Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Stort intresse i näringslivet för nya transportlösningar genom horisontella samarbeten

En stor del av dagens godstransporter sker med lastbilar, båtar och tåg som inte utnyttjas fullt ut. Om lastbärarna kunde utnyttjas mer effektivt skulle stora vinster kunna göras.
Lyft från trailer till tågvagn i Borlänge. "Det finns en stor potential för utveckling av horisontella samarbeten mellan olika flödeskedjor", säger Per Bondemark, vice VD i SSAB.

- Vi skulle få reducerad miljöpåverkan och vi skulle frigöra kapacitet i transportsystemet, säger Sandra Nordahl som lett projektet Horisontella samarbeten som syftat till att leta samhällsnyttiga godstransportlösningar. Det diskuteras därför alltmer att transportköpare genom samverkan skulle kunna fylla respektive transport på ett bättre sätt; horisontellt samarbete. 

Projektet har genomförts i regi av CLOSER, den nationella samverkansplattformen som samlar akademi, näringsliv och myndigheter till samarbeten och konkreta projekt som ska öka transporteffektiviteten i Sverige.

SSAB är ett exempel på svenskt företag som genom att samarbeta med flera olika aktörer har lyckats minska transportkostnader och utsläpp av växthusgaser för norra stålpendeln, järnvägstransporter av stål mellan Borlänge och Luleå. Genom samarbete med LKAB har man i vissa delflöden exempelvis lyckats reducera fraktkostnaden med 60 procent och koldioxidutsläppen med 40 procent. 

Dessutom har leveransprecisionen förbättrats med 20 procent och transportledtiden minskat från 7-10 dagar till 2-3 dagar.

 - Det finns en stor potential för utveckling av horisontella samarbeten mellan olika flödeskedjor, vilket sänker transportkostnader och ökar hållbarheten, säger Per Bondemark, vice VD på SSAB samt ordförande i Näringslivets Transportråd. Om vi lyckas systematisera horisontella samarbeten så kommer detta innebära stora positiva miljöeffekter samtidigt som vi uppnår minskade transportkostnader. Horisontella samarbeten kan förändra vårt sätt att se på transporter och infrastruktur.

Horisontella samarbeten innebär att företag på samma nivå i försörjningskedjan samarbetar och ger företag möjlighet att minska sina transportkostnader genom skalekonomi, effektivisera transporter samt minska tomma förflyttningar. Vidare kan samarbete mellan företag i hela försörjningskedjan stimulera multimodalitet, eftersom företag som själva inte har tillräckliga transportvolymer för att gå över från väg till järnväg, inlandssjöfart eller närsjöfart kan samla tillräckligt med volym genom horisontellt samarbete. Detta minskar inte bara transportkostnader, utan även externa effekter från transporter, så som trängsel och utsläpp av växthusgaser.

Potentialen för horisontella samarbeten är redan bevisad genom flera forskningsprojekt, men trots det förekommer få horisontella samarbeten. 

- Det finns en stor vilja och ett intresse bland aktörer i näringslivet, vilka uttrycker att det finns ett behov om mer kunskap om hur ett horisontellt samarbete kan skapas i praktiken och hur hinder kan överbryggas, säger Sandra Nordahl. 

CLOSER har under flera år engagerat sig i arbetet kring horisontella samarbeten och att sprida kunskap om hur dessa samarbeten kan påverka samhället och olika aktörer inom transport-, infrastruktur- och logistikområdet. Ett projekt har drivits under 2017, och nyligen avslutats, med finansiering från Trafikverket och i samverkan med SSAB, ICA , Hector Rail och RISE. Det studerar flera svenska horisontella samarbeten för att hitta generaliserbara lösningar för att överbrygga hinder för horisontella samarbeten med avseende på affärsmodeller och teknik. 

- Projektet har resulterat i kunskap om vilka beståndsdelar som är viktiga för att lyckas med horisontella samarbeten i en svensk kontext, säger Sandra Nordahl. 

Det har också resulterat i att även ICA har kopplats på i det horisontella samarbetet kring norra stålpendeln. ICA, som normalt använder vägtransporter för att transportera sina varor norrut, testar nu i mindre skala tillsammans med SSAB att utnyttja ledig kapacitet i norra stålpendeln. Om en överflyttning av hela ICA:s godsflöde skulle kunna ske i framtiden, skulle detta innebära en avlastning med tusentals trailers per år för vägsystemet. Detta kommer självfallet att ge betydande effekter på både kostnad, trängsel och miljö.

Förhoppningen är att vi genom lärdomarna från detta projekt kan hjälpa till att få igång fler horisontella samarbeten i Sverige. Det krävs mer arbete och kunskap för att aktörer ska kunna hitta varandra och för att projekt ska kunna startas. Här hoppas vi kunna fortsätta att bidra från CLOSERs håll, säger Sofie Vennersten, programchef på CLOSER.