Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projekt

Aktuella projekt

Projekt

 • Västsvensk arena för flytande biogas

  Västsvensk arena för flytande biogas Läs mer

  Västsvensk arena för flytande biogas har som syfte att skapa och sprida kunskap om flytande biogas, LBG, som fordonsbränsle för tunga lastbilstransporter. Projektet kommer koordinera ett antal marknadsdemonstrationer av logistikkedjor baserat på LBG.

   

 • dencity_hubben_vision

  DenCity 3 Läs mer

  DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer och bidrar främst till samhällsutmaningen Hållbara städer och samhällen. DenCity kommer efter steg 3 att ha bidragit till radikalt nytänkande och skapat innovativa processer för hållbar förtätning med goda stadsmiljöer och minskad trafikintensitet i komplexa stadsutvecklingsprocesser.

   

 • Genomförbarhetsstudier för digitalisering av logistikkedjor Läs mer

  Med ny digital teknik skapas nya förutsättningar att öka effektiviteten i framtidens logistik- och transportsystem. Med hjälp av innovationer och effektiva affärsmodeller skapas förutsättningar till ett smartare resursutnyttjande av dagens infrastruktur och transportsystemet i sin helhet.

  Inom detta huvudområde ryms 3 projekt som genomfördes mellan december 2017 och juli 2018 som förbereder för demonstration och implementation. 

 • FR8HUB Läs mer

  För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9 miljarder kronor har satsas från EU och industrin i syfte att utveckla järnvägssystemet för att möta morgondagens behov. Shift2Rail pågår fram till 2023 och är en del av Horizon 2020. Med 71 medlemsorganisationer som arbetar inom 6st innovationsprogram deltar Trafikverket som svensk partner och en av grundmedlemmarna. CLOSER går nu in och stödjer Trafikverket som projektledare i det senaste projektet: FR8HUB.

 • Fr8Rail II

  Fr8Rail II är ett projekt inom Shift2rail med huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad prestanda och intelligens i exempelvis vagnparken och omkringliggande processer som via ökad automation leder till hållbar och attraktiv europeisk järnvägsfrakt. Projektets ska bidra till att kostnaden för godstransporter ska minska, att mängden gods som kommer fram i rätt tid ska öka kraftigt och att  järnvägssystemet tillhandahåller relevant och kvalitativ information till operatörer och godstransportköpare.

 • Geofencing

  Geofencing Läs mer

  I december 2018 presenterades en övergripande handlingsplan med en 7-punktslista som pekar ut prioriterade aktiviteter för implementering av geofencing som ett verktyg för att bättre kvalitetssäkra viktiga hållbarhetsaspekter i urbana miljöer. En av de sju punkterna består i att etablera ett forsknings- och innovationsprogram som driver på utvecklingsarbetet gentemot en gemensam satt vision; att genom en kombination av teknik, IT- och kommunikationsinfrastruktur och stadens utformning främja hållbara, trygga och säkra folktäta miljöer. Detta program drivs nu inom ramen för CLOSER.

   

 • HCT demonstrationsprojekt www.energieffektivatransporter.se

  Information om aktiva demonstrationer av HCT-fordon i Sverige samt relevanta publikationer om HCT.

 • mimic_logo_rgb_green.png

  MIMIC Läs mer

  Smart byggnadslogistik

  Uppbyggnad och renovering är en nödvändighet för att skapa attraktiva och hållbara städer. Transporten av varor och personal till byggarbetsplatser stör dock boende, företag och trafikanter. Med din hjälp kan vi mildra den negativa inverkan genom dialog, logistikoptimering och smart styrning.

 • noridicway_logo_hemsidan

  NordicWay 2 Läs mer

  Detta projekt bidrar till utveckling och harmonisering av C-ITS tjänster där moln-till-moln kommunikation ska bidra till ett mer effektivt och säkert transportsystem. NordicWay 2 ska förbereda för implementering av C-ITS tjänster genom att utveckla en digital infrastruktur som stödjer hybrid kommunikation av trafikrelaterad data. 

 • SESAM II Läs mer

  Projektet har som syfte att fastställa en hållbar affärsmodell och kvalitetssäkra den teknisk plattform för digitala lås som utvecklades inom första SESAM-projektet. Detta har som ambition att bidra till effektivare försörjningskedjor och förbättra servicenivån för varuägare och godsmottagare genom mer kundanpassade logistikupplägg. En standard för digitala lås skapar förutsättningar för godsmottagaren att ge access till transportören att öppna låsta utrymmen och leverera varorna även om mottagaren inte är på plats. 

 • Shift2Rail Läs mer

  Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem. På uppdrag av Trafikverket agerar CLOSER som klusterkoordinator för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom innovationsprogram 5 - godstransporter.

 • StationCDM

  StationCDM Läs mer

  CDM är ett sätt att underlätta samverkan mellan flera aktörer inom ett ekosystem för att kunna ta beslut som är bättre för alla parter. Genom en gemensam plattform kan alla aktörer utbyta information i realtid och utifrån det ta de mest effektiva besluten som kan ha både tidsmässiga, miljömässiga och ekonomiska vinster.

Avslutade projekt

Projekt

 • Autolast Läs mer

  Automatisering ses som en stor möjliggörare för effektivare godstransportsystem. Detta projekt tar upp frågeställningar kring en del av godstransportsystemet där automation ännu är ett relativt outforskat, nämligen automatisering av lastning och lossning av gods. Syftet med projektet har varit att studera potentialen och de tekniska förutsättningarna för att kunna driva på utvecklingen och förbereda för en eller flera demonstrationer med autonom körning av truck som kan utföra lastning och lossning av gods.

 • Automatiserade logistiktjänster Läs mer

  Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för hållbar stads- och regionutveckling krävs effektivare transporter till, från och inom städerna.

 • CIVIC www.civic-project.eu/en

  Utbyggnad av infrastruktur, utveckling av nya bostadsområden och renovering av byggnader är en nödvändighet för att skapa attraktiva och hållbara städer. Men transport av varor och personal till byggen kan störa invånare, företag och trafikanter. Genom att engagera intressenter ska CIVIC-projektet bidra till ökad transport- och energieffektivitet samt minimerade störningar från bygglogistik.

 • DenCity - Förstudie Läs mer

  För att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö krävs välplanerade gods- och persontransporter. Den Vinnova-finansierade förstudien Dencity ska undersöka hur nya stadskärnor gör det möjligt att skapa innovativa transportlösningar. Förstudien pågår 1 januari 2015 till och med 20 augusti 2015.

 • DenCity steg 2 Dencity.se

  DenCity ska hitta innovativa lösningar och tjänster som kan minska trängsel, miljöpåverkan och öka livskvalitén för boende och verksamma i täta stadsdelar. Nyckeln blir att involvera allmänheten i utformningen av lösningarna. Stockholm och Göteborg är testplatser för framtidens nya transportlösningar.

 • Digitalisering av godstransportkedjor Läs mer

  Under våren 2017 startade ett nytt projekt som koordineras av CLOSER, med Lunds Tekniska Högskola som teknisk projektledare. Projektet heter Digitalisering av godstransportkedjor och har som mål att effektivisera godstransporter genom att digitalisera transportkedjorna för att öka transparensen och på så vis möjliggöra för köparen att se hur varan transporterats. Detta ger i sin tur köparen möjlighet att välja den vara som transporterats på det mest hållbara sättet.

 • Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem Läs mer

  Ökad digitalisering och uppkoppling inom logistik samt övergången till förnyelsebara bränslen för godstransporter är utgångspunkterna för flera genomförbarhetsstudier som nu pågår inom ramen för regeringens samverkansprogram för Nästa generations resor och transporter. 

 • Ellog

  ELLOG Läs mer

  Övergången till ett transportsystem baserat på förnyelsebar energi kommer troligen innebära att elektrifierade lastfordon kommer att utnyttjas, speciellt i urbana områden. Elektrifierade fordon reducerar eller elimininerar lokala emissioner av gaser, partiklar och ljud. Energiåtgången för ett givet transportuppdrag beräknas också minska. 

 • Extended gates Läs mer

  Extended gates är ett projekt som ska leda till minskad trängsel och miljöeffekter från tunga fordon i anslutning till hamnar och terminaler. Studien koordineras och projektleds av Closer och vidareutvecklar resultat från ett FFI-projekt som IVL och Logistics Landscapers drev och slutredovisade i juni 2015, som visade på en stor förbättringspotential i Göteborgs hamn.

 • Biogas för tunga lastbilstransporter Läs mer

  Utmaningen med att ställa om godstransportsektorn till fossilfri energi kommer att kräva mer än ett energislag. Elektrifiering är ett lovande alternativ för urban distribution i stadsregioner och även interregionalt mellan storstadsregionerna. För att försörja hela Sverige med fossilfri energi kommer det dock att krävas alternativa drivmedel. 

 • Get Greener Läs mer

  Get Greener är ett projekt som bygger på de resultat som levererats inom de båda tidigare EU projekten GreCOR och SWIFTLY Green. Med Get Greener ser finansiären Trafikverket möjligheter att ta till vara på och utveckla de resultat som tagits fram inom GreCOR och SWIFTLY Green.

 • Go:smart Läs mer

  Projektet Go:smart har haft som målsättning att utveckla och testa en innovativ tjänst för hållbara persontransporter i städer. Uppdraget var att göra vardagen lättare för storstads- hushåll och främja hållbara städer genom att erbjuda en enkel, flexibel och tillförlitlig prisvärd tjänst som ett alternativ till bilägandet. Projektet skulle också pröva möjligheten att elektrifiera kollektivtrafikfordon för att göra dessa attraktivare och därigenom bidra till att förbättra stadsutveckling och miljö.

 • GreCOR Read more

  GreCOR – Green Corridor in the North Sea Region –
   is an Interreg IVB North Sea Region project that started the 1st of January 2012. GreCOR promote the development of a co-modal transport corridor in the North Sea Region. Important in this collaborative approach, is the focus on secondary networks and the hubs, and the regional hinterland around the Green transport corridor Oslo-Randstad from a co-modal perspective.

 • Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet Läs mer

  Projektet "Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet" syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag för att kunna hantera hinder kopplade till horisontella samarbeten, med avseende på affärsmodeller och teknik. För att åstadkomma detta kommer fyra svenska fall studeras i projektet, varav ett är ett potentiellt nytt samarbete mellan SSAB och ICA som undersöker möjligheterna till samlastning på sträckan Borlänge-Luleå.

 • Informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning Läs mer

  Digitalisering av godstransportsystemet och tillgängligheten till data är en tydlig trend och drivfaktor för att nå ökad transporteffektivitet. Förstudien som har utförs på uppdrag och i samarbete med Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket beskriver vad som är gjort inom trafikslagen väg, järnväg, flyg- och sjöfart avseende informationsdelning och trafikslagsövergripande trafikledning samt vad som kan göras för att utveckla området.

 • Multimodal informationsdelning Läs mer

  Under våren och sommaren 2018 tar samarbetsprojektet Multimodal Informationsdelning (MMID) de första stegen mot att skapa förutsättningar för en standardiserad informationsdelningstjänst för industriella flöden. Projektet sker i form av en förstudie och har till syfte att, med hjälp av två s.k. "use-case" identifiera glapp i informationsflödet, något som idag uppstår vid omlastning mellan fordon och trafikslag. 

 • Physical internet Läs mer

  Physical internet innebär kort ett öppet globalt logistiksystem som är baserat på fysiska, digitala och operativ samtrafik. Detta möjliggörs genom smarta modulära enheter, gränssnitt och protokoll för ökad effektivitet och hållbarhet.

 • Kringfartslogistik - Genomförbarhetsstudie Läs mer

  Den ökande urbaniseringen och förväntade regionförstoringar som planeras i storstadsregionerna i Sverige leder till stora transportutmaningar. Det finns goda möjligheter att effektivisera transporter på in- och kringfartsleder i storstadsregioner genom att dynamiskt prioritera samhällsnyttig godstrafik och därmed öka kapaciteten i befintlig infrastruktur. 

 • Kringfartslogistik - förstudie Läs mer

  I mars 2015 blev det klart att VINNOVA stöttar en ny förstudie som går under namnet "Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen". Projektet koordineras av Closer och projektleds av DB Schenker Consulting.

 • Sendsmart Läs mer

  Sendsmart är ett projekt som ska skapa hållbara godstransporter i stadsmiljö. De innovativa och hållbara lösningarna ska leda till minskad påverkan på klimat, bullernivå och människors hälsa. Resultatet blir samtidigt en mer attraktiv och konkurrenskraftig stad.

 • SESAM Läs mer

  Projektet har haft som syfte att utveckla en affärsmodell och teknisk plattform för digitala lås som ska bidra till effektivare försörjningskedjor och förbättra servicenivån för varuägare och godsmottagare genom mer kundanpassade logistikupplägg. En standard för digitala lås skapar förutsättningar för godsmottagaren att ge access till transportören att öppna låsta utrymmen och leverera varorna även om mottageran inte är på plats.

 • Swiftly Green

  SWIFTLY Green (Sweden-Italy Freight Transport and Logistics Green Corridor) is a European project aiming to develop a toolbox for green corridors. The toolbox will consist of guidelines, tools and recommendations for greening of logistics and transport. It will be based on best practice and transferable results from a thorough mapping and analysis of previous and on-going projects.

 • Triple Helixsatsning Gods Läs mer

  Kan en samlad satsning på forskning och innovation (FoI) inom godsområdet vara effektivt för att bidra till ett mer sammanhållet godstransportsystem? För att svara på den frågan startar nu en ny förstudie om ”Triple Helixsatsning Gods”

Associerade projekt

Relevanta och intressanta projekt inom transporteffektivitet som CLOSERs partners deltar och har deltagit i.

Projekt

 • DUO2 www.duo2.nu

  DUO2 är ett HCT projektet, Vi utvecklar och bedriver försök på sträckan Göteborg-Malmö/Helsingborg via E6 mellan Schenkers terminaler i respektive stad. Försökskombinationerna är ”DUO-trailer” (en dragbil, semitrailer dolly och semitrailer) 32 meter och ”DUO-kärra” (Lastbil och 2 kärror,) 27,3 meter. Bilarna och ett släp används också för distribution och inhämtning dagtid i Göteborg, Malmö och Helsingborg.

 • ElectriCity www.goteborgelectricity.se

  Hur skapar man förutsättningar för en hållbar och attraktiv kollektivtrafik? I Göteborg arbetar industri, forskare och samhälle nu tillsammans med att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar för framtiden. Samarbetet som sträcker sig fram till 2018 går under benämningen ElectriCity. Här deltar Volvokoncernen, Chalmers, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Akademiska Hus, Keolis, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

 • ETT - en väg till ett biobaserat samhälle www.skogforsk.se

  Skogsbruket står inför utmaningen att minska koldioxidutsläppen utan att tappa konkurrenskraft. Energieffektivare vägtransporter genom tyngre och längre fordon är en del av lösningen.

 • SamCity http://www.malmo.se

  Projektet går i sin förlängning ut på att skapa en samordnad varudistribution för hela Malmö city baserat på samordning mellan offentliga (kommunala) och privata flöden i samma system, med en gemensam c/o-adress (terminal) i utkanten av staden. Detta förväntas skapa ekonomiska skalfördelar och synergier, samt miljö- och trafiksäkerhetsvinster genom minskade körsträckor. Möjligheten att introducera miljöanpassade fordon i citydistributionen kan öka miljövinsterna ytterligare.

 • Samordning demonstratorer www.energieffektivatransporter.se

  Inom SamDemo projektet sammanställs kunskap om samtliga HCT-fordon som är i drift. Projektet administrerar och sprider kunskap om HCT-fordon till intresserade åkerier och transportorganisationer.

 • VETT (Volvo En Trave Till) www.energieffektivatransporter.se

  VETT är ett HCT projektet, Vi utvecklar och bedriver försök på sträckan Överkalix-Piteå via E10 & E4 mellan SCAs virkesterminaler med 90tons kombination (lastbil-dolly-link-semitrailer) och 70 till 74tons rundvirkes kombinationer med och utan kran, dragbilar och lastbilar. Det är viktigt med ett flertal kombinationer hos olika aktörer så att underlaget för 74tons reglementet och de teknisk lösningarna blir så bra som möjligt.

 • ZNOZE http://malmo.se/

  Utvecklingsområdet Sege Park i Malmö stängs av för tung trafik och dirigeras om till en mikroterminal dit alla leveranser sker. Godset levereras till alla verksamheter i Sege Park med lastcykel och mindre elfordon och vid leverans hämtas avfall upp. Avfallet körs ut till mikroterminal där det hämtas med konventionell sopbil.