Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Stor potential i fortsatt arbete kring automatiserade logistiktjänster

Under hösten 2016 och våren 2017 har projektet Automatiserade logistiktjänster drivits i samarbete med aktörer från både akademi, näringsliv och offentlig sektor. Projektet, som har haft målet att ta fram ett antal konkreta förslag på logistikflöden och -funktioner där automatisering och uppkoppling möjliggör effektivisering, är nu avslutat. Förstudien har resulterat i ett tiotal utvecklade projektidéer där det finns aktörer som är beredda att driva innovationsprojekt för mer effektiva och hållbara godstransportsystem med hjälp av automatisering och uppkoppling.

Förstudien började brett genom att samla information om vilka behov och nyttor som automation skulle kunna ha inom godstransportsystemen. Detta gjordes med hjälp av en rad intervjuer med olika aktörer samt workshops där olika typer av lösningar och idéer diskuterades. 

”Det har varit ett väldigt stort engagemang från aktörer runt om i landet under projektets gång, och vi har träffat ungefär ett 30-tal olika aktörer och diskuterat utmaningar, idéer och framförallt effektiviseringsmöjligheter i godskedjor med hjälp av automatisering”, säger Lina Olsson, projektledare på CLOSER.

Fokus i projektet har legat på hela logistikkedjan och de identifierade pusselbitarna ska ses som delar i en helhet för att kunna komma en bit på väg mot ett uppkopplat och automatiserat godstransportsystem. Projektgruppen har tillsammans med olika externa aktörer identifierat och vidareutvecklat tio projektidéer, varav majoriteten lever vidare och just nu pågår ett intensivt arbete med att söka finansieringsmöjligheter för realisering. De utvecklade idéerna sträcker sig från last mile tjänster inom staden för gods och avfall, till terminal- och industritjänster varav ett par stycken handlar om automatisering av informationsdelning och spårning av gods med hjälp av ny teknik såsom IoT och smarta sensorer, andra om effektivisering av terminalprocesser med hjälp av automatisering.

”Det har varit ett intensivt arbete att få ihop alla olika tankar och idéer men det har resulterat i ytterst konkreta projektuppslag vilket nu måste tas tillvara på. Många av dessa idéer är efterfrågade och effektiviseringspotentialen är hög så nu pågår arbetet med att söka finansieringsmöjligheter och aktualisera de olika projektförslagen”, fortsätter Lina.

Baserat på resultaten i projektet ses en potential i att fortsätta arbetet med Automatiserade logistiktjänster. Det finns stor potential i många av de lösningar som identifierats, men det kräver att någon aktör organiserar och driver på de olika intressenter som behövs för att utvecklingen ska gå framåt. Det kommer också att krävas, för transportbranschen, nya typer av aktörer och samarbeten. CLOSER kommer att fortsätta stimulera erfarenhetsutbyte kring pågående aktiviteter för att se hur olika bitar bidrar till helheten, tar vara på resultat och vidareutvecklar projektidéer. 

Projektet delfinansierades av det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten som syftar till att både förbereda och arbeta för ökad automation inom mobilitet.

Projektpartners: CLOSER, DHL Freight, Region Örebro Län, Trafikanalys, Chalmers Tekniska Högskola, Gävle kommun och Mellansveriges logistiknav samt tillkommande parter i utvidgning Sandvik, Invotech Solutions, CargoBeacon.

Läs projektets slutrapport här