Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

Partners

Genom att samla den svenska kompetensen kan CLOSERs partners gemensamt ta sig an de stora utmaningar som transportsystemet står inför. 

Vi vill bredda partnerskapet i CLOSER och få med aktörer från hela landet så att vi kan skapa aktiviteter och projekt runt om i Sverige. Om du är intresserad av att samarbeta läs mer här

Samarbetspartners i CLOSER

Partners

 • Chalmers tekniska högskola www.chalmers.se

  Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. All forskning, utbildning och nyttiggörande inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden.

 • Malmö stad www.malmo.se

  Malmö stad är en organisation med cirka 20.000 anställda. Våra verksamheter möter du som är Malmöbo troligtvis varje dag i någon form. Det som binder oss samman är att vi ska ge dig service av hög kvalitet.

 • Coop www.coop.se

  Det finns cirka 659 Coop-butiker runt om i vårt land. De ägs av 3,4 miljoner medlemmar i 32 konsumentföreningar. Medlemsägandet förpliktar och vi står på konsumenternas sida. Vi värnar om miljö och hälsa. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad medlemmarna prioriterar och efterfrågar.

 • DHL

  DHL finns i över 200 länder och territorier över hela världen, vilket gör det till det världens mest internationella företag. Med en arbetsstyrka på mer än 325 000 anställda, tillhandahåller vi lösningar för ett nästan oändligt antal logistikbehov. DHL är en del av världens ledande post-och logistikkoncern Deutsche Post DHL Group och omfattar affärsenheterna: DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding och DHL Supply Chain.

 • Helsingborg kommun helsingborg.se

  Helsingborg är en av Sveriges snabbast växande städer och fungerar med sitt strategiska läge som ett viktigt logistiknav. Staden har tagit positionen som ett e-handelscentrum med E-commerce Park, en hög täthet av e-handlare och högskoleutbildningar som är relaterade till e-handel, teknikutveckling och digitalisering.

 • Jönköping University www.ju.se

  Jönköping University är en stiftelsehögskola som bedriver utbildning, forskning och uppdragsverksamhet genom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan (HHJ), Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping International Business School (JIBS) och Tekniska Högskolan (JTH). Inom transporteffektivitetsområdet är det framförallt JIBS och JTH som är verksamma med fokus på bl.a. dessa områden: försörjningskedjor för producerande företag, informationssystem för transportföden, multimodalitet, logistik vid krissituationer, samt transportekonomi.

 • Koucky & Partners www.koucky.se

  Koucky & Partners AB är ett specialiserat konsultbolag med inriktning mot hållbar mobilitet och gränsområdet trafik och miljö. Vi förenar akademisk kompetens med praktisk erfarenhet och en förståelse av de praktiska utmaningar våra kunder står inför. Vårt mål är hjälpa våra kunder att nå sina mål – och lite till. Vår övergripande nisch är hållbar mobilitet och gränsområdet trafik och miljö.

 • KTH www.kth.se

  KTH är en modern teknisk högskola med utbildning och forskning i världsklass. På KTH kan du bli civilingenjör, arkitekt eller högskoleingenjör och du hittar vårt campus mitt i Stockholm.

 • Linköpings universitet www.liu.se

  Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession, som läkare, lärare, civilekonom och civilingenjör. LiU bedriver forskning inom en mängd områden och där finns internationellt starka forskningsmiljöer inom till exempel nya material, IT och handikappvetenskap.

 • Luleå tekniska universitet www.ltu.se

  Luleå tekniska universitet är ett ledande tekniskt universitet som tillsammans med omvärlden bygger det attraktiva hållbara samhället. Genom vår forskning och utbildning som präglas av kreativitet, nytänkande, initiativförmåga och ansvar formar vi den värld vi lever i – med kommande generationer i åtanke.

 • Lunds Tekniska Universitet www.lth.se

  LTH är en del av Lunds universitet. LTH har det samlade ansvaret för utbildning och forskning i teknik­vetenskap, arkitektur och industridesign inom universitetet.

  LTH har idag flera av Sveriges mest attraktiva utbildningar och en mycket bred forskning och är världsledande inom flera av forskningsområdena, till exempel nanoteknologi, förbränningsfysik och medicinsk teknik.

  LTH har nästan 10 000 studenter och omkring 1 600 anställda från hela världen och utbildningarna ges på LTH:s Campus i Lund och på Campus Helsingborg. 

 • Postnord www.postnord.com/sv/

  Vi levererar. PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden.
  Med vårt helt unika distributionsnät och vår innovation utvecklar vi alternativ för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 

   

 • Ramböll Sverige AB www.ramboll.se

  Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

 • Region Jönköpings län www.rjl.se

  Region Jönköpings län uppgift är att göra bra saker så att de som lever och verkar i Jönköpings län har ett bra liv, att fler människor väljer att bosätta sig eller turista här och att företag väljer Region Jönköpings län för etableringar och investeringar.

 • Västra Götalandsregionen www.vgr.se

  Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. 

   

 • Region Örebro län www.regionorebrolan.se

  En förutsättning för att en region ska kunna växa hållbart är bra kommunikationer. Därför arbetar Region Örebro län för att möjliggöra hållbara och innovativa godstransportlösningar till, från, inom och genom Örebroregionen. Arbetet omfattar alla trafikslag: flyg-, järnvägs- och vägtransporter samt samarbete med för regionen viktiga hamnar

 • Älvstranden Utveckling AB alvstranden.com

  Älvstranden Utveckling är Göteborgs Stads utvecklingsbolag med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Tillsammans med stadens planerande förvaltningar och näringsliv skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad runt älven.

 • Scania www.scania.se

  Scania är ett globalt företag med en sälj- och serviceorganisation i mer än 100 länder. Förutom försäljning och service erbjuder Scania finansiella tjänster  på många marknader. Scanias produktionsenheter finns i Europa och Latinamerika.

 • Schenker AB www.dbschenker.se

  DB Schenker en global koncern under stark tillväxt, en av världens största leverantörer av integrerade logistiktjänster. Vi driver och formar framtidens transportnätverk med såväl landtransporter som flygtransporter, sjötransporter och lagringskoncept. Det innebär transporter för hela värdekedjan samtidigt som våra kunder kan förvänta sig innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar från samma källa.

 • Skanska www.skanska.se

  Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, med verksamhet i Norden, övriga Europa och Nordamerika.

   

 • SSPA www.sspa.se

  SSPA Sweden AB är ett oberoende konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom fartygsdesign och marina operationer för redare, hamnar, varv, tillverkare och maritima myndigheter över hela världen.

 • Sundsvall Logistikpark AB www.sundsvalllogistikpark.se

  Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som ska samordna utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav, med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området Tunadal-Korsta-Ortviken. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket och SCA och är viktig både för miljön och regionens tillväxt. Sundsvall Logistikpark AB har fått i uppdrag att driva utvecklingen enligt den fördjupade översiktsplan som kommunfullmäktige har antagit och den detaljplan som har vunnit laga kraft.

 • Sweco www.sweco.se

  Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

 • Göteborg Stad goteborg.se

  Göteborgs Stad växer och utvecklas med inriktning på att skapa en tätare och mer hållbar och öppen stad med attraktiva stadsmiljöer och ett rikt stadsliv. 

 • Stockholms stad www.stockholm.se

  I Stockholms stad arbetar över 39 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Trafikkontoret är en förvaltning som arbetar för att trafiksystemet ska vara pålitligt, tryggt och säkert med minimal klimatpåverkan.

 • Trafikverket www.trafikverket.se

  Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktigt planering av det samlade transportsystemet.

 • Toyota Material Handling www.toyota-forklifts.eu

  Toyota Material Handling Europe är en del av Toyota Industries Corporation, som är verksama i 5 regioner inom materialhanteringsindustrin. Tillsammans med Toyota Material Handling International, Nordamerika, Kina och Japan strävar vi efter att optimera våra kunders verksamhet med vår materialhanteringsutrustning under varumärkena TOYOTA, BT, RAYMOND och CESAB.

 • Tyréns AB www.tyrens.se

  Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Våra medarbetare skapar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med drygt 1 300 medarbetare med kontor runtom i landet. I London finns det delägda företaget AKT II och dotterbolaget Tyréns UK. Utöver det har Tyréns dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Tyréns är stiftelseägt och drivande inom forskning och utveckling. Vi har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

 • Högskolan i Borås www.hb.se

  Högskolan i Borås har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Vi är en modern högskola, med ett samlat campus mitt i city. Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer samt en tydlig profil som sammanfattas i begreppet Vetenskap för profession. Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

 • Göteborgs universitet www.gu.se

  Forskning i världsklass, 1600 kurser och 170 utbildningsprogram gör Göteborgs universitet till ett av de mest populära universiteten i Sverige. Universitets uppgift är att skapa och sprida ny kunskap. Genom att vara öppet mot omvärlden och ständigt delta i samhällsdebatten bidrar universitetet till samhällsutvecklingen.

 • AB Volvo www.volvogroup.com

  Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvokoncernen, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning i mer än 190 marknader.

 • VTI www.vti.se

  VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Deras huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. VTI arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

 • WSP www.wsp-pb.com

  WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi.

 • Örebro kommun www.orebro.se

  Örebro kommun ligger centralt i Sverige med cirka 20 mil till Stockholm och 30 mil till Göteborg. 70 procent av Sveriges befolkning bor inom en radie av 30 mil. Örebro Airport har charter-, reguljär- och godstrafik till Sverige och övriga Europa. Tågen trafikerar Örebro på Mälarbanan, Svealandsbanan, Bergslagsbanan och söderut till bland annat Göteborg. På europavägarna E 18 och E 20 samt riksväg 50 färdas både människor och gods.

 • Örebro Universitet oru.se

  Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 anställda. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, ekonomi, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. Vi erbjuder cirka 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 700 fristående kurser. Örebro universitet har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer.