Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete – nyckeln i utvecklingen av framtidens täta städer

fredag, juni 29, 2018

Hur skall logistiken fungera när framtidens täta och attraktiva städer byggs? Det var utgångspunkten när CIVIC och DenCity, två framgångsrika samhällsutvecklingsprojekt, höll en gemensam slutkonferens den 19 juni. Det samlade svaret är: mer samarbete.

Temat för konferensen, som hölls på Lindholmen Science Park, var From vision, through construction, to transport solutions for future dense cities.

Se presentationerna från konferensen här

De båda projekten har pågått under två respektive två och ett halvt år och kompletterar varann väl. 

DenCity har dels arbetat med att hitta lösningar för att få in gods- och transportfrågor tidigare i planeringen av våra städer och dels transportlösningar för den framtida byggda staden. 

CIVIC arbetar med att öka förståelsen hos intressenter om hur bygglogistik kan förbättras för att minska påverkan på den omkringliggande miljön och optimera energieffektiviteten under byggtiden.

En av huvudtalarna vid konferensen var Karen Vancluysen från POLIS, ett europeiskt nätverk med städer och regioner som arbetar för att hitta innovativa transportlösningar.

Det handlar om att förstå både samhällets och människors individuella behov, sa hon och betonade att tydliga regleringar är vägen framåt för utrullning av innovationer.

Det är städerna som ska sitta i förarsätet!

Lars Marcus, professor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, var också huvudtalare. Han betonade arkitekturens viktiga roll och att samhällsutveckling bland annat handlar om att ännu mer integrera arkitektur med bygg- och logistikarbete.

Därefter övergick konferensen till att, från olika utgångspunkter, redovisa synpunkter på hur kan man planera och styra utvecklingen av framtidens förtätade städer.

Staffan Bolminger, FOG innovation, som jobbat med stads- och fastighetsutvecklingsfrågor i 20 år, talade om Göteborg som en testbädd, bland annat Frihamnen där ett nytt, centralt område med både bostäder och arbetsplatser ska utvecklas.

Här finns både utmaningar och möjliga synergier, sa han och fastslog att både DenCity och CIVIC har stor påverkan på utvecklingen både i Göteborg och andra städer i världen.

Kajsa Hulthén från Chalmers talade om hur man kan styra och planera logistiken i stora byggprojekt och visade exempel från olika delar av Europa: Bryssel, Wien, Amsterdam och Stockholm.

– Alla de här städerna har hittat olika logistiska lösningar, fastslog hon.

Under eftermiddagen fick konferensdeltagarna ta del av resultat som uppnåtts under projekttiden. Martin Svanberg från SSPA redogjorde för ett projekt där Göteborg kan utveckla transporter på vatten för gods och avfall – och hur det gett kunskap både ur ett industriellt perspektiv och ett forskningsperspektiv.

Det är bättre att genomföra tester och demonstrationer med urbana vattenvägar för att visa alla vad som är möjligt – i stället för att forskare skriver avhandlingar med fyrstaviga ord som ingen läser, sa han.

Kent Eric Lång från det statliga forskningsinstitutet RISE Viktoria, talade om mobilitet som en tjänst – alltså möjligheten att till exempel åka bil hemifrån utan att äga ett eget fordon – när morgondagens bostadsområden utvecklas med färre parkeringsplatser än idag.

Fredrik Cederstav från AB Volvo berättade om Volvos nya ellastbil som på ett miljövänligt sätt distribuerar till exempel livsmedel i täta stadsmiljöer.

Roland Elander, affärsutvecklare på Sustainable Innovation, redogjorde för ett pilottest med e-handelsdistribution till hemadresser i Jönköping.

Vi uppför oss som om vi hade ändlösa resurser – och det måste vi ändra på, sa Elander.

Pamela Nolz från Austrian Institute for Technology berättade om hur Wiens gamla flygplats nu blivit Österrikes största byggarbetsplats. Där arbetar man med effektiva bygglogistiklösningar för att bidra till att skapa 20 000 nya bostäder och lika många nya arbetsplatser.

Anna Fredriksson, Universitetslektor och docent
på Linköpings universitet, talade om smart styrning av bygglogistiklösningar och om hur städerna, när de växer, ”vill ha maxlösningar – bara så länge de inte behöver betala”.

Men när vi planerar utifrån tydliga visioner blir det bra, sa hon. Och det gemensamma ordet är: samarbete. 

Samarbete var också den gemensamma nämnaren i den avslutande paneldiskussionen, med deltagare från London, Bryssel, Amsterdam och Göteborg. Maria Oscott, projektledare på CLOSER, samarbetsplattformen för utveckling av godstransporter som rymmer både DenCity och CIVIC, inledde:

Med dessa båda projekt har vi sett att det finns lösningar som fungerar och kanske vore det enkelt om vi hade ett blankt ark, men nu har vi existerande städer att utgå från och vi behöver jobba med att få in lösningarna i planeringen, sa hon.

En av paneldeltagarna var Shahbaz Khan, kommunalråd i Göteborg med ansvar för trafikfrågor. 

Samarbete är ett måste! sa han. Ingen aktör kan ensam hitta och utveckla alla lösningar som gynnar staden och dess invånare och näringslivet.

Khan tog den numera internationellt välkända elbusslinjen 55 i Göteborg som exempel:

Buss 55 hade aldrig blivit av med bara en aktör – det krävdes samarbete.

Förutom samarbete nämner Sarah Bork, också en av paneldeltagarna, från City of Amsterdam användning av data som en nyckelfaktor för nya lösningar. 

En del av konferensen – påpassligt schemalagd en stund efter lunch – var en utställning där man kunde se vad som åstadkommits i projekten. Bland annat fick konferensdeltagarna provspela ett bygglogistikspel, med både möjligheter och fallgropar.

Ansvariga för konferensen var Lina Olsson, projektledare för DenCity och Lovisa Westblom, projektledare för den svenska delen av CIVIC, och de är båda nöjda:

Städer runt om i världen har alla liknande utmaningar när det handlar om utveckling och förtätning– och med den här konferensen här har vi skapat nytta genom att dela kunskap och erfarenheter, summerar Olsson. 

Westblom fyller i:

Genom att få in många aktörer tidigt i planeringen så belyses olika behov och perspektiv. Det är viktigt när det handlar om så här komplexa processer.

Både DenCity och CIVIC ingår i CLOSER vid Lindholmen Science Park.

CIVIC är ett internationellt samarbetsprojekt med deltagare från Österrike, Nederländerna, Belgien och Sverige. En fortsättning är planerad med deltagande av Österrike. Belgien, Sverige och Norge. 

DenCity är ett nationellt projekt, som också planerar för en fortsättning. 


Karen Vancluysen, POLIS


Appen där det var möjligt att ladda ner information om konferensen bl a programmet

Kajsa Hulthén, Chalmers


Bygglogistikspelet som det fanns möjlighet att testa under dagen, en del av CIVIC projektet


Filmvisning av de olika piloter som genomförst i DenCity projektet, här en intervju med Martin Svanberg, SSPA