Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Utveckling av smarta zoner för ökad trafiksäkerhet och förbättrad stadsmiljö

Ett nytt projekt med koppling till geofencing drar nu igång inom ramen för Utmaningsdriven Innovation. Med ledning av CLOSER och med hjälp av fem ytterligare projektparter ska smarta urbana trafikzoner utvecklas, där fordon rör sig på oskyddade trafikanters villkor för ökad trafiksäkerhet och förbättrad stadsmiljö med lägre buller och utsläpp.

Projektet startas i början av april och pågår fram till december 2019.

- Smarta urbana trafikzoner har potentialen att bidra till mer attraktiva, smarta och hållbara städer. Uppkoppling och digitalisering av fordon och infrastruktur möjliggör helt nya typer av tjänster och system som skapar förutsättningar för säkrare och mer hållbara transporter. Detta kräver samverkan med andra lösningar för att skapa nytta, exempelvis utformning av den fysiska infrastrukturen. Detta projekt kommer se tillspecifika områdens förhållanden och kravställningar där teknik och fysisk utformning gemensamt skapar de bästa förutsättningarna för trygga och hållbara stadsmiljöer, säger Hannes Lindkvist, projektledare för Smarta urbana trafikzoner på CLOSER. 

Projektet ämnar på sikt utföra följande:

  • Möjliggöra hälsosamma stadsmiljöer med minskade utsläpp och buller
  • Skapa tryggare och säkrare trafikmiljöer för oskyddade trafikanter
  • Möta efterfrågan hos transportörer och varuägare att kvalitetssäkra sina transporter
  • Identifiera automatiserade beslutsprocesser för upprätthållande av smarta zoner
  • Möjliggöra zoner som styrs eller självregleras utefter rådande trafik- och miljösituationer
  • Skapa koncept för smarta zoner där självreglering tillämpas och identifiera nya innovativa lösningar för effektiv trafikledning
  • Utreda regelverk för kvalitetssäkrad digital infrastruktur
  • Skapa och utforska incitament och affärsmodeller
  • Identifiera behov och utmaningar i att definiera, utveckla och implementera beslutsprocesser och ansvarsroller

Projektet är ett steg 1-projekt inom programmet Utmaningsdriven Innovation hos Vinnova och utgår från de samhällsutmaningar som ökade trafikvolymer bidrar till i allt mer tätbebyggda städer. Primärt fokus under steg 1 är att utveckla konceptet kring smarta urbana trafikzoner samt bygga upp ett konsortium inför steg 2 där projektet ämnar testa olika funktioner i utvecklade piloter och demonstrationer utifrån identifierade zoner. 

Projektet har identifierats och initierats utifrån arbetet med den handlingsplan för geofencing som togs fram under 2018 och kommer knytas an till det pågående arbetet inom det nyetablerade Forsknings- och Innovationsprogrammet för geofencing.

Projektets deltagare består av CLOSER, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Stockholms stad, Trafikverket och VTI och finansieras av Vinnova inom området ”Utmaningsdriven innovation” samt ingående projektparter med en total budget på 640 000 svenska kronor. 

Projektinformation

Smarta urbana trafikzoner
Projektet ämnar utveckla koncept för smarta urbana trafikzoner där fordons egenskaper kan styras inom definierade zoner utifrån efterfrågade funktionskrav. På lång sikt beräknas dessa koncept leda till radikalt nytänkande av planering och styrning av trafik samt skapa innovativa processer som möjliggör goda stadsmiljöer med färre trafikolyckor och mindre hälsopåverkande emissioner som följd.

Mål
Målet är att utveckla smarta trafikzoner där fordon rör sig på oskyddade trafikanters villkor för ökad trafiksäkerhet och förbättrad stadsmiljö med lägre utsläpp och buller.

Finansiering och projektkonstellation
Projektets deltagare består av CLOSER, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Stockholms stad, Trafikverket och VTI. Finansiering sker av Vinnova inom området ”Utmaningsdriven innovation” samt ingående projektparter. Total budget är på 640 000 svenska kronor. Uppstart under april år 2019 och avslutas under december månad samma år. 

Läs mer: