Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Positiva effekter av off peak-projekt i Stockholm

En stor blandning av akademi, näringsliv och offentlig sektor tog sig den 6 december till OpenLab i Stockholm för att medverka på workshop om Off peak-leveranser. Dagen kantades av rapportering av de resultat som framkommit i det omfattande Off peak-projektet i Stockholm samt intressanta diskussioner om hur man skulle kunna utveckla off peak-arbetet och vad som är nästa steg.

Anna Pernestål Brenden, ITRL, och Maria Lindholm, CLOSER, drog igång dagen med att hälsa alla välkomna och påtalade hur framgångsrikt Off peak-projektet i Stockholm varit när man ser till den samverkan som varit mellan flera olika aktörer. Vidare påtalades hur urbana miljöer står inför stora samhälls- och miljömässiga utmaningar gällande buller, trafiksäkerhet, arbetsmiljö, klimat och luft samt hur godstransporterna är en del av dessa utmaningar.

- Off peak-leveranser är ett sätt att utnyttja infrastrukturen mer effektivt och därför är det intressant att se om det fungerar och hur man så fall kan gå vidare för ett permanent införande, sade Elin Skogens, Stockholm stad.

Förmiddagen fortsatte med korta anföranden från deltagare och forskare i Off peak-projektet där två lastbilar med olika rutter fått tillstånd att leverera gods under natten eller tidig morgon i centrala Stockholm. En lastbil från Volvo, som levererade gods till tre Lidl-butiker och en lastbil från Scania, som levererade varor åt Martin & Servera till flertalet restauranger och hotell. De positiva effekterna med leveranser off peak var stora. Att köra godsleveranser under natt eller tidig morgon ökar både köreffektiviteten, leveranseffektiviteten och energieffektiviteten, samtidigt som det kan bidra till att minska trängseln under rusningstrafiken. Även varuägarna Lidl och Martin & Servera är nöjda med resultaten:

- Off peak-leveranser är bättre för butikerna, chaufförerna, hållbarheten och städerna. Det är glädjande att se att även forskningen visar de positiva effekterna av det vi vill göra, sade Carl Ceder, logistikchef på Lidl.

Största problemet med att leverera gods off peak är det buller som uppstår vid körning och framför allt lossning hos godsmottagarna. Att människor som bor i området inte störs av leveranserna är viktigt för att kunna fortsätta köra nattleveranser. Både Scania och Volvo har tittat mycket på hur man kan minska bullret från fordonen och utrustningen, och chaufförerna har blivit utbildade för att minska ljudnivåer vid körning och lossning. En viktig del av den lösningen är att köra med lastbilar som är helt eldrivna.  

På eftermiddagen genomfördes en workshop där deltagarna aktivt fick vara med och diskutera hur man kan utveckla arbetet med off peak och vad som är nästa steg. Diskussionerna kom att inkludera allt från hur man skulle kunna kombinera samlastning med off peak och hur man ska arbeta med bullerproblematiken till hur man kan jobba med regelverk för att möta de samhälls- och miljömässiga utmaningar som finns inom transportsystemet.

Workshopen var ett samarrangemang mellan ITRL och CLOSER. Mer info om Off peak-projektet i Stockholm hittar du här