänkbara lösningar. Gods- och avfallstransporter via vattenvägar ska kunna ersätta fem godsbilar och minst två sopbilar per dag. Eldrivna godsfordon möjliggör tysta och avgasfria leveranser som kan ske på nattetid. Det innebär färre lastbilar och mer plats för de boende på dagtid.

Med smarta och hållbara transporter kan vi också bygga smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i. Projektet är unikt i att det tar ett helhetsgrepp på både person- och godstransporter. DenCity tittar på en ny typ av resetjänster som kan vara ett alternativ till bilägande. Här ingår även lösningar för för hemleverans av varor. Var och när vill du hämta ut dina paket, lämna dina sopor eller låna en eldriven lastcykel.

Ett avgörande moment är att involvera allmänheten i utformningen av lösningarna. Stockholm och Göteborg är i det här projektet testplatser för framtidens nya transportlösningar.

 

Projektets fem olika fokusområden

Nollemissionsleveranser 

ap1_2.jpg

Under hösten 2018 kommer Volvo i samarbete med COOP och DB Schenker att testa en nollemitterande distributionslastbil för tempererade livsmedelstransporter i Göteborg. Denna lastbil kommer att rymma 18 pallar och vara max 10 meter lång. Detta möjliggör en radikal minskning av både buller och emissioner och förbättrar arbetsmiljön för chaufförer och anställda. Projektidén handlar om att skapa en ren och effektiv transportskyttel in till ett leveransnav i en central och tät stadsdel. Tekniken kommer även kunna öpnna för nya intressanta leveranssätt exempelvis i form av inomhusleveranser.

Kontaktperson: Fredrik Cederstav, AB Volvo 

 

Urbana vattenvägsleveranser

 

Vattenvägar (älvar, kanaler, floder) i urbana miljöer (städer) har stor outnyttjad kapacitet vilkenkan användas till transporter av människor, gods och avfall. En ökad andel vattenvägstransporter kan bidra till att minska belastning på vägnätet med positiva miljöeffekter såsom mindre buller och mindre utsläpp. Detta arbetspaket syftar till att visa att det är möjligt att kombinera transporter av gods till den täta staden med transporter av avfall därifrån. 
Foto: Jim Sandkvist

Kontaktperson: Martin Svanberg, SSPA 

 

Möjliggörande infrastruktur för täta stadsdelar

dencity-ap3inteminst.jpgI arbetspaket tre utvecklas en stödjande infrastruktur som möjliggör effektiv persontransport genom olika typer av mobilitets, varuleverans och avfalls-hanteringstjänster.  En central del är att säkerställa att utvecklade tjänsteerbjudande kan möta boende, besökare och de som arbetar i den täta stadsmiljöns behov samt betalningsvilja. Likväl som bärkraftiga affärsmodeller för de kommersiella aktörerna. Arbetspaketet är uppdelat i olika delarbetspaket (DP) som tillsammans bygger en stödjande tjänst och fysisk infrastruktur: Mobility as a Service (MaaS), Digital plattform och ”mobilitetshubb”.

Kontaktperson: Magda Collado, Viktoria Swedish ICT

 

Urbana tjänster och leveranser

hemleverans.jpg

Sustainable Innovation ska tillsammans med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet,PostNord, Baghitch och Svensk Digitalhandel utarbeta abonnemangstjänster för konsoliderade leveranser till privatkunder och mindre företag. Abonnemangstjänsterna kommer att bygga på arbetet som görs i AP3 och möjliggöra samordning med befintlig distribution. Inom arbetspaketet kommer förutsättningar, kravspecifikationer samt de behov som mottagarna har inventeras. Demonstrationer med 10 användare från varje grupp kommer att göras för att utvärdera de koncept som tas fram.

Kontaktperson: Roland Elander, Sustainable Innovation

 

Systemintegration

ap5webb_0.jpg

Detta arbetspaket syftar till att integrera dellösningarna i de övriga arbetspaket för att uppnåett gemensamt system för gods- och persontransporter. Denna systemintegration kräver förändringar på alla dimensioner (utbud /efterfrågan på transporttjänster samt regelverk & infrastruktur) och att dessa förändringarna inriktas till varandra. En central del är därför en tidig integrering av transportfrågor i stadsbyggnadsprocessen. I detta arbetspaket utvecklas innovativa processer för stadens och markägares fysiska planering som tillhandahåller detta.

Kontaktperson: Sönke Behrends, Chalmers

 

dencity_-_projektdeltagare_sv_0.jpg

Mer information

Projektledare Lina Olsson på Lindholmen Science Park
Mail: lina.olsson@lindholmen.se 
Telefon: 031-764 70 43

Publikationer

Videos

 • DenCity 2027 - Your mobility in the future

  Publicerad den 16 februari 2018

  The future scenario about DenCity 2027 was developed by RISE as part of the Digitalization Commission's report, Digitalization for a Sustainable Climate. Services and technologies featured in the movie exist today, but are not always commercialized or widely available. The following is a version of how we might use transport in our future cities.

  Watch movie
 • Demo av innovativa lösningar för hållbar mobilitet på vattenvägar, testas i DenCity

  Publicerad den 16 februari 2018

  I en intervju med Martin Svanberg, SSPA, får du möjlighet att förstå hur gods- och avfallstransporter på vattenvägar skulle kunna bli en del av en stads transportlösningar. Demon utförs inom ramen för DenCity (CLOSER vid Lindholmen Science Park), som är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, myndigheter och akademi och delfinansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen.

  Se filmen
 • Water ways are a resource for transports in dense cities

  Publicerad den 16 februari 2018

  A test within the project DenCity of the waterways in Göteborg Spring 2017. 

  DenCity develops innovative solutions for sustainable passenger and freight mobility in dense neighborhoods, with high standards of attractiveness, accessibility and sustainability. DenCity stands for radically new thinking and innovative processes for sustainable densification.

  Watch movie

Rapporter

 • Exploring the role of blockchain technology in Mobility as a Service

  Publicerad den 6 oktober 2017
  Visa (pdf 4.08 MB)
 • Leveransalternativ - En konsumentundersökning om leveransalternativ i urban miljö

  Publicerad den 27 september 2017
  Visa (pdf 2.1 MB)
 • Gods- och avfallsdistribution på urbana vattenvägar

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 4.9 MB)
 • Commercial Feasibility of Urban Waterway Transportation in Gothenburg

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 2.14 MB)
 • Sustainability criteria for urban freight systems - a case study of DenCity

  Publicerad den 31 augusti 2016
  Visa (pdf 2.12 MB)
 • Master Thesis Estimating freight deliveries in urban environments - An application to Frihamnen

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 3.83 MB)

Presentationer

 • Implementing Inland Waterway Transportation in Urban Logistics

  Publicerad den 14 november 2016
  Visa (pdf 1.71 MB)
 • Urban waterways - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 1.45 MB)
 • Sustainability criteria - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 2.55 MB)
 • Presentation An Impact Analysis of Urban Activity in terms of Goods Transport Operations

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 726.87 KB)