Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Transportlösningar för minskad miljöbelastning på nordisk HCT-konferens

Internationell utblick, nordiska insikter och försöksprojekt med fokus på intermodala lösningar och horisontellt samarbete – allt fanns på agendan på den nordiska High Capacity Transport-konferensen. Det framgick tydligt att det behövs flera typer av lösningar för att belastningen på miljön ska minska.
HCT dagen
Sara Thiel, Borås Stad

För sjunde året arrangerade CLOSER nordisk konferens kring High Capacity Transport (HCT) och i årets online-event som sändes från Lindholmen Science Park deltog cirka 150 personer.

Det globala transportbehovet beräknas tredubblas till 2050, vilket skulle innebära en fördubbling av koldioxidutsläppen vid ”business as usual”. Alliance for Logistic Innovation and Collaboration in Europa (ALICE) utvecklade färdplanen ”Towards Zero Emissions Logistics 2050” för att tydliggöra utmaningen och riktningen. 

För framtidens hållbara transportbehov kan HCT – godstransporter med hög kapacitet – spela en viktig roll. Nyckeln är rätt lastbil, med rätt last och vid rätt tidpunkt.

Ja, och utvecklingen handlar inte bara om högre kapacitet i systemet, utan kan även innefatta intermodala transportsätt. Det behövs flera olika lösningar för att minska miljöbelastningen, säger Thomas Asp, Trafikverket samt projektledare vid CLOSER.

Utmaningar & möjligheter i Europa

Thomas Fabian, Director Commercial Vehicles European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), bjöd på en internationell utblick med europeiskt fokus. De största utmaningar som han identifierar i sin framtidsspaning är bland annat kopplade till ökat transportbehov samt en föråldrad och dieseldriven fordonsflotta – i vissa länder ligger genomsnittsåldern på närmare 20 år. Vi har dessutom en otillräcklig ladd- och tankinfrastruktur, samt bristande marknadsacceptans för drivlinor som möjliggör noll-utsläpp.

Ska vi uppnå miljömålen och vara koldioxidneutrala 2050 krävs insatser på flera områden.

Och det är höga non-compliance böter, så det finns definitivt incitament till att möta de uppsatta målen, säger Thomas Fabian

Hur ska då övergången möjliggöras?

¬–Vi måste få ner utsläppen fort och introducera fler nollutsläpps-fordon. Vi tror att man behöver forma allianser, både tillverkare och övriga parter måste ta lika stort ansvar och ha samsyn kring de utmaningar som vi står inför, säger Thomas Fabian.

Han beskriver behov av tydligt uppsatta mål för utveckling av både laddinfrastruktur samt utbyggnad av infrastruktur för naturgas och vätgas. En radikal förändring av regelverket för hela transport- och logistiksektorn är också nödvändig för att driva övergången.

ACEA ser på framtiden med tillförsikt, och är lastbilstillverkarna redo att driva på övergången, om samverkan prioriteras och regelverk etableras, då anser Thomas Fabian att koldioxid-neutrala vägtransporter är möjliga till 2050. 

Intermodala transporter in i framtiden

Intermodala transportupplägg och dess fördelar illustrerades av Olle Ankarling, logistikchef på Söderenergi. Kärnan i systemet för deras transport av träflis är kombinationen av tåg som via en terminal i Nykvarn lastas om till ett HCT-fordon för de sista 17 kilometrarna till produktionsanläggningen i Södertälje.

Vi är mycket nöjda med utfallet av testet och ser fram emot att ta det in i framtiden, säger Olle Ankarling.

Verksamheten återvinner avfall och rester från både städer och skog till bränsle och man hanterar cirka 3 miljoner kubikmeter per år. Ungefär hälften av volymen skeppas till egna hamnen, och med det egna tåget som består av 27 vagnar, tar man emot skogsavfall från hela Sverige. 

– Genomsnittssträckan är 450 km enkel väg, då är det bra med tåg - över 300 km är för långt med lastbil. Vi tar emot två-tre tåg per vecka och det drivs på grön el så det är ett mycket miljövänligt system, berättar Olle Ankarling.

På den dygnet-runt-öppna terminalen, där omlastning sker till lastbilar kan man lagra upp till 60 000 ton flis, och på så sätt möta svängningar i efterfrågan påverkad av allt från väder till pandemier.

Horisontellt samarbete för goda resultat

Ett annat projekt, där man fokuserat på horisontellt samarbete för att på så sätt tillsammans fylla ett HCT-fordon, presenterades av Sara Thiel, näringslivsutvecklare i Borås Stad.

För miljöeffektivare containertransporter har Borås Stad tillsammans med företagen på Viared logistikcenter byggt upp ett öppet system som bygger på daglig samlastning och samverkan mellan flera varuägare och speditörer. En del i projektets möjliggörande var att samtidigt som Borås ville stimulera effektiva transporter, så ville Volvo Truck Technology testa ny teknologi och HCT-lösningar.

– Alla delar i projektet bidrar till bättre miljöeffektivitet. Det är ett öppet system, helt kommersiellt, marknadsdrivet och man tar gemensamt ansvar för volymerna, man delar på vinst och förlust, berättar Sara Thiel.

Varje dag startar rutten i hamnen i Göteborg/Arendal, går till Viared för lossning och HCT-lastbilen går sedan till Volvo Bussar i Borås för att ta med gods till Göteborg istället för att gå tom tillbaka.

– Vi har kört systemet sedan januari i år och vi kör 20 containers per vecka. Nu har vi inga exportvolymer på grund av corona, men vi hann se att systemet fungerade i början på året.

Sara lyfte fram flera goda resultat från projektet och sa att möjligheter finns för än bättre genomslag. 
– Vi minskar antalet transporter och kan nu ta två-tre gånger så mycket gods, säger Sara.
Nu minskar vi koldioxid-utsläppet med 34% och det är då vi endast kör import. Kör vi även export i systemet då kan vi komma upp i en 50% minskning.

Samtidigt understryker Sara hur viktigt det öppna horisontella samarbetet varit under corona-pandemin då olika näringar och efterfrågade volymer påverkats kraftigt. 

– Det finns utmaningar, t ex att hitta incitament för större flexibilitet tidsmässigt, eftersom alla vill ha sina containrar på morgonen. Men i Borås är vi jättepositiva till HCT-systemet och vill gärna skala upp, avslutar Sara Theil.

Här kan du se alla inspelningar från dagen

Här kan du ladda ner alla PPTer från dagen