Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

DenCity steg 2

DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. DenCity står för radikalt nytänkande och innovativa processer för hållbar förtätning. 

DenCity är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park. 

DenCitys uppdrag

Med smarta och hållbara transporter kan vi också bygga smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i. Projektet är unikt i att det tar ett helhetsgrepp på både person- och godstransporter. 

DenCity tittar på lösningar och tjänster som ska testas i verkligheten. Projektet skall t.ex. gå igenom vilka typer av tjänster man behöver för att lösa livspusslet utan att äga en bil. Det kan vara en ny e-handelstjänst där man får en samlad leverans av paket och matkasse. Eller att man får tillgång till en samlad mobilitetstjänst så som elcykel- och bilpool via sin fastighetsvärd. Projektet tar även hänsyn till hållbarhet, energieffektivitet, minskad trängsel och buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes och yrkesverksammas krav på service- och leveranstjänster och ser även på hur gods- och avfallstransporter via vattenvägare eller via eldrivna fordon kan möjliggöra mindre störande trafik för boende. 

Ett avgörande moment är att involvera allmänheten i utformningen av lösningarna. Stockholm och Göteborg är i det här projektet testplatser för framtidens nya transportlösningar.

Se Dencity i korthet:

DenCity final report

DenCity i korthet (film)

Läs Executive summary av projektet 

Läs publikationer och rapporter från projektet här

DenCity in English

Läs mer om projektet

Projektets fem fokusområden

Projekt

 • Möjliggörande infrastruktur för täta stadsdelar

  I arbetspaket tre utvecklas en stödjande infrastruktur som möjliggör effektiv persontransport genom olika typer av mobilitets, varuleverans och avfalls-hanteringstjänster.  En central del är att säkerställa att utvecklade tjänsteerbjudande kan möta boende, besökare och de som arbetar i den täta stadsmiljöns behov samt betalningsvilja. Likväl som bärkraftiga affärsmodeller för de kommersiella aktörerna.

   

  Arbetspaketet är uppdelat i olika delarbetspaket (DP) som tillsammans bygger en stödjande tjänst och fysisk infrastruktur: Mobility as a Service (MaaS), Digital plattform och ”mobilitetshubb”.

   

  Kontaktperson: Magda Collado, Viktoria Swedish ICT

 • Systemintegration

  Detta arbetspaket syftar till att integrera dellösningarna i de övriga arbetspaket för att uppnåett gemensamt system för gods- och persontransporter.

   

  Denna systemintegration kräver förändringar på alla dimensioner (utbud /efterfrågan på transporttjänster samt regelverk & infrastruktur) och att dessa förändringarna inriktas till varandra. En central del är därför en tidig integrering av transportfrågor i stadsbyggnadsprocessen. I detta arbetspaket utvecklas innovativa processer för stadens och markägares fysiska planering som tillhandahåller detta.

   

  Kontaktperson: Sönke Behrends, Chalmers

 • Urbana tjänster och leveranser Läs mer

  Sustainable Innovation ska tillsammans med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet,PostNord, Baghitch och Svensk Digitalhandel utarbeta abonnemangstjänster för konsoliderade leveranser till privatkunder och mindre företag.

   

  Abonnemangstjänsterna kommer att bygga på arbetet som görs i AP3 och möjliggöra samordning med befintlig distribution. Inom arbetspaketet kommer förutsättningar, kravspecifikationer samt de behov som mottagarna har inventeras. Demonstrationer med 10 användare från varje grupp kommer att göras för att utvärdera de koncept som tas fram.

  Läs mer och se filmer från pilotprojekten

   

  Kontaktperson: Roland Elander, Sustainable Innovation

 • Urbana vattenvägsleveranser Läs mer

  Vattenvägar (älvar, kanaler, floder) i urbana miljöer (städer) har stor outnyttjad kapacitet vilkenkan användas till transporter av människor, gods och avfall. En ökad andel vattenvägstransporter kan bidra till att minska belastning på vägnätet med positiva miljöeffekter såsom mindre buller och mindre utsläpp. Läs mer och se filmer från pilotprojekten.

   

  Detta arbetspaket syftar till att visa att det är möjligt att kombinera transporter av gods till den täta staden med transporter av avfall därifrån. 

   

  Kontaktperson: Martin Svanberg, SSPA 

 • Nollemissionsleveranser Läs mer

  Under hösten 2018 kommer Volvo i samarbete med COOP och DB Schenker att testa en nollemitterande distributionslastbil för tempererade livsmedelstransporter i Göteborg. Denna lastbil kommer att rymma 18 pallar och vara max 10 meter lång. Detta möjliggör en radikal minskning av både buller och emissioner och förbättrar arbetsmiljön för chaufförer och anställda.

  Projektidén handlar om att skapa en ren och effektiv transportskyttel in till ett leveransnav i en central och tät stadsdel. Tekniken kommer även kunna öppna för nya intressanta leveranssätt exempelvis i form av inomhusleveranser.

  Läs mer och se intervju om projektet

   

  Kontaktperson: Fredrik Cederstav, AB Volvo 

Vill du veta mer om DenCity steg 2?